ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

หลักสูตร การจัดทำดัชนีชี้วัดผลงานหลัก (Key Performance Indicator Workshop) 23 พฤษภาคม 2567

May 23

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การจัดทำดัชนีชี้วัดผลงานหลัก (Key Performance Indicator Workshop) อบรม 23 พฤษภาคม 2567

ในสภาวะการปัจจุบันที่การแข่งขันทางธุรกิจมีความรุนแรงมากขึ้น องค์กรธุรกิจต่าง ๆ ต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยนำแนวคิดการจัดการสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการบริหารและการดำเนินงานมากยิ่งขึ้น การใช้ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหรือ Key Performance Indicator: KPI เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ได้กลายเป็นแนวปฏิบัติโดยทั่วไปขององค์กรเพื่อทำให้ทราบถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากงานที่ได้ปฏิบัติไปทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

หลักสูตรนี้ช่วยให้แนวคิดและความสำคัญของ “ตัวชีวัดผลงานหลัก” (Key Performance Indicators : KPI)  การวิเคราะห์ภาระหน้าที่ของหน่วยงาน และกำหนด “ปัจจัยหลักชี้วัดความสำเร็จของงาน” (Key Success Factors : KSF) เพื่อนำไปสู่การกำหนดตัวชี้วัดผลงาน และสร้างตัวชีวัดผลงานได้สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กร รวมทั้งแนวทางการประยุกต์ใช้กับงานบริหารทรัพยากรบุคคลเช่น การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี

 

หัวข้ออบรม

 • แนวคิดเกี่ยวกับชี้วัดผลงานหลัก (Key Performance Indicators : KPI)
 • ความสำคัญของ”ตัวชี้วัดผลงานหลัก“(Key Performance Indicators : KPI) เช่น PI และ KPI ต่างกันอย่างไร แนวคิดของการเชื่อมโยง KPI ขององค์กร กับ KPI ของตำแหน่งงานระดับต่างๆ  และการใช้ KPI กับงานบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
 • ทบทวน Vision, Mission, และกลยุทธ์ขององค์กร ทั้งภาพรวมและของหน่วยงาน
 • ขั้นตอนการกำหนด KPI ของหน่วยงานที่ให้มีความถูกต้อง ครบ ถ้วน (และสอดคล้องกับ”ตัวชี้วัดผลงาน”ขององค์กร)
 • Workshop : ทบทวนภาระหน้าที่ของหน่วยงาน (Function Description)
 • Workshop : การกำหนด “ปัจจัยหลักชี้วัดความสำเร็จของงาน” (Key Success Factors : KSF) เพื่อนำไปสู่การกำหนด KPI
 • แนวทางการกำหนดเป้าหมายของแต่ละ KPI ให้เหมาะสม
 • เทคนิคการจัดทำ KPI ให้ SMART และทำให้เกิดการยอมรับในพนักงานทุกคน
 • Workshop : การกำหนด “ตัวชี้วัดผลงานหลัก” (Key Performance Indicators : KPIs)
 • วิเคราะห์และป้องกันความล้มเหลวของการกำหนด KPI
 • สรุปสิ่งที่ต้องดำเนินการภายหลังการเรียนรู้เพื่อให้จัดทำ KPI ต่อยอดใช้ได้จริงในองค์กร

 

แนวทางการเรียนรู้ : 

หลักสูตรนี้ สร้างการเรียนรู้โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจและถ่ายทอดแนวปฏิบัติเพื่อให้นำไปใช้งานได้จริง  โดยประกอบด้วย

 • บรรยาย อภิปราย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมยกกรณีตัวอย่าง
 • ฝึกปฏิบัติด้วยการ
 • สร้าง KPI ให้สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กร พร้อมวิจารณ์
 • วิจารณ์ความเหมาะสมของ KPI พร้อมฝึกปฏิบัติแก้ไขให้ถูกต้อง
 • สร้าง KPI ในแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามกรณีตัวอย่าง

กลุ่มเป้าหมาย : 

ผู้บริหารและหัวหน้าทุกสายงาน ผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล / การพัฒนาบุคลากร  จำนวนไม่เกิน 30 คนต่อรุ่น

 

ระยะเวลา :  

1 วัน เวลา 09.00 – ไม่เกิน 17.00 น.

หมายเหตุ :  ควรจัดกลุ่มพนักงานระดับบังคับบัญชากับกลุ่มพนักงานระดับปฏิบัติการแยกอบรมต่างกัน เนื่องจากวิทยากรจะเน้นเนื้อหา

การเรียนรู้ที่แตกต่างกันไปตามกลุ่มผู้เข้าเรียนรู้  เช่น กลุ่มพนักงานระดับบังคับบัญชาจะเน้นการทำ Workshop เพื่อให้นำไปปรับใช้ได้ในองค์กร

 

วิทยากร :  

ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

 • วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาองค์กร
 • ที่ปรึกษางานพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล Thai Skill Plus, ธรรมนิติ, HR Center และ OD Solutions เป็นต้น

รูปเเบบ Public Training

ราคา โปรโมรชั่น  3,900 บาท/วัน

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่านขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี
1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)
2) ใบประกาศผ่านการอบรม
3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันโรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

หลักสูตรสามารถเลือกจัดรูปเเบบ IN HOUSE  ในองค์กรเเจ้งได้ค่ะ

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

 

Details

Date:
May 23
Event Category:

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

Details

Date:
May 23
Event Category:

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ