ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

หลักสูตร การบริหารและแก้ไขปัญหาหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพด้วย 5G & SWhy

07/07/2023

- 3900฿

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การบริหารและแก้ไขปัญหาหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพด้วย 5G & SWhy อบรม 7 กรกฎาคม 2566

(5 Why Analysis and 5 Gen for Effective Problem Solving)

                  การแก้ไขปัญหาด้วย 5 Why คือการวิเคราะห์และค้นหาสาเหตุรากของปัญหา (Root Cause) เพื่อหาแนวทางการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความผิดพลาด และสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า เป็นระบบในการปรับปรุงคุณภาพในกระบวนการทำงาน (Process Improvement) ร่วมกันค้นหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำหรือเหตุที่ทำให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้ จนกระทั่งหาสาเหตุและแนวทางการแก้ไขเพื่อไม่ให้ปัญหานั้นเกิดขึ้นซ้ำอีก ผ่านทางกิจกรรมต่าง ๆ เช่น 5ส., Kaizen, Lean Manufacturing, QCC (Quality Control Cycle) และอื่น ๆ

                   หลักการ 5 Gen เป็นการวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุและแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง และตรงจุดที่สุด โดยใช้ข้อมูลต่าง ๆที่มีอยู่หรือบันทึกได้ เช่น ข้อมูลชิ้นงาน, สภาพแวดล้อม,หลักการทำงานและข้อจำกัดต่าง ๆ เน้นการไม่ปล่อยให้เกิดความผิดพลาดเกิดขึ้น โดยมีเป้าหมายให้เกิดคุณภาพในการทำงานทั้งการผลิตและบริการ โดยปราศจากการควบคุมหรือมีการควบคุมให้น้อยที่สุด (Zero Quality Control) เพื่อลดของเสีย (Defect) ลดต้นทุน (Cost) และเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ให้มากขึ้น ซึ่งจะสามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น วงจร PDCA (Plan, Do, Check, Action) และอุปกรณ์ป้องกันความผิดพลาด (Error Proof: Poka-Yoke) ได้อีกด้วย

                    ดังนั้นเราสามารถใช้ทั้ง 2 หลักการนี้ควบคู่กันในการส่งเสริมให้สามารถค้นหาสาเหตุของปัญหาและปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุง แก้ไข ปัญหาด้านคุณภาพและผลิตภาพได้ดียิ่งขึ้น ส่งผลให้เกิดศักยภาพในการทำงานที่มากขึ้น สามารถลดต้นทุนอย่างแท้จริง และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและเป็นที่ยอมรับได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างหลักการ จิตสำนึกสำหรับแนวคิดในการแก้ไขปัญหาเพื่อลดความสูญเสียในการผลิตและบริการอย่างเป็นระบบ
 2. เพื่อส่งเสริมสร้างให้พนักงานเกิดแนวคิดการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นมีรูปแบบที่ชัดเจน พิสูจน์

 ได้ ประเมินผลได้ในเชิงคุณภาพและปริมาณ

 1. สามารถนำเทคนิคการค้นหาและการวิเคราะห์ด้วย5 why Analysis และ 5 Gen ไปใช้งานได้

   อย่างแท้จริงและอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับทั้งลูกค้าและผู้บริหารภายในองค์กร

 1. เพื่อสร้างผลประกอบการให้ได้มากขึ้น ลดต้นทุนการดำเนินงานทั้งการผลิตและบริการ ลดระยะเวลา เพิ่มผลิตภาพและประสิทธิภาพได้อย่างต่อเนื่องไม่มีวันสิ้นสุด

หัวข้อเนื้อหา   

 1. ความเข้าใจเรื่องของปัญหาและความผิดปกติ (Problem & Abnormal)
 2. ความรู้เบื้องต้นของระบบการดำเนินการแก้ไขปัญหา (Corrective Action Process)
 3. ข้อกำหนดด้านคุณภาพที่เกี่ยวของต่อมุมมองด้านการแก้ไขและป้องกันปัญหา
 4. แนวคิดการวิเคราะห์รากเหง้าของปัญหาการหาสาเหตุที่แท้จริง (Root Cause Analysis)
 5. เทคนิคการค้นหาและการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่รากเหง้าด้วย5 Why Analysis
 6. หลักการของเครื่องมือ 5 Why Analysis
 7. ความหมายและเป้าหมายของเทคนิค5 Gen
 8. การประยุกต์ใช้ 5 Gen กับเครื่องมือวิเคราะห์ปัญหาอื่น ๆ (PDCA, Kaizen, 5ส., ECRS)
 9. เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาด้วยเครื่องมือ QC 7 Tools
 10. Lean และ ความสูญเปล่า 7+1 ประการในกระบวนการผลิต (Lean and 7+1 Wastes)
 11. เทคนิคการระดมสมองและการพิจารณา ตัดสินใจ และการอบรม เรียนรู้ ของพนักงานเพื่อแก้ไข

     ปัญหาในหน่วยงานให้ประสบความสำเร็จ

 1. กรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จ (Case Study and Best Practice)

ระยะเวลาอบรม           1 วัน วันละจำนวน  6 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.

วิทยากร          อาจารย์อนันต์  ดีโรจนวงศ์

รูปแบบการฝึกอบรม      การบรรยาย, อภิปรายเชิงปฏิบัติการ, ให้คำปรึกษา, กรณีศึกษา, 

                    การทำ Workshop

วิทยากร  อนันต์ ดีโรจนวงศ์ ตำแหน่ง – ที่ปรึกษาอุตสาหกรรมด้าน Lean Production & Logistics กรม

                                                ส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

                                    – ที่ปรึกษาเครือข่าย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น 

                                    – ที่ปรึกษาอุตสาหกรรมและ Logistics & Supply Chain  

                                      Management สมาพันธ์สมาคมอุตสาหกรรมสนับสนุน

                                    – อาจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์

                                      มหาวิทยาลัยรามคำแหง, สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น, ม.ศรี     

                                      ปทุม, ม.ธุรกิจบัณฑิต       

                                    – ที่ปรึกษาสถานประกอบการดีเด่นสาขาการจัดการโลจิสติกส์    

                                      โครงการ OPOAI กระทรวงอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2557

 

ราคา โปรโมรชั่น 3,900 บาท/วัน

สมัคร 3 ท่านพร้อมกัน ท่านละ 3,200 บาท

จ่าย 4 ท่านขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี
1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)
2) ใบประกาศผ่านการอบรม
3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันโรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

 

Details

Date:
07/07/2023
Cost:
3900฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

Details

Date:
07/07/2023
Cost:
3900฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ