ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

หลักสูตร การประเมินผลการปฏิบัติงานยุคใหม่ (New Performance Appraisal: KPI, Competency, OKR, VBM)

April 25 @ 09:00 - 16:30

Online Zoomเปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การประเมินผลการปฏิบัติงานยุคใหม่ (New Performance Appraisal: KPI, Competency, OKR, VBM)วัน ที่ 25 เมษายน 2567

หลักการและเหตุผล

ความสำเร็จขององค์กรที่เติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ไม่เพียงแค่การมีทิศทางและกลยุทธ์การจัดการที่ดีเท่านั้น แต่ผู้บริหารและหัวหน้างานจะต้องสามารถบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้เป็น ซึ่งคำว่า “เป็น” ในที่นี้ ไม่ได้หมายถึง การรีดเอาผลงานให้ได้มาก แต่กลับเป็นเรื่องของการสร้างความชัดเจนในเป้าหมายการทำงานให้กับพนักงาน การจูงใจ การสอนงาน การประเมินผลงาน และให้ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม

จากกระบวนการที่กล่าวมาข้างต้น หัวใจสำคัญของระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คือ “การเข้าใจพนักงานของตนเองให้มากที่สุด” เพราะหากเข้าใจให้มากแล้ว เรื่องอื่น ๆ ก็ดูเหมือนจะง่ายเสียเหลือเกิน เช่น เมื่อรู้ว่าลูกน้องของตนเก่งในเรื่องใด ก็ย่อมที่จะสามารถมอบหมายภารกิจสำคัญได้อย่างง่ายดาย ต่อมาก็สามารถจูงใจให้ทำผลงานได้เพิ่มมากขึ้น หรือจะรักษาให้อยู่กับองค์กรได้อย่างยาวนาน ทั้งหมดล้วนมีที่มาจากคำเดียวกัน คือ การเข้าใจพนักงานของตนเอง ซึ่งวิธีที่จะทำให้ผู้บริหารเข้าใจลูกน้องของตนเองได้อย่างดี ก็คือ การใช้เครื่องมือที่เรียกว่า “การประเมินผลการปฏิบัติงาน”

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการการประเมินผลงานในรูปแบบต่างๆ

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำแนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการประเมินผลงานไปประยุกต์ใช้กับการบริหารผู้ใต้บังคับบัญชาของตนเองได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับวัฒนธรรมการทำงานขององค์กร

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงเทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงาน และสามารถป้องกันปัญหาจากการใช้เครื่องมือที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งจะทำให้การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ได้รู้ว่าตนเองมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานมาก/น้อยเพียงใด อะไรคือจุดที่ยังเข้าใจได้ไม่รอบด้าน (Improvement Area)อะไรคือจุดที่ตนเองเข้าใจถูกต้องแล้ว (Strengthen Area)

ได้ต่อยอดองค์ความรู้ และเกิดความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติได้มากขึ้น

มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือต่างๆ และเห็นมุมมองที่แตกต่าง เพื่อนำไปต่อยอดสำหรับการปรับปรุงและพัฒนาการประเมินผลการปฏิบัติงานได้อย่างดีเยี่ยมต่อไป

 

รูปแบบการเรียนรู้

เป็นการฝึกอบรมแบบเข้มข้น (Intensive Learning Course)ผ่านวิธีการเรียนรู้แบบออนไลน์ โดยวิทยากรจะใช้วิธีการบรรยาย การยกกรณีตัวอย่าง (Example Case)ทั้งที่ล้มเหลวและประสบความสำเร็จ การลงมือปฏิบัติ (Workshop) การเรียนรู้ผ่านเกมและกิจกรรม

เนื้อหาการเรียนรู้

ปูพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับหลักการประเมินผลการปฏิบัติงาน

นิยาม ความหมาย ความจำเป็นที่ต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

วิวัฒนาการของการประเมินผลงาน

ความแตกต่างระหว่างการประเมินผลงานกับการบริหารผลงาน

เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน: ข้อดี ข้อเสีย และการเปลี่ยนแปลง เช่นTrait Evaluation, KPI, OKR, BSC, Competency, VBM

ความเหมือนและความต่างของเครื่องมือแต่ละประเภท และการประยุกต์ใช้ เช่นKPI กับOKR, KPIกับCompetency

กระบวนการบริหารผลงาน

รูปแบบของระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี

การจัดทำCorporate KPIด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่นBSC, Management Decision, Benchmarkingฯลฯ

วิธีการตั้งเป้าหมาย

การวัดผลงาน ความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมการทำงาน

วิธีการถ่ายทอดตัวชี้วัดองค์กรสู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล

เทคนิคการกำหนดปัจจัยและน้ำหนักที่จะใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

วิธีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือด้วยหลักการSMART

เทคนิคการกำหนดผู้ประเมินและรอบการประเมิน

เทคนิคการติดตามผลและการสอนงาน (Monitoring & Coaching)

การนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์

การนำไปเชื่อมโยงกับการพัฒนาบุคลากร

การนำไปเชื่อมโยงกับการขึ้นเงินเดือนและจ่ายโบนัส

การนำไปเชื่อมโยงกับการเลื่อนตำแหน่ง

การนำไปเชื่อมโยงกับการรักษาบุคลากร

สรุปบทเรียน ทบทวนวิธีการจัดทำ และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อการนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและถูกต้องสูงสุด

วิทยากร

ดร.สันติชัย อินทรอ่อน

วิทยากรและที่ปรึกษา

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

 

สามารถเรียนได้ทางคอมเเละมือถือ อยู่ที่ไหน ก้อสามารถเรียนได้ ผ่านระบบโปรเเกรม ZOOM

ราคาท่านละ 2,500 บาท/ 09.00-16.00  (ไม่รวม VAT)

ลงทะเบียนชำระเพียง 3 ท่านเข้าอบรมได้ 4 ท่าน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : 0988209929

Facebook : tesstrainingpage

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่31/155หมู่ที่1ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

Details

Date:
April 25
Time:
09:00 - 16:30
Event Category:
Website:
www.tesstraining .com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

Online Zoom

Details

Date:
April 25
Time:
09:00 - 16:30
Event Category:
Website:
www.tesstraining .com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

Online Zoom
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ