ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

หลักสูตร การพัฒนาความเป็นผู้นำของหัวหน้างาน (Leadership Development of Supervisors)

June 24

Public Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การพัฒนาความเป็นผู้นำของหัวหน้างาน (Leadership Development of Supervisors 24 มิถุนายน  2567

หลักการและเหตุผล (Introduction)

ปัจจุบันพนักงานภายในองค์กรมีความหลากหลายส่วนหนึ่งได้รับผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว จึงส่งผลให้พนักงานรุ่นใหม่ ๆ ก้าวสู่ระดับหัวหน้างานมีอัตราเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นหากวิเคราะห์ทางด้านคุณวุฒิต้องยอมรับว่าคนรุ่นใหม่มีอยู่แน่นอน แต่ทว่าด้านวัยวุฒิในการบริหารงาน ยังต้องมีการพัฒนาเพิ่มเติม เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการบริหารงานและการบริหารคน และเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานเป็นทีมได้

หลักสูตร การพัฒนาความเป็นผู้นำของหัวหน้างาน (Leadership Development of Supervisors)มุ้งเน้นพัฒนาหัวหน้าให้มีทักษะผู้นำในการบริหารคน ทักษะการทำงานร่วมกันเป็นทีม ด้านการวิเคราะห์และป้องกันปัญหาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างทันเหตุการณ์ โดยการนำเทคนิคการวางแผนงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน พร้อมทั้งทักษะการทำงานแบบ Horenso ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรม การสื่อสาร การปรึกษา และการรายงานข้อมุลอย่างมืออาชีพ เพื่อช่วยลดข้อผิดจาการทำงานและบริหารทีม เพื่อให้สามารถสร้างผลลัพธ์ที่นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้

วัตถุประสงค์  (Objective )

 1. เพื่อให้ผู้อบรมเรียนรู้ทักษะการวิเคราะห์งาน ทักษะการบริหารเวลา และทักษะการทำงานร่วมกัน
 2. เพื่อให้ผู้อบรมสามารถวิเคราห์พฤติกรรมตนเองและผู้อื่น เพื่อทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เพื่อให้ผู้อบรมสามารถวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาในการทำงานได้อย่างถูกต้อง
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ภายในองค์กรได้จริง

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

 • ผู้จัดการ / ผู้ช่วยผู้จัดการ / หัวหน้างาน
 • ผู้ที่เตรียมความพร้อมเป็นหัวหน้างาน

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

 • การบรรยาย  40%
 • กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 50%
 • กรณีศึกษา 10%

วิทยากรบรรยาย (Lecturer)

อาจารย์กัณฑ์เอนก  เอี่ยมปัญญาสกุล

รายละเอียดการดำเนิน

 • 1 วัน ( 6 ชั่วโมง )

หัวข้อการฝึกอบรม

Module 1  : การปรับสมดุลภาวะผู้นำ

 • ปรับ Mind การเป็นหัวหน้างานยุคใหม่
 • หัวใจสำคัญของหัวหน้างานยุคใหม่
 • เรียนรู้ทักษะการเป็นผู้นำ 6Style

Workshop 1 : ค้นหาคุณสมบัติที่แท้จริง

Module 2  : เตรียมความพร้อมการบริหารงาน

 • เรียนรู้การทำงานในสภาวะปัจจุบัน
 • เทคนิคการทำงานเชิงรุกสภาวะปัจจุบัน
 • วิเคราะห์ผู้ที่มีผลต่อการทำงานในปัจจุบัน
 • เทคนิคการวิเคราะห์งานและการจัดลำดับความสำคัญงาน

Workshop 2 : วิเคราะห์บทบาทสำคัญผู้นำและผู้ตาม

Module 3  : เตรียมความพร้อมการบริหารทีม

 • เทคนิคการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เรียนรู้คุณค่าของเวลาและเทคนิคการบริหารเวลา
 • เทคนิคการทำงานด้วยหลัก HORENSO
 • เทคนิคการทำงานด้วยหลัก PDCA

Workshop 3 : ตั้งเป้าหมายในการทำงานแบบเชิงรุก

Module 3  : เตรียมความพร้อมการบริหารคน

 • กุญแจสำคัญในการทำงานเป็นทีม
 • สร้างความตระหนักการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่
 • สรุปภาพรวมการอบรม / ถาม-ตอบ

Workshop 4 : ร่วมมือร่วมใจพิชิตปัญหาร่วมกัน

Workshop 5 : ทลายกำแพงหัวหน้างานยุคใหม่

 

กำหนดการ  วันจันทร์ ที่ 11 มีนาคม 2567 เวลา 09.00-16.00 น.

สถานที่ โรงแรมเซนต์เจมส์ (St.James Hotel) สุขุมวิท 26

 

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

โปรโมชั่น พิเศษดังกล่าว สงวนสิทธิ์เฉพาะ

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เท่านั้น

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

 

Details

Date:
June 24
Event Category:

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26

Details

Date:
June 24
Event Category:

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ