ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

หลักสูตร การจัดทำตัวชี้วัดผลงานหลัก สำหรับผู้จัดการ/หัวหน้างาน  (Key Performance Indicator Setting Workshop)

May 23

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การจัดทำตัวชี้วัดผลงานหลัก สำหรับผู้จัดการ/หัวหน้างาน  (Key Performance Indicator Setting Workshop) 23 พ.ค.67

หัวข้อการเรียนรู้
+ ทำไมเราจึงจัดทำตัวชี้วัดผลงานหลัก (Key Performance Indicators : KPIs) และนำมาใช้งานได้อย่างไรบ้าง ?
+ แนวคิดเกี่ยวกับชี้วัดผลงานหลัก (Key Performance Indicators : KPIs)
– ความสำคัญของตัวชี้วัดผลงานหลัก (Key Performance Indicators : KPIs)
– PIs (Performance Indicators) และ KPIs (Key Performance Indicators) ต่างกันอย่างไร
– ประเภทของตัวชี้วัดผลงาน
> Leading Indicators
> Lagging Indicators
– รู้จักตัวชี้วัดผลงานหลัก KPIs สามระดับ
> KPIs ระดับองค์กร
> KPIs ระดับหน่วยงาน / ทีมงาน
> KPIs ระดับบุคคล
– แนวคิดการกำหนดเป้าหมายผลงานระดับองค์กร
> เป้าหมาย 4 ด้านตามมุมมอง Balanced Scorecard
> เป้าหมายด้านหลักที่หลายองค์กรนิยม (เพิ่มรายได้, ลดต้นทุน/ค่าใช้จ่าย, ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ/กระบวนการ ทำงาน, เพิ่มความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า เป็นต้น)
– การเชื่อมโยง KPIs ขององค์กรกับ KPIs ของหน่วยงานและตำแหน่งงานระดับ ต่างๆ
– การใช้ KPIs กับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน
– ข้อมูลที่นำมาใช้สำหรับกำหนดตัวชี้วัดผลงานและตัวชี้วัดผลงานหลัก

+ แนวทางและขั้นตอนการจัดทำ KPIs ระดับองค์การ
Workshop (1) : ทบทวน Vision, Mission เพื่อระบุ KPIs ระดับองค์กร

+ แนวทางและขั้นตอนการจัดทำ KPIs ของหน่วยงานที่ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนและสอดคล้องกับ KPIs ระดับองค์กร

Workshop (2) : ทบทวนภาระหน้าที่ของหน่วยงาน (Function Description) และ กำหนด “ปัจจัยหลักชี้วัดความสำเร็จของงาน (Key Success Factors : KSF) เพื่อนำไปสู่การกำหนด KPIs
+ การจัดทำ KPIs จากใบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description)
+ แนวทางการเลือก PIs มาเป็น KPIs ในการประเมินผลงาน
+ เทคนิคการจัดทำ KPIs ให้ SMARTs และทำให้เกิดการยอมรับในพนักงานทุกคน
+ แนวทางการจัดทำ KPIs ที่แชร์ความรับผิดชอบของหลายฝ่าย
+ การจัดทำ KPIs Dictionary พร้อมตัวอย่างและแนวทางการปรับใช้ในองค์กร
Workshop (3) : การกำหนดตัวชี้วัดผลงานหลัก (KPIs) ระดับหน่วยงานและระดับ บุคคล

+ ปัญหาของการกำหนด KPIs และข้อควรระวังสำหรับการนำเอาระบบการชี้วัดผล งานมาใช้ โดยถาม-ตอบปัญหาที่มักพบในองค์กรและแนวทางแก้ไข เช่น
– พนักงานระดับใดควรต้องรับ KPIs ระดับองค์กร
– ทำ KPIs ปีแรก ควรกรระจายลงไปถึงระดับบุคคลเป็น Individual KPIs เลยหรือไม่
– KPIs หน่วยงานขัดแย้งกัน ควรแก้ไขปัญหาอย่างไร
– ควรประเมินผลงานโดยใช้ KPIs ควบคู่กับการประเมิน Competency หรือไม่
– ประเมินผลงานมาแล้วก้อตัดโควตาเกรด เลยไม่รู้จะประเมินผลงานไปเพื่ออะไร !!!

+ สรุปสิ่งที่ต้องดำเนินการภายหลังการเรียนรู้เพื่อให้จัดทำ KPIs ต่อยอดใช้ได้จริงในองค์กร

วิธีการเรียนรู้
** การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) โดยประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่
** การบรรยายอย่างย่อ
** การเล่าและอธิบายกรณีศึกษางาน HR
** การระดมสมอง การนำเสนอรายกลุ่มพร้อมคำแนะนำ
** การถาม-ตอบ พร้อมคำแนะนำ
** ฝึกปฏิบัติตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้จัดการและหัวหน้างานจากทุกสายงานที่บริษัทกำหนด

รูปเเบบ Public Training

ราคา โปรโมรชั่น  3,900 บาท/วัน

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่านขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี
1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)
2) ใบประกาศผ่านการอบรม
3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันโรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ