ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงในการทำงาน (Risk Management)

16/02/2023

- 3900฿
Public Training หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงในการทำงาน (Risk Management) อบรม 16 กุมภาพันธ์ 2566 โดย อ.พลกฤต โสลาพากุล
หลักการและเหตุผล      “ความเสี่ยง” นิยาม หรือคำจำกัดความที่นำมาใช้ในการบริหารความเสี่ยง คือ เหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น    ภายในสถานการณ์ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย หรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุความสำเร็จต่อการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร หรือ อาจเป็นผลลัพธ์ใด ๆ จากการกระทำทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจของการตัดสินใจกระทำการ      กล่าวได้ว่า การบริหารความเสี่ยง คือ การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินกิจกรรม แผนงาน หรือ โครงการต่าง ๆ โดยลดเหตุปัจจัยของโอกาสในการที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและความรุนแรงของความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบอย่างเป็นระบบภายใต้ความต้องการการบรรลุเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ขององค์กรได้      การบริหารจัดการธุรกิจของกิจการประเภทต่าง ๆ ยอมรับแนวคิดของการตัดสินใจบนฐานความเสี่ยง (Risk-Based Approach) มากขึ้น แต่ความสําเร็จของการดําเนินธุรกิจบนฐานความเสี่ยง (Risk-Based Approach) ยังอยู่ที่กระบวนการของการนําเอาแนวคิดของการตัดสินใจบนฐานความเสี่ยงมาใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมด้วย เพราะกิจการแต่ละกิจการมีโครงสร้างที่ไม่เหมือนกัน ต้องทําให้เกิดประสิทธิภาพและสร้างประสิทธิผลอย่างแท้จริง ไม่เช่นนั้นกิจการที่ดําเนินการอาจจะเกิดความเข้าใจผิดว่า การบริหารจัดการบนฐานความเสียงไม่ได้ผลและละเลิกไปเสียก่อน        การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ แนวทางการบริหารความเสี่ยงจึงได้รับการยอมรับและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจะส่งผล ต่อการเป็นองค์กรที่มีระบบการกำกับดูแลที่ดี ซึ่งจะส่งผลต่อการก้าวไปสู่องค์กรที่มีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป
วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความเสี่ยง
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้หลักของการประเมินความเสี่ยงในงานที่ทำ
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้วิธีจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง การติดตามประเมินผล และการจัดทำรายงาน

หัวข้อการอบรม (Course Outline)

 1.   สร้างความเข้าใจความหมายของ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ขององค์กรวินิจฉัย เป้าหมาย พันธกิจ เพื่อดูความสอดคล้องว่าเป็นไปในทิศทางใดสรุปผลวินิจฉัย และทำฉันทามติ ร่วมกันความหมายและหลักการบริหารความเสี่ยงความเสี่ยงระดับองค์กรความเสี่ยงระดับธุรกิจความเสี่ยงระดับหน่วยงานพักเบรกประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยงประโยชน์ทางตรงประโยชน์ทางอ้อมกระบวนการบริหารความเสี่ยงการกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification)การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)พักกลางวันการตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)การติดตามผล (Monitoring)เทคนิคการวิเคราะห์ความเสี่ยงSWOT สภาพปัจจุบัน และอนาคตพักเบรกความสามารถของการระบุความเสี่ยงจากงานที่ทำระหว่างหัวหน้างาน และผู้ใต้บังคับบัญชาเทคนิคการบริหารความไม่แน่นอนบนความเสี่ยงในภาวะวิกฤตการหลีกเลี่ยง (Avoid)การร่วมจัดการ (Share)การลด (Reduce)การยอมรับ (Accept)การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และการติดตามประเมินผล และจัดทำรายงานWorkshop กิจกรรมกลุ่ม การจัดทำแผน การติดตามประเมินผล และทำรายงาน

  ถาม-ตอบ

ประโยชน์ที่ได้รับ1.ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักถึงความสำคัญของงานการบริหารความเสี่ยง บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหาร และบุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงตามหลักการบริหารตามมาตรฐานสากล2.ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงกลยุทธ์ กลวิธี และระบบการจัดการความเสี่ยง3.ผู้เข้าอบรมได้ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร4.ผู้เข้าอบรมได้แนวทางการนำการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรไปปรับใช้ในองค์กรของตน  อย่างเหมาะสมเทคนิคในการขยายฐานลูกค้าของสินค้าและบริการ5.ผู้เข้าอบรมได้สร้างความได้เปรียบและความสำเร็จด้วยการบริหารจัดการความเสี่ยง6.ผู้เข้าอบรมได้รู้วิธีการทำงานเพื่อลดและขจัดความเสี่ยงในองค์กร7.ผู้เข้าอบรมได้ทราบความเปลี่ยนแปลงของภาวะความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในองค์กร8.ผู้เข้าอบรมได้ความรู้ความเข้าใจถึงเหตุและผลที่ถูกต้องในบริหารความเสี่ยง9.ผู้เข้าอบรมได้ความรู้ความเข้าใจในการใช้แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map)

รูปแบบหลักสูตร1.การบรรยาย                                                      30 %

 1. กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop   70%

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่งลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาทราคาดังกล่าว ฟรี1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)2) ใบประกาศผ่านการอบรม3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน
สถานที่จัดอบรม :  โรงเเรม Novotel Bangkok  Sukhumvit 20 โรงเเรม Novotel Bangkok Sukhumvit 20 ลง สถานี BTS อโศก  ทางออกประตู 6
ติดต่อสอบถามTel : 098-8209929 คุณกุ้งE-mail: inwtraining.sale@gmail.comLine id : @TesstrainingFacebook : tesstrainingpageทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจรหลักสูตรสามารถเลือกออกเเบบเพิ่มจัดรูปเเบบ IN HOUSE  ในองค์กรเเจ้งได้ค่ะhttp://www.tesstraining.com

Details

Date:
16/02/2023
Cost:
3900฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

Details

Date:
16/02/2023
Cost:
3900฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ