ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

หลักสูตร การบริหารงานเอกสารและการจัดเก็บเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ Effective Filing and Recording

June 28

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การบริหารงานเอกสารและการจัดเก็บเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ Effective Filing and Recording วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.
โรงแรม แรมแบรนท์
ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง

หลักการและเหตุผล
ทุกๆ องค์กร และหน่งยงานต่างๆ จะมีเอกสารมากมาย หลายประเภทเป็นจำนวนมากน้อยไม่เท่ากัน เอกสารนั้นๆ มีความสำคัญต่อการใช้งานที่แตกต่างกัน เอกสารบางอย่างเป็นหลักฐานสำหรับการอ้างอิงในวาระ และนิติกรรมต่างๆ การบริหารจัดการระบ และวิธีการจัดระบบจัดเก็บเอกสารจะต้องใช้หลักการบริหาร และการจัดเก็บเอกสารที่ดี มีระบบเ พื่อความสะดวก รวดเร็ว ค้นหาได้ทันเวลาไม่เกิน 3 นาทีสำหรับการใช้งาน เพื่อลดความสุญเสียเวลา ค่าใช้จ่าย เอื้ออำนวยความสะดวกในการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอีกหลายๆ มิติ เช่น การพัฒนาคน พัฒนาระบบ และการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในการบริหารฃานเอกสารได้อย่างเป็นรูปธรรม
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้พนักงานธุรการ เลขานุการ พนักงานตำแหน่งๆ ที่ต้องดูแลเอกสารจำนวนมาก ได้เรียนรู้ทั้งเทคนิควิธีในการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ ทั้งการจัดเก็บเอกสารกระดาษ และเอกสารอิเลคโทรนิคส์ ที่จะทำให้ผู้อบรมได้เข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเองเมื่อปฏิบัติงานจริง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานระบบจัดเก็บเอกสาร ได้อย่าเป็นระบบและเป็นมาตรฐานเดียวกันของการใช้งานในหน่วยงาน
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ และมีทักษะการจัดการระบบการบริหารงานเอกสารและระบบจัดเก็บเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพและมีผลสำเร็จการบริหารจัดการได้เป็นรูปธรรม

 

หัวข้อการสัมมนา
1. ความสำคัญและประโยชน์ของระบบบริหารเอกสารในหน่วยงานที่ประสิทธิภาพ
2. การรวบรวม วิเคราะห์ แยกแยะ จัดระบบปัญหาการบริหารและจัดเก็บเอกสาร
 ระบบการพัฒาบุคลากร
 การกำหนดระบบที่ควนนำไปใช้
 การบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก
WORKSHOP: แบ่งกลุ่มระดมความคิด สรุปปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น นำมารวบรวม วิเคราะห์ แยกแยะ จัดระบบปัญหาการบริหารและจัดเก็บเอกสารให้ครบทุกมิติของสร้างระบบ
3. วงจรของการบริหารงานเอกสารและจัดเก็บเอกสารในสำนักงาน
4. 10 หมวดสากลของการจัดประเภทของการจัดเก็บเอกสารและการประยุกต์ใช้ในสำนักงาน
5. เทคนิคการสร้างระบบการจัดเก็บเอกสารที่เป็นรูปธรรม
 มาตรฐานการจัดเก็บเอกสาร
 ระบบการจัดเก็บเอกสารที่สะดวกต่อการใช้งาน และง่ายต่อการค้นหา
 การใช้ระบบเทนโนโลยีสารสนเทศการจัดเก็บเอกสาร-ข้อมูล
6. ขั้นตอนและวิธีการจัดเก็บเอกสารที่มีประสิทธิภาพ
 การวิเคราะห์เอกสารก่อนดำเนินการจัดเก็บ
 การแยกแยะ จัดปรเภทของเอกสารตามหลักสากล
 การจัดเรียงแฟ้มเอกสาร
 การจัดทำดรรชนีเอกสาร/แฟ้มรายชื่อ (Index)
 การจัดเก็บเอกสารตามเลขเรียงลำดับ ชื่อเรื่อง แยกสีกลุ่มแฟ้ม
 การจัดระบบการยืม-การคืนเอกสารสำหรับการใช้งาน
WORKSHOP: ฝึกวิเคระห์เอกสารของตนเองอย่างน้อย 1-2 แฟ้ม สำหรับการพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสาร และกำหนดแผนงานพัฒนาแฟ้มเอกสารของตนเองให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดหใหม่ และเป็นทิศทางเดียวกัน
7. ข้อควรปฏิบัติการจัดเก็บเอกสารต่างๆ ของการกำหนดอายุเอกสาร ระยะเวลาการจัดเก็บ และการสร้างระบบควบคุมการบริหารงานเอกสาร (Document System Control) ของหน่วยงาน
ถาม-ตอบ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

 

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง

 

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ลงทะเบียนOnline คลิ๊ก !!

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

สามารถจัดรูปเเบบ In-house Training (การอบรมภายในสถานที่) การจัดอบรมที่ทางสถาบันจะเข้าไปทำการฝึกอบรมให้ที่บริษัทของลูกค้าเองได้ค่ะ

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

หลักสูตรสามารถเลือกจัดรูปเเบบ IN HOUSE  ในองค์กรเเจ้งได้ค่ะ

http://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ