ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

หลักสูตร การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วย Why Why Analysis และ 8D Report (Why Why Analysis & Problem Solving by 8D)

July 2

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วย Why Why Analysis และ 8D Report (Why Why Analysis & Problem Solving by 8D)

การจัดการและแก้ไขปัญหาในงานนั้นมีความจำเป็น เพราะต้องอาศัยกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิตเพื่อแก้ไขปัญหาให้กลับมาเกิดซ้ำอีก การแก้ไขปัญหาโดยการปฏิบัติการเพื่อแก้ไข (Corrective Action) เพื่อความอยู่รอดและเติบโตขององค์กร การแก้ไขปัญหาปัญหาโดยการปฏิบัติการป้องกัน (Preventive Action) ตามหลักของ 8D อาจรวมถึงการใช้เครื่องมืออื่นที่สามารถช่วยการวิเคราะห์ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้พนักงานมีความสามารถกล้าคิดกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ในการบ่งชี้ปัญหาและสร้างแนวทางการตัดสินใจในการแก้ไขด้วยตนเอง โดยเฉพาะในกระบวนการทำงานภายในโรงงาน (Process in Factory) ซึ่งทักษะการวิเคราะห์ปัญหาด้วย 8D Report & Why – Why Analysis เป็นพื้นฐานสำคัญและมีความเหมาะสมกับการแก้ปัญหาในกระบวนการมาก การพัฒนาทักษะดังกล่าวส่งผลให้การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างมีหลักเกณฑ์ มีความเป็นระบบ มีขั้นตอนและมีเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ และได้ผลลัพธ์ทั้ง “การแก้ปัญหาและป้องกันปัญหา (Corrective & Preventive Action)” ที่มีร่วมกันในขั้นตอนของ 8D Report

การแก้ไขปัญหาด้วย 5 Why คือ การวิเคราะห์และค้นหาสาเหตุรากของปัญหา (Root Cause) เพื่อหาแนวทางการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความผิดพลาด และสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า    เป็นระบบในการปรับปรุงคุณภาพในกระบวนการทำงาน (Process Improvement) ร่วมกันค้นหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น  เป็นประจำหรือเหตุที่ทำให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้ จนกระทั่งหาสาเหตุและแนวทางการแก้ไขเพื่อไม่ให้ปัญหานั้นเกิดขึ้นซ้ำอีกผ่านทางกิจกรรมต่าง ๆ เช่น 5ส., Kaizen, Lean Manufacturing, QCC (Quality Control Cycle), QC 7 Tools และอื่น ๆ

ดังนั้น เราสามารถใช้ทั้ง 2 หลักการนี้ควบคู่กันในการส่งเสริมให้สามารถค้นหาสาเหตุของปัญหาและปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุง แก้ไข ปัญหาด้านคุณภาพและผลิตภาพได้ดียิ่งขึ้น ส่งผลให้เกิดศักยภาพในการทำงาน ที่มากขึ้น สามารถลดต้นทุนอย่างแท้จริง และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและเป็นที่ยอมรับได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ :

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในแนวคิดพื้นฐานการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ เพื่อลดความสูญเสียในการผลิตและบริการอย่างเป็นระบบ
 2. เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจแก้ไขปัญหาตามหลักการ 8-Disciplines to Corrective Action
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนตามหลักการ 8-Disciplines to Corrective Action
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถพิจารณาและตัดสินใจในการปรับปรุงวิธีการทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 5. เพื่อส่งเสริมสร้างให้พนักงานเกิดแนวคิดการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นมีรูปแบบที่ชัดเจน พิสูจน์ได้ ประเมินผลได้ในเชิงคุณภาพและปริมาณ
 6. สามารถนำเทคนิคการค้นหาและการวิเคราะห์ด้วย 5 why Analysis และ 8D Report รวมรวมถึงเครื่องมือพัฒนา   ด้านคุณภาพ QC 7 Tools ไปใช้งานได้อย่างแท้จริงและอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับทั้งลูกค้าและผู้บริหารภายในองค์กร
 7. เพื่อสร้างผลประกอบการให้ได้มากขึ้น ลดต้นทุนการดำเนินงานทั้งการผลิตและบริการ ลดระยะเวลา เพิ่มผลิตภาพและประสิทธิภาพได้อย่างต่อเนื่องไม่มีวันสิ้นสุด

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ : 

1. ความเข้าใจเรื่องของปัญหาและความผิดปกติ (Problem & Abnormal)

2. ความรู้เบื้องต้นของระบบการดำเนินการแก้ไขปัญหา (Corrective Action Process)

3. ข้อกำหนดด้านคุณภาพที่เกี่ยวของต่อมุมมองด้านการแก้ไขและป้องกันปัญหา

4. แนวคิดการวิเคราะห์รากเหง้าของปัญหาการหาสาเหตุที่แท้จริง (Root Cause Analysis)

5. เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาด้วยเครื่องมือชนิดต่าง ๆ

6. หลักการของเครื่องมือ 5 Why Analysis

7. เทคนิคการค้นหาและการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่รากเหง้าด้วย 5 why Analysis

8. เรียนรู้ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาโดยหลักการ 8D

 • D0 – Emergency response action required เตรียมตัวสำหรับกระบวนการ 8D
 • D1 – Establish a Team จัดตั้งทีมงาน
 • D2 – Describe the Problem เขียนบรรยายปัญหา
 • D3 – Develop Interim Containment Action (ICA) จัดทำการแก้ปัญหาชั่วคราว
 • D4 – Define & Verify Root Cause and Escape Point กำหนด/วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและจุดบกพร่อง
 • D5 – Choose & Verify Permanent Corrective Actions (PCAs) for Root Cause & Escape Point เลือก/ตรวจสอบวิธีการแก้ปัญหาแบบถาวร
 • D6 – Implement & Validate Permanent Corrective Actions (PCAs) นำวิธีการแก้ปัญหาแบบ ถาวรมาประยุกต์ใช้ และทวนสอบความถูกต้อง
 • D7 – Prevent Recurrence ป้องกันไม่ให้ปัญหากลับมาเกิดซ้ำอีก
 • D8 – Congratulation & Close Out แสดงความยินดีกับทีม

9. เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาด้วยเครื่องมือ QC 7 Tools

10. การนำ Why Why Analysis, QC 7 Tools ในการค้นหาปัญหาและการแก้ไขปัญหาด้วย 8D Report

วิธีการในการเรียนรู้ : 

 • การบรรยาย (Lecture)
 • การจัดทำ Workshop ฝึกปฏิบัติ และร่วมอภิปราย
 • การตอบข้อซักถาม

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ :

ผู้จัดการโรงงาน/ ผู้บริหารระดับกลาง หรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายคลังสินค้า วิศวกร

วิทยากร : อาจารย์ อนันต์ ดีโรจนวงศ์

 • ที่ปรึกษาอุตสาหกรรมด้าน Lean Production & Logistics  สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น 
 • ที่ปรึกษาอุตสาหกรรมและ Logistics & Supply Chain Management สมาพันธ์สมาคมอุตสาหกรรมสนับสนุน
 • อาจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงสถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่นม.ศรีปทุมม.ธุรกิจบัณฑิต  
 • ที่ปรึกษาสถานประกอบการดีเด่นโครงการ OPOAI กระทรวงอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2557

วันและเวลาสัมมนา  :

วันที่  2  กรกฎาคม  2567  ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.

สถานที่สัมมนา : 

REMBRANDT HOTEL สุขุมวิท 18, 20 กรุงเทพฯ (ใกล้สถานี BTS อโศก)

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ