ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

Training & Development ให้เป็น HRD Professional รุ่นที่ 10 : 21 พฤศจิกายน 2566

21/11/2023

- 3900฿

Training & Development ให้เป็น HRD Professional รุ่นที่ 10 : 21 พฤศจิกายน 2566

งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resources Development : HRD) HRD ยุคปัจจุบันเน้นงานเชิงกลยุทธ์ในการทำงานแบบ HR Business Partner (HRBP) ในการสนับสนุนและผลักดัน วิสัยทัศน์  พันธกิจ และกลยุทธ์องค์กร เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าและ ผู้ใช้บริการ ในการสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนขององค์กร ด้วยเหตุนี้องค์กรชั้นนำยุคใหม่จึงได้ปรับโฉมการทำงาน Training ไปสู่การทำงานแบบ HRD Professional

สถาบันฯ ได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้นจากประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาและวิทยากรที่จะช่วยให้ท่านเรียนรู้ภารกิจหลักของ HRD การกำหนดกลยุทธ์ HRD Professional และการเลือกใช้เครื่องมือ HRD แบบ “กระชับ เข้าใจง่าย และปรับใช้งานได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม” 

 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้  : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม

 1. สามารถอธิบายภารกิจหลักของงาน HRD Function ที่สนับสนุนและผลักดันการดำเนินงานองค์กรได้
 2. สามารถกำหนดแนวทางเปลี่ยนแปลงงาน Training ให้เป็น HRD ได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับการดำเนินงานขององค์กร
 3. สามารถกำหนดกลยุทธ์ HRD ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชัดเจนเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์องค์กร
 4. สามารถเลือกใช้เครื่องมือ HRD ให้สอดคล้องกับ HRD Strategy ได้

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ : 

ส่วนที่  1  :  4 ภารกิจหลักของงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD Function) ที่สนับสนุนและผลักดันการดำเนินงานองค์กร

 • ภารกิจหลักของงานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (Training and Development : T&D) ที่สนับสนุนและผลักดันการดำเนินงานองค์กร
 • ภารกิจหลักของงานพัฒนาองค์กร (Organization Development: OD) ที่สนับสนุนและผลักดันการดำเนินงานองค์กร
 • ภารกิจหลักของงานบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management : PM) ที่สนับสนุนและผลักดันการดำเนินงานองค์กร
 • ภารกิจหลักของงานพัฒนาสายอาชีพ (Career Development : CD) ที่สนับสนุนและผลักดันการดำเนินงานองค์กร
 • Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติกำหนดแนวทางเปลี่ยนงาน Training & Development ให้เป็น HRD ที่สนับสนุนและผลักดันการดำเนินงานองค์กร

ส่วนที่  2  :  เทคนิคการกำหนดกลยุทธ์ HRD ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์องค์กร (HRD Strategic Planning Technique)

 • 3 เครื่องมือในการวิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์
 • กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management Process)
 • ขั้นตอนและวิธีการวางแผนกลยุทธ์ HRD สำหรับ HRD มืออาชีพ
 • Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติกำหนดกลยุทธ์ HRD ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์องค์กร

ส่วนที่  3  :  เคล็ด (ไม่) ลับการเลือกใช้ 13 เครื่องมือ HRD ให้สอดคล้องกับ HRD Strategy

 • เทคนิคการนำ Job Description ไปปรับใช้ในงาน HRD ทั้ง 4 Function
 • เทคนิคการนำ Competency ไปปรับใช้ในงาน HRD ทั้ง 4 Function
 • เทคนิคการนำ Training Road Map ไปปรับใช้ในงาน HRD ทั้ง 4 Function
 • เทคนิคการนำ Individual Development Plan (IDP) ไปปรับใช้ในงาน T&D, PM และ CD
 • เทคนิคการนำ Skill Matrix ไปปรับใช้ในงาน HRD ทั้ง 4 Function
 • เทคนิคการนำ Organization Diagnosis ไปปรับใช้ในงาน OD
 • เทคนิคการนำ KPIs / OKRs ไปปรับใช้ในงาน HRD ทั้ง 4 Function
 • เทคนิคการนำ Culture Change ไปปรับใช้ในงาน HRD ทั้ง 4 Function
 • เทคนิคการนำ Transformative Leadership ไปปรับใช้ในงาน HRD ทั้ง 4 Function
 • เทคนิคการนำ Strategy Change ไปปรับใช้ในงาน HRD ทั้ง 4 Function
 • เทคนิคการนำ Career Path ไปปรับใช้ในงาน HRD ทั้ง 4 Function
 • เทคนิคการนำ Succession Plan ไปปรับใช้ในงาน HRD ทั้ง 4 Function
 • เทคนิคการนำ Talent Management ไปปรับใช้ในงาน HRD ทั้ง 4 Function
 • Workshop 3 : ฝึกปฏิบัติเลือกใช้ HRD Tools ให้สอดคล้องกับ HRD Strategy

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ : 

เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร และนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD) ทุกระดับ  

รูปแบบและวิธีการการเรียนรู้ 

 • การบรรยาย (Lecture)  ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่
 • การแชร์ประสบการณ์ตรงจากที่ปรึกษาด้าน HRD
 • การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop) เชิงปฏิบัติการ และระดมความคิด (Brain Strom)
 • การตอบข้อซักถามแบบเจาะลึกภาคปฏิบัติ

วิทยากร : อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)
กรรมการผู้จัดการ สถาบัน People Develop Center
วิทยากรและที่ปรึกษาผู้ชำนาญการพิเศษด้าน HR จากประสบการณ์ 33 ปี
วิทยากรพิเศษด้าน HRD ของ SGS ACADEMY
วิทยากรพิเศษด้าน HRD คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย

วันและเวลาสัมมนา :
รุ่นที่ 6 วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.

ค่าลงทะเบียนอบรม

3,900 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)

พิเศษ 3,500 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat) ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการอบรม 7 วันทำการ

พิเศษลงทะเบียน 5 ท่าน ชำระเพียง 4 ท่าน

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Details

Date:
21/11/2023
Cost:
3900฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

Organizer

TESS TRAINING

Details

Date:
21/11/2023
Cost:
3900฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

Organizer

TESS TRAINING
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ