ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

หลักสูตร การบริหารจัดการพัฒนาด้านบัญชี การเงิน ภาษีตามที่กฎหมายกำหนด

July 30

หลักสูตร การบริหารจัดการพัฒนาด้านบัญชี การเงิน ภาษีตามที่กฎหมายกำหนด 30 กรกฎาคม 2567

ปัจจุบันมาตรการและกฎระเบียบทางภาษีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และสลับซับซ้อนขึ้นตามทิศทางการค้าการดำเนินธุรกิจ วิศวกรรมทางการเงินและนโยบายของรัฐที่เปลี่ยนแปลงไป พนักงานบัญชี บุคคลที่เกี่ยวข้องด้านการบัญชีและผู้ประกอบการจึงจำเป็นจะต้องรู้และเข้าใจข้อกำหนดทางภาษี ซึ่งเกี่ยวพันกับการจัดทำรายงานทางการเงินอีกทั้งการวางแผนภาษีที่ดีนอกจากจะช่วยให้ชำระภาษีได้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้วยังช่วยรักษาผลประโยชน์ขององค์กรในการดูแลค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาษีอีกด้วย
เพื่อเป็นการลด ข้อผิดพลาดงานด้านบัญชีและภาษีอากรจำเป็นที่ฝ่ายภายในกิจการจะต้องมีการปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกันเพื่อป้องกันปัญหาทางภาษีอากรที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยหลักสูตรออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงวิธีในการจัดการกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลให้ถูกต้อง

การบริหารงานด้วยข้อมูลทางบัญชีและการเงินสำหรับผู้จัดการหน่วยงานต่างๆ  เพื่อสร้างการเรียนรู้ ให้เกิดความเข้าใจ แล้วสามารถนำไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานให้ดียิ่งขึ้น มีความเป็นเจ้าของข้อมูลทางบัญชีในแต่ละบรรทัดของงบการเงินประเภทต่างๆ มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะข้อมูล (ตัวเลข) ที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากการบริหารงานของหน่วยงานต่างๆในองค์กร

 

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจประเภทภาษีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร ระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติและเข้าใจวิธีการคำนวน
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนการเสียภาษีที่สอดคล้องกับกิจกรรมขององค์กร
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิผลเสียภาษีได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและประหยัด และป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น
  • เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้เข้าใจวงจรภาษีอากรทั้งระบบ สามารถนำช่องว่างและแง่มุมของภาษีมาวางแผนให้ประหยัดภาษีมากที่สุด
  • เพื่อทำให้ผู้เรียนมองเห็นความสำคัญของรายงานทางบัญชี (งบการเงิน) แล้วนำไปใช้ในการบริหารงานของตัวเองให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได้ทันที
  • เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จนเกิดการตระหนักรู้ในผลกระทบของการบริหารงานที่สอดคล้องและเกี่ยวข้องกับธุรกิจ มีความรู้สึกเป็นเจ้าของตัวเองทางบัญชี ของการบริหารงานได้อย่างเข้าใจ

หัวข้ออบรม

1.ความสำคัญของบัญชีการเงินกับการปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.ภาพรวมของมาตรฐานการบัญชี

3.ความสำคัญของการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี

4.ภาพรวมของข้อกำหนดทางกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการบัญชี

5.บทบาทของหน่วยงานกำกับดูแล (เช่น คณะกรรมการกำกับการตลาดหลักทรัพย์, กรมสรรพากร)

6.ภาพรวมของความต้องการในการรายงานทางการเงินภายใต้กฎหมายต่างๆ

7.ส่วนประกอบหลักของรายงานการเงิน (งบทดลอง, งบกำไรขาดทุน, งบกระแสเงินสด)

8.ภาพรวมของกฎหมายภาษีที่มีผลต่อการประกอบธุรกิจ

9.ความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมายภาษี

10.ความหมายของการวางแผนภาษีและความถูกต้อง

11.ความแตกต่างระหว่างการวางแผนภาษีและการหลีกเลี่ยงภาษี

12.ผลที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายในด้านบัญชีการเงินและภาษีอากร

13.บทบาทของเทคโนโลยีรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับบัญชีการเงินและภาษีอากร

14.ประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติตามกฎหมาย (เช่น ซอฟต์แวร์บัญชี, ระบบ ERP)

15.มาตรฐานทางจริยธรรมเกี่ยวกับการบัญชีและการปฏิบัติตามกฎหมาย

 

วิทยากร 

วิทยากรประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ  และผู้มีประสบการณ์จากสถาบันการศึกษา และหน่วยงานราชการที่เชี่ยวชาญ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับประโยชน์สูงสุด

วิธีการฝึกอบรม

วิธีการฝึกอบรมเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันและนำหลักทฤษฎีไปใช้ในทางปฏิบัติจริงให้มากที่สุด โดยจะฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่ม  วิธีการฝึกอบรมจึงประกอบด้วยวิธีการต่างๆ ที่เหมาะสมแต่ละกรณี  ได้แก่
– บรรยาย (Lectures)
– กรณีศึกษา (Case Studies)
– การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshops)

 

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Details

Date:
July 30
Event Category:
Website:
www.tesstraining .com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

Details

Date:
July 30
Event Category:
Website:
www.tesstraining .com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ