ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

หลักสูตร การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลในการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร

May 9 @ 09:00 - 16:00

เปิดรับสมัคร ยืนยันจัด หลักสูตร การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลในการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร รุ่น 23 (IDP based on Competency Development) : 9 พฤษภาคม 2567

ยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว การพัฒนาบุคลากรให้มีขีดความสามารถ (Competency) ตามตำแหน่งงาน องค์กรธุรกิจชั้นนำ หน่วยงานรัฐ และรัฐวิสาหกิจ ต่างก็นำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) มาเป็นเครื่องมือในการวางแผนและติดตามผลพัฒนาบุคลากร แต่ IDP ไม่ใช่แค่แผนที่ใครก็เขียนได้  การจัดทำ IDP ที่มีประสิทธิภาพต้องเชื่อมโยงสอดคล้องกับเส้นทางการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร (Training Road Map) และเป้าหมายการทำงาน (KPI) ซึ่งมีหัวใจสำคัญ คือ ต้องกำหนดว่า

 • บุคลากรแต่ละคนต้องได้รับการพัฒนา Competency เรื่องใด ?
 • จะพัฒนาด้วยวิธีการใดที่จะ  1) เหมาะสมกับ Competency แต่ละเรื่อง  2) เหมาะสมกับระดับ Competency ที่คาดหวัง และ 3) เหมาะสมกับคนแต่ละสไตล์
 • ควรจะพัฒนาภายในระยะเวลาใดถึงจะหมาะสม ?
 • จะติดตามและประเมินผลการพัฒนาอย่างไรให้เป็นรูปธรรม ?

สถาบันฯ ได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้น โดยใช้เทคนิคที่หลากหลายจากประสบการณ์ในการบริหารงานด้าน HRD และเป็นวิทยากรที่ปรึกษาในเรื่อง IDP ให้เหมาะสมสอดคล้องกับองค์กรของท่านโดยเฉพาะ เพื่อช่วยให้ท่านสามารถ จัดทำและพัฒนาแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ได้อย่างเป็นระบบสอดคล้องกับขีดความสามารถ (Competency) และผลการปฏิบัติงาน (Performance) ที่องค์กรคาดหวัง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร (Competitive Advantage) ด้วยการพัฒนาบุคลากร

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม

 1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวคิด หลักการ ขั้นตอน เทคนิคการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) และการพัฒนาบุคลากร
 2. สามารถจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลของตนเองและผู้ใต้บังคับบัญชาได้สอดคล้องกับขีดความสามารถ (Competency) ของแต่ละตำแหน่งงาน และแผนที่เส้นทางการฝึกอบรม (Training Road Map) ของฝ่ายงานได้อย่างมืออาชีพ
 3. สามารถนำผลจากแผนพัฒนารายบุคคลไปเชื่อมโยงต่อยอดกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) และเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ได้อย่างเป็นรูปธรรม
 4. สามารถนำความรู้และเทคนิคที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลและพัฒนาทีมงานได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ : 

ส่วนที่   1  :  การพัฒนาความสามารถบุคลากรด้วย IDP ให้สอดคล้องกับเป้าหมายธุรกิจ (Competency Development VS Business Goals) 

 • การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรด้วย IDP ให้สอดคล้องกับเป้าหมายธุรกิจ
 • ทำไมองค์กรต้องทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
 • ใครบ้างหนอที่ควรร่วมจัดทำ IDP ?
 • ความสัมพันธ์และเชื่อมโยงของ Strategy, Procedure, Work Instruction, Job Description, Competency, Training Roadmap กับ Individual Development Plan 

ส่วนที่   2  :  ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลยุคใหม่ (Modern IDP Process)

 • ขั้นตอนสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล 

ส่วนที่  3  :  การวิเคราะห์ Competency และจัดทำ Training Road Map ในการพัฒนาบุคลากร

 • Modern Job Description (JD) ต้นน้ำของการจัดทำ IDP ที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
 • กำหนด Level Competency ทั้งที กำหนดแบบยอดนิยม 5 ระดับพฤติกรรม (Competency Dictionary) หรือแบบยุคใหม่     4 ระดับขีดความสามารถดีหนอ ?
 • การเชื่อมโยง JD และ Competency ของแต่ละตำแหน่ง สู่แผนที่เส้นทางการพัฒนาความสามารถบุคลากร (Training & Development Road Map) ให้สอดคล้องกับเป้าหมายธุรกิจ
 • ก่อนจะทำ IDP เรามาทำ Training Road Map จาก Competency ของแต่ละฝ่าย/แผนกกันก่อนดีไหม ?
 • ตัวอย่าง : การจัดทำ Modern Training Road Map ของหน่วยงาน จาก JD
 • Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติจัดทำ Training Road Map จาก Competency ของแต่ละแผนก (Step 1) 

ส่วนที่  4  :  Competency Assessment จาก Results อย่างไรให้ Competency Gap ชัดเจนและน่าเชื่อถือ

 • แนวทางการวิเคราะห์ Competency Gap ในการพัฒนาความสามารถตาม Training Road Map
 • ตัวอย่าง : แบบฟอร์ม Competency Assessment ในการประเมิน Competency Gap 
 • Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์หา Competency Gap เพื่อเตรียมจัดทำ IDP (Step 2) 

ส่วนที่   5  :  เทคนิคการจัดทำ IDP ในการพัฒนาความสามารถบุคลากร (Competency Development with IDP)

 • แนวทางการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ให้สอดคล้องกับ Competency Gap
 • การนำผลการประเมินประจำปีมาเตรียมจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP based on Performance Appraisal)
 • ตัวอย่าง : การนำ Competency Gap มาจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
 • Workshop 3 : ฝึกปฏิบัติจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลจาก Competency Gap (Step 3) 

ส่วนที่  6  :  แนวทางการพัฒนาความสามารถบุคลากร (IDP Methods)

 • หลัก 3E : 10% + 20% + 70% ในการพัฒนาความสามารถบุคลากร
 • วิธีการพัฒนาความสามารถบุคลากร (Competency Development) ให้สอดคล้องกับ Competency Gap ด้วยหลัก 3E : 10% + 20% + 70%

ส่วนที่  7  : การติดตาม การประเมินผล และรายงานผลการพัฒนาตาม IDP

 • 5 วิธีการติดตาม ประเมิน และรายงาน “ผลการพัฒนา” ตาม IDP ด้วย Competency
 • ตัวอย่าง : วิธีการติดตาม และการประเมินผลการพัฒนาตาม IDP
 • ตัวอย่าง : การรายงานผลการพัฒนาแบบ Visual Control ด้วย Group Development Plan (GDP) 

ส่วนที่  8  :  แนวทางการนำ IDP ไปเชื่อมโยงกับ HRD System

 • แนวทางการนำ IDP ไปเชื่อมโยงกับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (Training and Development) ตาม Training Road Map (TRM)
 • แนวทางการนำผลการประเมิน Competency ประจำปี (Performance Appraisal base on Competency) ไปเชื่อมโยงกับการจัดทำ IDP
 • แนวทางการนำ IDP ไปเชื่อมโยงกับเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path Model : CPES)
 • IDP Key Process

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ :

เจ้าของกิจการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการ หัวหน้าแผนก นักบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับ และผู้สนใจทั่วไป

รูปแบบ/วิธีการในการเรียนรู้ : 

 • การบรรยาย (Lecture)  ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) 
 • การแชร์ประสบการณ์ตรงจากที่ปรึกษา IDP
 • การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop) เชิงปฏิบัติการ
 • การระดมความคิด (Brain Strom) กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น (Discussion) เรียนรู้ซึ่งกันและกัน และการนำเสนอความคิดเห็น
 • การตอบข้อซักถาม

วิทยากร : อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)

 

 • วิทยากรและที่ปรึกษาผู้ชำนาญการพิเศษด้าน HR จากประสบการณ์ 34 ปี
 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD ของ SGS ACADEMY
 • วิทยากรพิเศษด้าน HR คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย

วันและเวลาสัมมนา :

รุ่นที่  23  วันที่  9  พฤษภาคม  2567  ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.

สถานที่อบรม : 

St.James  Hotel สุขุมวิท 26 กรุงเทพฯ (ใกล้สถานี BTS พร้อมพงษ์)

 • ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)
 • ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่งลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาทราคาดังกล่าว ฟรี1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

  2) ใบประกาศผ่านการอบรม

  3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

   

  ติดต่อสอบถาม

  Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

  E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

  Line id : @Tesstraining

  Facebook : tesstrainingpage

  ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

  หลักสูตรสามารถเลือกออกเเบบเพิ่มจัดรูปเเบบ IN HOUSE  ในองค์กรเเจ้งได้ค่ะ

  http://www.tesstraining.com

Details

Date:
May 9
Time:
09:00 - 16:00
Event Category:
Website:
www.tesstraining .com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26

Details

Date:
May 9
Time:
09:00 - 16:00
Event Category:
Website:
www.tesstraining .com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ