ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

หลักสูตร การวางแผนงานและการติดตามงานอย่างมืออาชีพ รุ่น 2 (Professional Planning and Follow up)

May 18

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การวางแผนงานและการติดตามงานอย่างมืออาชีพ รุ่น 2 (Professional Planning and Follow up) : 18 พฤษภาคม 2567

องค์กรธุรกิจชั้นนำยุคใหม่ต้องบริหารเป้าหมายและการจัดการ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและสถานการณ์ทางการแข่งขัน ผู้จัดการมืออาชีพยุคใหม่จึงต้องมีขีดความสามารถทางการบริหาร (Managerial Competency) หลากหลายด้าน โดยเฉพาะการวางแผนงานและการติดตามงาน โดยแปลงเป้าหมายการทำงานจาก KPIs/OKRs/MBO ปัญหาการทำงาน หรือผลลัพธ์ของโครงการ สู่การปฏิบัติด้วยแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) และติดตามงานอย่างเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอน เพื่อให้การบริหารงานบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ซึ่งในการจัดทำแผนปฏิบัติงานจริงอาจประสบกับปัญหาหลายประการ อาทิเช่น

 • ขาดการวางแผนงานร่วมกัน
 • มีความคิดเห็นไม่ตรงกันในการจัดทำแผน
 • แผนงานไม่ชัดเจน
 • ไม่รู้ว่าใครเป็น Project Owner หรือใครต้องรับผิดชอบในเรื่องใด
 • ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่เข้าใจแผนงาน หรือขาดการสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
 • การประสานงานการดำเนินงานตามแผน
 • ขาดการติดตามการดำเนินงานตามแผน
 • ฯลฯ

หลักสูตรฝึกอบรมนี้สถาบันฯ ได้ออกแบบและพัฒนาขึ้น ที่จะช่วยให้ผู้จัดการของท่านแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้นอย่างเป็นระบบ และเรียนรู้แบบ “กระชับ เข้าใจง่าย และปรับใช้งานได้จริง” ในระยะเวลาอันรวดเร็ว

 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม

 1. เสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความสำเร็จทางธุรกิจ กับการบริหารจัดการ และการวางแผนงาน รวมทั้งการติดตามงาน
 2. สามารถวางแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ร่วมกัน ให้สอดคล้องเป้าหมายจาก KPIs/OKRs/MBO ปัญหาการทำงาน หรือผลลัพธ์โครงการได้อย่างมืออาชีพ ที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม
 3. สามารถสื่อสารแผนปฏิบัติงานในการบริหารจัดการ และประยุกต์หลักสากลของ ISO มาปรับใช้ในการสื่อสารแผนปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชัดเจน เป็นรูปธรรม
 4. เสริมสร้างและพัฒนาเทคนิคการประสานการดำเนินงานตามแผน ด้วยการให้คุณค่าในความแตกต่างของคน และประสานงานให้เหมาะสมกับสไตล์ของแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. สามารถติดตามงานตามเป้าหมายและแผนงานให้เหมาะสมกับสไตล์การทำงานของแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชัดเจน เป็นรูปธรรม

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้

ส่วนที่ 1 : ความสำเร็จทางธุรกิจ กับการบริหารจัดการ และการวางแผนงาน

 • ความสำเร็จทางธุรกิจ กับการบริหารจัดการ และการวางแผนงาน
 • 5 บทบาทพื้นฐานทางจัดการของผู้จัดการและหัวหน้างานมืออาชีพ (POLCI)

ส่วนที่ 2 : เทคนิคการจัดทำแผนปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพให้สอดคล้องกับเป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Effective Action Plan Techniques)

 • ประเภทของแผนงานตามระดับการจัดการในองค์กร
 • กุญแจทองสำคัญ 3 ดอกในการจัดทำแผนปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • วิธีที่ 1 การกำหนดเป้าหมายในการจัดทำแผนปฏิบัติงานด้วย “เป้าหมาย” (KPIs/OKRs/MBO)
 • วิธีที่ 2 การกำหนดเป้าหมายในการจัดทำแผนปฏิบัติงานด้วย “ปัญหาของการทำงาน” (Problem)
 • วิธีที่ 3 การกำหนดเป้าหมายในการจัดทำแผนปฏิบัติงานด้วย “ผลลัพธ์ของโครงการ” (Project)
 • ความสำเร็จของแผนงานด้วยจิตสำนึก Job Ownership / Project Owner
 • Workshop 1 :  ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรคการจัดทำแผนปฏิบัติงาน และแนวทางป้องกันแก้ไข

ส่วนที่ 3 : เทคนิคการประชุมวางแผนงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Planning Meetings Techniques)

 • “4 King” ที่ต้องเข้าร่วมประชุมในการจัดทำแผนงาน ?
 • บทบาท และความรับผิดชอบผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม
 • แนวทางปฏิบัติในการบริหารการประชุมจัดทำแผนงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การจัดทำ “แผนการปฏิบัติงานแบบ PDCA” ให้สอดคล้องกับ KPIs/OKRs/MBO ปัญหาการทำงาน หรือผลลัพธ์ของโครงการ
 • ตัวอย่างที่ 1 : แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) แบบ PDCA ที่เชื่อมโยงสู่ KPIs/OKRs/MBO ปัญหาการทำงาน หรือผลลัพธ์ของโครงการ
 • Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติจัดทำแผนงานร่วมกันให้สอดคล้องกับ KPIs/OKRs/MBO ปัญหาการทำงาน หรือผลลัพธ์ของโครงการ

ส่วนที่  4  :  เทคนิคการสื่อสารแผนปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication Techniques)

 • “4 ช่วงเวลาที่ต้องสื่อสารแผนปฏิบัติงาน” ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
 • Workshop 3 : ฝึกปฏิบัติจัดทำ Communication Checklist for Planning
 • การประยุกต์หลักสากลของ “ISO9001 มาใช้ในการสื่อสารแผนปฏิบัติงาน” แบบมืออาชีพ
 • ตัวอย่างที่ 2 แบบฟอร์มแผนงานการสื่อสารแบบง่ายๆ สไตล์ผู้จัดการและหัวหน้างานมืออาชีพ

ส่วนที่  5  :  การสื่อสารประสานการดำเนินงานตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Coordinate)

 • เคล็ดลับของการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการ “ให้คุณค่าในความแตกต่างของคน” (Value the Difference)
 • เคล็ดลับของการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการ “ประสานงานให้เหมาะสมกับสไตล์ของแต่ละคน” (DISC Personality Analysis)

ส่วนที่  6  :  เทคนิคการติดตามงานตามเป้าหมายและแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Follow up Techniques)

 • “5 ประเด็นสำคัญ” ที่ผู้จัดการและหัวหน้างานมืออาชีพต้องติดตามในแต่ละงาน (QQCDS)
 • วิธีการติดตาม Action Plan อย่าง “มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล”
 • Workshop 4 : ฝึกปฏิบัติกำหนดแนวทางติดตามงานตามเป้าหมาย และแผนงานจาก Workshop 2 ให้เหมาะสมกับสไตล์การทำงานของแต่ละคน

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ :

ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าแผนก และบุคลากรที่มีหน้าที่ในการจัดทำแผนปฏิบัติงาน

***มอบวุฒิบัตรการฝึกอบรม (Certificate)  

รูปแบบ/วิธีการเรียนรู้ :

 • การบรรยาย (Lecture)  ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) 
 • การแชร์ Case ประสบการณ์ตรง
 • การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop) และการระดมความคิด (Brain Stroming) และการนำเสนอความคิดเห็น
 • การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน

วิทยากร : อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)

 • วิทยากรและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้าน HRD & HROD จากประสบการณ์ 34 ปี
 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD ของ SGS ACADEMY
 • วิทยากรพิเศษ HRD คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

 

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME) : 

รุ่น 2  วันที่  18  พฤษภาคม  2567  ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.

สถานที่อบรม (VENUE) : 

โรงแรม St.James (สุขุมวิท 26 ) สถานี BTS พร้อมพงษ์

ค่าลงทะเบียนอบรม 

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT) 

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 0988209929คุณกุ้ง

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : inwtraining

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE  http://inwtraining.com

Website: www.tesstraining.com

Website: www.INWtraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ