ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

หลักสูตร การบริหารการผลิต ด้วยระบบการผลิตแบบลีน(Lean Manufacturing System)

February 27

- 2500฿

Online Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การบริหารการผลิต ด้วยระบบการผลิตแบบลีน

(LEAN MANUFACTURING SYSTEM) อ.อนันต์  27 ก.พ.67

 

สามารถเรียนได้ทางคอมเเละมือถือ อยู่ที่ไหน ก้อสามารถเรียนได้ ผ่านระบบโปรเเกรม ZOOM
โปรโมรชั่น ท่านละ 2,500 บาท
อบรมแบบ ONLINE ผ่าน ZOOM
เวลาอบรม 9.00-16.00 ได้รับใบประกาศนียบัตรแบบออนไลน์

 

หลักการเเละเหตุผล
การแข่งขันของธุรกิจในปัจจุบันทําให้ภาคอุตสาหกรรมการผลิตต้องปรับตัวเพื่อความ  อยู่รอด ระบบการผลิตแบบลีน (LEAN MANUFACTURING SYSTEM) เป็นระบบที่ได้รับการยอมรับ ทั่วโลกว่าเป็นระบบการผลิตที่สามารถลดต้นทุน ลดความสูญเปล่า และลดความสูญเสียโอกาส ทางการผลิตได้ ทั้งยังเป็นระบบที่สร้างมาตรฐาน และแนวคิดสําคัญในการผลิตรวมถึงส่งเสริม การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาอีกด้วย  ระบบการผลิตแบบลีนเป็นระบบการผลิตที่ทําให้มองเห็นโอกาสในการปรับปรุงให้ดีขึ้น มุ่งเน้นการกําจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่ม (VALUE ADDED) ให้กับสินค้าหรือบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับความสูญเปล่าทั้ง 8 ประการ (8 WASTES) การใช้เครื่องมือ และเทคนิคภายใต้สภาวะการแข่งขันทางธุรกิจที่เป็นไปอย่างรุนแรงในปัจจุบัน ทำให้บริษัทหรือองค์กรต่างๆมีการปรับกลยุทธ์ในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมาก  กลยุทธ์การบริหารจัดการ ซิกซ์ ซิกม่า (SIX SIGMA) เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่มีการนำมาพัฒนากระบวนการผลิต หรือบริการให้มีประสิทธิภาพสูงซึ่งได้พิสูจน์มาแล้วในหลายๆบริษัท หรือโรงงานที่นำไปใช้ว่าสามารถเพิ่มขีดความสามารถของกระบวนการทางด้านธุรกิจได้เป็นอย่างดี กลยุทธ์ ซิกซ์ ซิกม่า มุ่งเน้นลดความผันแปร (REDUCE VARIATION)ที่เกิดขึ้นในทุกๆกระบวนการของการปฏิบัติงานทั่วองค์กร ซึ่งความผันแปรนั้นเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้สินค้าหรือบริการขององค์กรไม่สอดคล้องตามข้อกำหนด และทำให้มีค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนที่ไม่จำเป็นเกิดขึ้น กลยุทธ์ ซิกซ์ ซิกม่า นำวิธีทางสถิติเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ (SYSTEMATIC) ทำให้ได้ข้อสรุปที่เชื่อถือได้ และนำไปใช้เป็นแนวทางการตัดสินใจในการแก้ปัญหา (PROBLEM SOLVING) หรือปรับปรุงกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลูกค้ามีความพึงพอใจในสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพสม่ำเสมอ ดังนั้น ในหลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้เรียนรู้ในหลักการเบื้องต้นเพื่อนำไปประยุกต์ใช้จริงในองค์กร และบางเทคนิคที่สำคัญๆนำไปบูรณาการร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ทั้งองค์กรที่ยังไม่มีการนำไปใช้ หรือองค์ที่มีการนำไปใช้แล้ว
หัวข้ออบรม
บทบาทและความสำคัญของการบริหารจัดการองค์กรในโลกแห่งการแข่งขัน 4.0
·       แนวคิดพื้นฐานและเป้าหมายสำคัญที่สุดของการบริหารจัดการองค์กรและการผลิต
·       ภาพรวมและแก่นสำคัญของการผลิตของการบริหารงานด้วย  LEAN SIX SIGMA
ความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับการบริหารงานด้วย  LEAN SIX SIGMA คืออะไร ?
·        LEAN SIX SIGMA  คืออะไร
บทบาทและความสำคัญของการบริหารจัดการองค์กรในโลกแห่งการแข่งขัน 4.0
·       แนวคิดพื้นฐานและเป้าหมายสำคัญที่สุดของการบริหารจัดการองค์กรและการผลิต
·       ภาพรวมและแก่นสำคัญของการผลิตของการบริหารงานด้วย  LEAN SIX SIGMA
ความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับการบริหารงานด้วย  LEAN SIX SIGMA คืออะไร ?
·        LEAN SIX SIGMA  คืออะไร
สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการทำงานก่อสร้างแบบลีน
สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับงานก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ของโครงการและภาพรวมของการบริหารงานก่อสร้าง
Construction as a Manufacturing งานก่อสร้างคือระบบสายการผลิตประเภทหนึ่ง
นิยามของคำว่า ความสูญเปล่า ประสิทธิภาพ และ LEAN
ประโยชน์ที่จะโครงการจะได้รับจากการนำระบบลีนมาใช้ในงานก่อสร้าง
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นหากก่อสร้างโดยไม่ใช้ระบบลีน
อุปสรรคที่สกัดกั้นการใช้ระบบลีนในงานก่อสร้าง
Workshop : สร้างกระบวนการเอาชนะอุปสรรคและนำระบบลีนมาใช้กับงานของ
·       แนวคิดพื้นฐานของ  LEAN SIX SIGMA
แนวทาง 5 ขั้นตอนของการดำเนินการ (VVFPC) ของ LEAN MANUFATURIN
·       V – Value : การกำหนดคุณค่า
·       V- VSM-Value Stream Mapping : การกำหนดสายธารแห่งคุณค่า
·       F – Flow : การวิเคราะห์การไหลของกระบวนการ
·       P – Pull : การกำหนดการดึงของกระบวนการ
·       C – Continueous Improvement: การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์และเครื่องมือที่สำคัญของ LEAN MANUFATURIN
แนวทาง 5 ขั้นตอนของการดำเนินการ (DMAIC) ของ Six Sigma

 

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ติดต่อสอบถาม
Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง
E-mail: inwtraining.sale@gmail.com
Line id : @Tesstraining
Facebook : tesstrainingpage
Website: www.tesstraining.com
Website: www.INWtraining.com

Details

Date:
February 27
Cost:
2500฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

Online Zoom

Details

Date:
February 27
Cost:
2500฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

Online Zoom
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ