ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

หลักสูตร การบริหารแบบลีน(Lean Management)

16/11/2023

- 3900฿

เปิดรับสมัคร ยืนยัน Course outline หลักสูตร การบริหารแบบลีน(Lean Management) อบรม 16 พฤศจิกายน 66

หลักการ/แนวความคิด
การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรง ต้นทุนการผลิตปรับตัวสูงขึ้นภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในเรื่องความต้องการของลูกค้า และวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์สั้นลงส่งผลให้ธุรกิจต้องปรับตัวเพื่อรองรับสภาพดังกล่าว สิ่งที่บริษัทจำเป็นต้องดำเนินการก็คือการปรับองค์กรโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันลดต้นทุนในการดำเนินงาน และสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้แก่ ความไม่แน่นอนของความต้องการสินค้าและบริการของลูกค้า ความไม่แน่นอนของกระบวนการผลิต และความไม่แน่นอนของเวลาในการจัดส่งชิ้นส่วนของผู้จัดส่ง ด้วยเหตุนี้การนำเอาระบบการผลิตแบบลีนซึ่งสามารถลดต้นทุนการผลิตรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ และลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นตลอดกระบวนการทำงานตั้งแต่การออกแบบ การจัดส่งวัตถุดิบชิ้นส่วนโดยผู้จัดส่ง การบริหารพัสดุคงคลัง การผลิต จนกระทั่งการจัดจำหน่ายสินค้า และบริการให้แก่ลูกค้ามาประยุกต์ใช้ด้วยการวิเคราะห์คุณค่าของกระบวนการจึงเป็นสิ่งที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อให้บุคลากรในระดับต่างๆ เข้าใจถึงแนวคิด และหลักการของการผลิตแบบลีน
เพื่อให้บุคลากรสามารถวิเคราะห์สรุปปัญหา กำหนดจุดปรับปรุง และวางแผนปรับปรุงเพื่อสร้าง
คุณค่าให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้บุคลากรสามารถกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในการปรับปรุงได้อย่างเหมาะสม ตลอดจน
สามารถดำเนินการปรับปรุงกระบวนการตามแนวทางของการผลิตแบบลีน

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

1. วิวัฒนาการและแนวคิดพื้นฐานของการผลิตแบบลีน
• จาก Craft Production สู่ Mass Productionและ Lean Manufacturing
• คิดอย่างลีน (Lean Thinking) รวมถึงหลัก 5 ประการของลีน
2. คุณค่าและความสูญเปล่า
• ความหมายและแนวทางการระบุคุณค่า (Values)
• ความหมายและแนวทางการระบุความสูญเปล่า (Wastes)
3. การสำรวจกระบวนการสร้างคุณค่าในปัจจุบันด้วย Current State VSM
• ความหมายและวัตถุประสงค์ในการจัดทำแผนภาพกระแสคุณค่าแสดงสภาพปัจจุบัน
(Current State Value Stream Mapping)
• สัญลักษณ์ต่างๆและแนวทางการจัดทำแผนภาพกระแสคุณค่า
4. เครื่องมือและเทคนิคต่างๆ ของลีน
• การพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรมพนักงาน การพัฒนาความชำนาญในงาน
• การจัดการสถานที่ทำงาน เช่น การจัดผังสถานที่ทำงาน กิจกรรม 5ส
• การประกันคุณภาพด้วยหลักการ Built-in Quality เช่น Poka Yoke, Visual Control
• การจัดการเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ เช่นหลักการ Quick Changeover, SM, OEE
• การแก้ไขปัญหา 5W1H, Why Why, QC story
5. การวางแผนพัฒนากระบวนการสร้างคุณค่าด้วย Future State VSM
• หลักการวางแผนปรับปรุงกระบวนการสร้างคุณค่า
• การสร้างระบบดึง (Pull System)
6. การขับเคลื่อนกระแสคุณค่า
• การออกแบบและใช้งานระบบคัมบัง (Kanban)
7. การสร้างคุณค่าและกำจัดความสูญเปล่าอย่างต่อเนื่อง
• นวัตกรรม (Kaikaku) และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Kaizen)

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
การบรรยาย 40 %
เกม / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 40%
การแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน + การแข่งขันกระตุ้นผลงาน 20 %

รูปเเบบ Public Training

ราคา โปรโมรชั่น 3,900 บาท/วัน

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่านขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันโรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร
www.tesstraining.com
www.inwtraining.com

Details

Date:
16/11/2023
Cost:
3900฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

Details

Date:
16/11/2023
Cost:
3900฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ