ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

หลักสูตร การพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจและการทำงาน (Team Development linked Business Direction & Work)

30/01/2023

- 3900฿

Public Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจและการทำงาน (Team Development linked Business Direction & Work) : 30 มกราคม 2566

 

ทำไมหลายองค์กรยังจัดอบรมหรือพัฒนาบุคลากรแบบเดิม ๆ ทั้งที่ไม่สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจ ไม่คุ้มค่ากับการลงทุน ทั้งเวลาและงบประมาณในการพัฒนาทีมงาน ???

จะดีกว่าไหมถ้าจะอบรมหรือพัฒนาทีมงานให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานขององค์กร หน่วยงาน และการทำงาน

 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม

 1. สามารถอธิบายแนวทางการพัฒนาทีมงานให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจและการทำงานได้
 2. สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้การพัฒนาทีมงานที่ไม่มี Value  และกำหนดมาตรการป้องกันแก้ไขได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม
 3. เสริมสร้างและพัฒนาเทคนิคการเลือกใช้เครื่องมือการพัฒนาขีดความสามารถทีมงานอย่างมืออาชีพได้
 4. สามารถวิเคราะห์และกำหนด Competency ในการเตรียมจัดทำ Training & Development Road Map ในการพัฒนาขีดความสามารถทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชัดเจน เป็นรูปธรรม
 5. สามารถประเมินขีดความสามารถ (Competency Assessment) ในการวิเคราะห์หา Competency Gap ของทีมงานในการเตรียมจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชัดเจน เป็นรูปธรรม
 6. สามารถวิเคราะห์และกำหนด Skill ในการเตรียมจัดทำ Skill Matrix / OJT Matrix ของแผนกให้สอดคล้องกับการดำเนินงานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชัดเจน เป็นรูปธรรม
 7. เสริมสร้างและพัฒนาวิธีการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับ Training Road Map, IDP และ Skills Matrix
 8. เสริมสร้างและพัฒนาเทคนิคการติดตาม การประเมินผล และรายงานผลการพัฒนาทีมงาน (Development Follow up) ได้

 

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ :

ส่วนที่   1  :  ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทีมงานให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจและการทำงาน (Team Development Introduction)

 • ความสำคัญของการพัฒนาทีมงานให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจและการทำงาน
 • ใครบ้างหนอที่ “ต้อง” มีส่วนร่วมพัฒนาทีมงานของเรา ?
 • สาเหตุของความไม่คุ้มค่ากับการลงทุนทั้งเวลาและงบประมาณในการพัฒนาทีมงาน
 • Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้การพัฒนาทีมงานที่ไม่มี Value  และกำหนดมาตรการป้องกันแก้ไข

ส่วนที่   2  :  การเลือกใช้เครื่องมือการพัฒนาขีดความสามารถทีมงานอย่างมืออาชีพ (Team Development Tools)

 • เทคนิคการใช้ Training & Development Road Map ในการพัฒนาขีดความสามารถทีมงาน
 • เทคนิคการใช้ Individual Development Plan (IDP) ในการพัฒนาขีดความสามารถทีมงาน
 • เทคนิคการใช้ Skill Matrix / OJT Matrix ในการพัฒนาขีดความสามารถทีมงาน

ส่วนที่   3  : เทคนิคการใช้ Training & Development Road Map ในการพัฒนาขีดความสามารถทีมงาน

 • ขั้นตอนและเทคนิคการจัดทำ Training & Development Road Map ยุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ
 • วิธีการวิเคราะห์และกำหนดหัวข้อการพัฒนา Competency ทีมงาน ให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานขององค์กร หน่วยงาน และการทำงาน
 • ตัวอย่างที่ 1 : Training & Development Road Map ยุคใหม่ที่สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานขององค์กร หน่วยงาน และการทำงาน
 • Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์และกำหนด Competency ในการเตรียมจัดทำ Training & Development Road Map แต่ละสายงาน 

ส่วนที่   4  :  เทคนิคการใช้ Individual Development Plan (IDP) ในการพัฒนาขีดความสามารถทีมงาน

 • ขั้นตอนและเทคนิคการจัดทำ IDP ยุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ
 • วิธีการวิเคราะห์และประเมิน Competency ทีมงาน ให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานขององค์กร หน่วยงาน และการทำงาน
 • ตัวอย่างที่ 2 : แบบฟอร์ม Competency Assessment ในการวิเคราะห์ Competency Gap
 • Workshop 3 : ฝึกปฏิบัติ Competency Assessment ในการวิเคราะห์หา Competency Gap ของทีมงานในการเตรียมจัดทำ IDP
 • แนวทางการจัดทำ IDP ให้สอดคล้องกับ Competency Gap ของทีมงานรายบุคคล
 • ตัวอย่างที่ 3 : แผนพัฒนาทีมงานรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP)

ส่วนที่   5  :  เทคนิคการใช้ Skill Matrix / OJT Matrix ในการพัฒนาขีดความสามารถทีมงาน

 • ขั้นตอนและเทคนิคการจัดทำSkill Matrix / OJT Matrix ยุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ
 • วิธีการวิเคราะห์และกำหนดหัวข้อการพัฒนา Skills ทีมงานของแต่ละแผนก ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานขององค์กร
 • ตัวอย่างที่ 4 : แบบฟอร์มSkill Matrix / OJT Matrix ยุคใหม่
 • Workshop 4 : ฝึกปฏิบัติกำหนด Skill ในการเตรียมจัดทำ Skill Matrix / OJT Matrix แต่ละแผนก ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานขององค์กร
 • เทคนิคการสอนงานแบบ Effective OJT

ส่วนที่  6  : วิธีการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับ Training Rod Map, IDP และ Skills Matrix (Development Method)

 • วิธีรการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับ Training Road Map, IDP และ Skills Matrix

ส่วนที่  7  : วิธีการติดตาม การประเมินผล และรายงานผลการพัฒนาทีมงาน (Development Follow up)

 • แนวทางการติดตาม การประเมินผลการฝึกอบรมและพัฒนาทีมงานยุคใหม่ด้วย Result ของความสามารถ
 • การบันทึกประวัติการพัฒนาและรายงานผลแบบ Visual Control

 

รูปแบบและวิธีการเรียนรู้ :

 • การบรรยาย (Lecture) 
 • การแชร์ประสบการณ์
 • การจัดทำ Workshop เชิงปฏิบัติการ
 • การถามตอบ

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ :

เจ้าของกิจการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าแผนก และ HRD

 

วิทยากร : ธนุเดช  ธานี (อ.ต้น)

 • วิทยากรและที่ปรึกษาผู้ชำนาญการพิเศษด้าน HR จากประสบการณ์ 33 ปี
 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD ของ SGS ACADEMY
 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

 

วันและเวลาสัมมนา : 

วันที่  30  มกราคม  2566  ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.

สถานที่สัมมนา : 

โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26 กรุงเทพฯ

 

รูปเเบบ Public Training

ราคา โปรโมรชั่น  3,900 บาท/วัน

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่านขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

 

ราคาดังกล่าว ฟรี
1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)
2) ใบประกาศผ่านการอบรม
3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันโรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

Details

Date:
30/01/2023
Cost:
3900฿
Event Category:
Website:
www.tesstraining.com

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

Details

Date:
30/01/2023
Cost:
3900฿
Event Category:
Website:
www.tesstraining.com

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ