ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

หลักสูตร การบริหารจัดการและการดำเนินงานคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ (Warehouse Management)”

March 14

- 3900฿

อบรมแบบ ONLINE ผ่าน ZOOM เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การบริหารจัดการและการดำเนินงานคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ (Warehouse Management)” อบรม 14 มีนาคม 2567

การจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management) เป็นการจัดการในการรับ การตรวจสอบและตรวจนับ การจัดเก็บสินค้าและวัตถุดิบได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องในส่วนขาเข้า (inbound) รวมถึง การหยิบสินค้า ตรวจสอบ และจัดส่งสินค้าให้ผู้รับเพื่อกิจกรรมการขายตามคำสั่งซื้อของลูกค้าในส่วนขาออก (Outbound) เป้าหมายหลักในการบริหารและดำเนินการจัดการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้าก็เพื่อให้เกิดระบบที่ดี มีประสิทธิภาพและคุ้มกับการลงทุน รวมถึงการควบคุมคุณภาพของการเก็บ การหยิบสินค้าได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย การป้องกันและลดการสูญเสียจากการดำเนินงานเพื่อให้ต้นทุนการดำเนินงานต่ำอย่างเหมาะสม การวางแผนตั้งแต่การออกแบบแผนผังพื้นที่ ระบบจัดเก็บและเลือกอุปกรณ์ในคลังสินค้าที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า และการใช้ประโยชน์เต็มที่จากพื้นที่คลังสินค้า การจัดการคลังสินค้าจึงนับเป็นองค์ประกอบที่สำคัญส่วนหนึ่งในโซ่อุปทาน การบริหารจัดการคลังสินค้าที่มีประสิทธิภาพจะ ส่งผลให้ผลดำเนินการทางธุรกิจดีขึ้น พนักงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีกำไรมากขึ้น สามารถผลิตสินค้าได้รวดเร็วและเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นที่คลังสินค้าขนาดใหญ่อีกต่อไป รวมถึงปัญหาการดำเนินการต่าง ๆภายในคลังสินค้าลดลง

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสามารถบริหารจัดการคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถควบคุมและเพิ่มความรวดเร็วในการการทำกิจกรรมต่าง ๆภายในคลังสินค้า
 2. เพื่อลดต้นทุนและพื้นที่การจัดการปริมาณสินค้าคงคลังจำนวนมาก
 3. เพื่อสามารถจัดเก็บสินค้าหรือวัตถุดิบได้อย่างเหมาะสมตามปริมาณที่ลูกค้าต้องการ
 4. เพื่อสามารถทราบข้อมูลสินค้าคงคลังได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และครบถ้วน เพื่อนำไปวิเคราะห์และพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
 5. เพื่อเพิ่มรอบการหมุนเวียนของสินค้าคงคลังได้มากขึ้น สามารถจัดเก็บสินค้าได้มากขึ้นโดยไม่ต้องเพิ่มพื้นที่คลังสินค้า

เนื้อหาของหลักสูตร

 1. การบริหารจัดการกิจกรรมต่าง ๆในคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

– การบริหารจัดการกิจกรรมต่าง ๆตั้งแต่ขาเข้าจนถึงขาออกในคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

– การจัดพื้นที่คลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ การวางผัง (Layout) ของคลังสินค้าและการ

จัดการการไหลของสินค้าอย่างรวดเร็ว

– การออกแบบเส้นทางการเคลื่อนย้ายสินค้าที่เหมาะสมและเป็นมาตรฐาน

– การจัดเก็บและหยิบสินค้าแบบ FIFO/FEFO/LIFO

– เทคนิคการจัดเก็บ การเติมเต็มสินค้า การหยิบสินค้า และการค้นหาสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

– บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการคลังสินค้ายุคใหม่

– กิจกรรมที่สำคัญในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานภายในคลังสินค้า

– การวัดผลการปฏิบัติงานของคลังสินค้า (KPIs)

 1. ระบบความปลอดภัยของคลังสินค้า

– อุปกรณ์และส่วนต่าง ๆ ที่อาจเกิดความไม่ปลอดภัยในคลังสินค้า

– การปฏิบัติกิจกรรมภายในคลังสินค้าที่เหมาะสมและปลอดภัย

– ข้อปฏิบัติในการพัฒนาด้านความปลอดภัยในคลังสินค้า

 1. ความสูญเปล่า (Wastes) ทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในคลังสินค้า

– ปัญหาที่เกิดขึ้น ผลกระทบและการวิเคราะห์ถึงสาเหตุ

– แนวทางการปรับปรุง พัฒนาเพื่อลดความสูญเปล่าให้น้อยลง

 1. การแบ่งกลุ่มสินค้าคงคลังแบบ ABC

– การแบ่งโซนพื้นที่คลังสินค้าและการกำหนดตำแหน่งอย่างเหมาะสม

– การแบ่งกลุ่มสินค้าตามหลักการ Pareto

– การกำหนดปริมาณสินค้าคงคลัง Type A, B และ C

– การแบ่งกลุ่มสินค้าตามปัจจัยอื่น ๆที่เหมาะสมกับชนิดของสินค้า

– การบริการจัดการสินค้าคงคลังแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม

 1. เทคนิคการนับสต็อกสินค้าได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

– การตรวจนับสินค้าตามรอบระยะเวลา (Cycle Count inventory)

– วิธีการตรวจนับสินค้าด้วยระบบ Stock Card

 1. เครื่องมือและเทคโนโลยีการจัดการคลังสินค้า

– การใช้ระบบ Barcode & RFID ในการบ่งบอก ตรวจนับ และติดตามสินค้า

– การใช้ระบบ WMS (Warehouse Management System)

วิธีการสัมมนา   การบรรยาย, การให้คำปรึกษา, ร่วมอภิปราย, Workshop (Option)

กลุ่มเป้าหมาย    กลุ่มหลัก  ผู้จัดการคลังสินค้า/ ผู้บริหารระดับกลาง หรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร และระดับปฏิบัติการ ฝ่ายคลังสินค้าสำเร็จรูป ฝ่ายคลังสินค้าวัตถุดิบ ฝ่ายคลังสินค้า Spare Part

ระยะเวลา        1 วัน จำนวนวันละ  6 ชั่วโมง  เวลา 9.00 – 16.00 น.

วิทยากร  อนันต์ ดีโรจนวงศ์ ตำแหน่ง – ที่ปรึกษาอุตสาหกรรมด้าน Lean Production & Logistics กรม

ส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

– ที่ปรึกษาเครือข่าย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น

– ที่ปรึกษาอุตสาหกรรมและ Logistics & Supply Chain

Management สมาพันธ์สมาคมอุตสาหกรรมสนับสนุน

– อาจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง, สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น, ม.ศรี

ปทุม, ม.ธุรกิจบัณฑิต

– ที่ปรึกษาสถานประกอบการดีเด่นสาขาการจัดการโลจิสติกส์

โครงการ OPOAI กระทรวงอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2557

 

จัดอบรม 2 ระบบ

อบรมแบบ ONLINE ผ่าน ZOOM

เวลาอบรม 09.00-16.00 ได้รับใบประกาศนียบัตร

ราคา โปรโมรชั่น  2,500 บาท

โปรโมรชั่นสมัคร 3 ท่าน เเถม 1 ท่าน เข้าอบรม 4 ท่าน

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Details

Date:
March 14
Cost:
3900฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

Online Zoom

Details

Date:
March 14
Cost:
3900฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

Online Zoom
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ