ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

หลักสูตร การบริหารจัดการขนส่งและกระจายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ” (Transportation and Distribution Management)

19/12/2023

- 2500฿

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การบริหารจัดการขนส่งและกระจายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ” (Transportation and Distribution Management) อบรม 19 ธันวาคม 2566

 

ราคาหลักสูตรออนไลน์ รับวุฒิบัตรใบประกาศ

สามารถเรียนได้ทางคอมเเละมือถือ อยู่ที่ไหน ก้อสามารถเรียนได้ ผ่านระบบโปรเเกรม ZOOM

หลักสูตรนี้มีคำตอบ ที่นี่
สนใจสมัครเพื่อรับองค์ความรู้ได้ที่ คุณกุ้ง 0988209929 คุณกุ้ง

 

โปรโมชั่น 

  • สมัครลงทะเบียน 1 ท่าน  ในราคาท่านละ 2,500 บาท ไม่รวม vat 7%
  • สมัครเข้าอบรม 4 ท่าน ชำระเพียง 3 ท่าน

บทนำ
ปัจจุบันการขนส่งและการกระจายสินค้ามีความสำคัญต่อธุรกิจเกือบทุกประเภททั้งในส่วนการจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การขาย และการจัดจำหน่าย ในหลายๆ ธุรกิจ ต้นทุนการขนส่งและการกระจายสินค้านับเป็นต้นทุนที่สำคัญ และกระทบต่อต้นทุนรวมของผลิตภัณฑ์และบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบัน ราคาน้ำมันที่สูงขึ้น และมีการแข่งขั้นทางธุรกิจกันอย่างมาก ทุกบริษัทจึงต้องหาวิธีในการลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อให้บริษัทสามารถอยู่เหนือคู่แข่งได้ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่งเพื่อให้พร้อม และทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งในการขนส่งสินค้าในแต่ละครั้งจะมีค่าใช้จ่าย และมูลค่าของสินค้าที่นำส่งซึ่งต้องดูแลและควบคุม รวมถึงความต้องการลูกค้าที่ต้องการความรวดเร็วและถูกต้องอยู่เสมอ จึงถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งหากไม่สามารถบริหารจัดการที่ดีแล้ว องค์กรจะต้องประสบกับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องหาวิธีเทคนนิคต่าง ๆ เพื่อให้การขนส่งและกระจายสินค้ามีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลให้มากที่สุด เพื่อช่วยในการลดต้นทุน และส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านขนส่งและกระจายสินค้าให้มากขึ้น
2. สามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันขององค์กรในด้านการขนส่งและกระจายสินค้าให้มากขึ้น
3. เพิ่มทักษะ ความรู้ ความสามารถ และนำกลยุทธ์การพัฒนาประสิทธิภาพด้านขนส่งและกระจายสินค้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่อง
4. เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาด้านการขนส่งและกระจายสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. รู้วิธีการวางแผนและวิเคราะห์เส้นทางการขนส่งและกระจายสินค้าได้อย่างเหมาะสม
6. รู้และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับการจัดการการขนส่งและกระจายสินค้า
7. สามารถลดต้นทุนการขนส่งและกระจายสินค้าได้เป็นรูปธรรมและอย่างต่อเนื่อง
หัวข้อการอบรม
ความสำคัญของระบบการบริหารจัดการขนส่งและกระจายสินค้า
• ความสำคัญของระบบบริหารจัดการขนส่งและกระจายสินค้าเพื่อลดต้นทุนการดำเนินงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
• แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการขนส่งและกระจายสินค้า
• กลยุทธ์การพัฒนาประสิทธิภาพการขนส่งและกระจายสินค้า
ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อต้นทุนการขนส่งและกระจายสินค้า
• ปัจจัยด้านระยะทาง, ปริมาณสินค้า, ความหนาแน่, รูปทรงสินค้า, การจัดการ และอื่นๆ
• การควบคุมสินค้าที่เสียหายจากการขนส่งและกระจายสินค้า
• การบำรุงรักษาเครื่องยนต์และการใช้รถขนส่งการะจายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ปัญหาการขนส่งและแนวทางแก้ไข
• ความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในการขนส่งและกระจายสินค้า
• สาเหตุของการเดินรถเที่ยวเปล่าและการวางแผนการขนส่งและกระจายสินค้าล่วงหน้า
• ตัวชี้วัดระดับคุณภาพการให้บริการด้านขนส่งและกระจายสินค้า
• เทคนิคการบริหารการขนส่งและกระจายสินค้าให้มีประสิทธิภาพ
• กลยุทธ์ในการลดต้นทุนการขนส่งและกระจายสินค้าแบบลีน (Lean Transportation & Distribution)
เทคนิคการลดต้นทุนการขนส่งและกระจายสินค้า
• วิธีการต่าง ๆ ในการลดต้นทุนการขนส่งและกระจายสินค้า
การวางแผนและวิเคราะห์เส้นทางการรับและส่งสินค้า
• การจัดการเส้นทางและตารางเวลาในการขนส่งและกระจายสินค้า
• การเลือกเส้นทางการขนส่งและกระจายสินค้าที่เหมาะสมที่สุด (Routing)
กลยุทธ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการการขนส่งและกระจายสินค้า
• Global Positioning Systems (GPS) ระบบบอกพิกัดตำแหน่ง (รถ) ด้วยดาวเทียม
• Radio Frequency Identification (RFID) เทคโนโลยีการระบุหรือชี้เฉพาะโดยใช้คลื่นวิทยุ
• Intelligent Transportation System (ระบบขนส่งอัจฉริยะ)
วิธีการสัมมนา การบรรยาย การให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา และร่วมอภิปราย
กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มหลัก เจ้าของกิจการด้านขนส่งและกระจายสินค้า ผู้จัดการ/ผู้บริหารระดับกลาง หรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร ฝ่ายขนส่ง ฝ่ายกระจายสินค้า ฝ่ายวางแผนด้านโลจิสติกส์ ฝ่ายซ่อมบำรุงรถขนส่ง วิศวกร และผู้สนใจทั่วไป
ระยะเวลา 1 วัน จำนวน 6 ชั่วโมง เวลา 9.00 – 16.00 น.
วิทยากร อ.อนันต์ ดีโรจนวงศ์
วิทยากร : อาจารย์ อนันต์ ดีโรจนวงศ์
– MBA Logistics Management
– Lean Production Consultant
– ที่ปรึกษาสมาพันธ์สมาคมอุตสาหกรรมสนับสนุน (A.S.I.A.)
– ที่ปรึกษาเครือข่าย Lean Production สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น
– ที่ปรึกษาอุตสาหกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
– อาจารย์พิเศษและวิทยากรด้านการผลิตและโลจิสติกส์ ม.รัฐฯและเอกชนหลายแห่ง
– ที่ปรึกษาสถานประกอบการดีเด่นโครงการ OPOAI กระทรวงอุตสาหกรรม สาขาโลจิสติกส์
ปี พ.ศ. 2557
ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)
ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่งลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว
ฟรี1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)
2) ใบประกาศผ่านการอบรม
3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่31/155หมู่ที่1ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ติดต่อสอบถาม

Tel :098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Details

Date:
19/12/2023
Cost:
2500฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

Online Zoom

Details

Date:
19/12/2023
Cost:
2500฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

Online Zoom
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ