ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

หลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อความยั่งยืนตามแนวคิด ESGs”

April 29

เปิดรับสมัคร ยืนยันจัดอบรม หลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อความยั่งยืนตามแนวคิด ESGs”

เปิดรอบอบรมดังนี้

อบรม 29 เมษายน  2567

 

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบัน กระแสความยั่งยืน (Sustainability) กำลังเป็นที่สนใจของทุกภาคส่วนทั่วโลก รวมถึงภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ซึ่งมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม การจัดซื้อจัดจ้างเป็นกระบวนการสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งถือว่าเป็นกระดุมเม็ดแรกที่จะสะท้อนได้ว่าองค์กรจะเป็นผู้สร้างหรือจะเป็นผู้ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ ดังนั้น
การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อความยั่งยืนตามแนวคิด ESGs จึงมีความสำคัญต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมในการลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ตอบสนองความต้องการลูกค้า และสร้างคุณค่าให้กับองค์กรในระยะยาว

 

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อความยั่งยืนตามแนวคิด ESGs สามารถประยุกต์ใช้แนวคิดและเครื่องมือในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อความยั่งยืนในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปออกแบบวางแผนสู่แนวปฏิบัติได้จริง

 

หัวข้อเนื้อหา ภาคเช้า และภาคบ่าย

ภาคเช้า :

 • บทนำสู่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อความยั่งยืน ESGs
  • ความหมายและความสำคัญของการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อความยั่งยืน ESGs
  • หลักการการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อความยั่งยืน ESGs
 • กลยุทธ์การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อความยั่งยืน ESGs
  • วัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้าง
  • กลยุทธ์การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อความยั่งยืน ESGs
  • ตัวอย่างการพิจารณามาตรฐานการรับรองด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์และซัพพลายเออร์
  • ตัวอย่างอุปกรณ์การวัดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ การใช้รถยนต์ การใช้ไฟฟ้า และการใช้น้ำประปา
 • การบูรณาการการจัดซื้อจัดจ้างกับ
  • วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle : PLC)
  • วงจรสั่งซื้อของลูกค้า (Customer Order Cycle)
  • วงจรการผลิต (Manufacturing Cycle)
  • วงจรการจัดหาวัสดุ (Procurement Cycle)

ภาคบ่าย :

 • เทคนิคการประยุกต์การวิเคราะห์ต้นทุนการจัดซื้อกับการจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร
  • การวิเคราะห์สินค้าด้วยระบบ ABC (ABC Analysis)
  • การวิเคราะห์ปริมาณการสั่งซื้อ
   • การหาปริมาณสั่งซื้อที่เหมาะสมที่สุด Economic Order Quantity (EOQ)
   • การหาปริมาณสั่งซื้อที่เหมาะสมที่สุด กรณีการสั่งซื้อแบบมีส่วนลด (Quantity Discount)
   • เทคนิคการจัดซื้อด้วยวิธีการ Silver-Meal
   • การกำหนดปริมาณ Safety Stock ตามระดับความสำคัญ (%)
 • เครื่องมือและเทคนิคในการประเมินสิ่งแวดล้อม (คาร์บอนฟุตพริ้นท์)
   • ตัวอย่างการออกแบบแบบจำลองการวัดและประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรโดยการจำแนกตามซัพพลายเออร์และรายการสินค้า ตามแนวคิด ESGs

 

รูปแบบการฝึกอบรม

 • การบรรยาย (Lecture)
 • กิจกรรมกลุ่ม (Group Activity)
 • กรณีศึกษา (Case Study)

 

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม

 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง
 • ผู้บริหารฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง
 • ผู้ที่สนใจในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อความยั่งยืนแนวคิด ESGs

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาการอบรม

 • เนื้อหาการอบรมครอบคลุมแนวคิดและหลักการที่สำคัญในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อความยั่งยืนตามแนวคิด ESGs เช่น ความหมายและความสำคัญของการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อความยั่งยืน ESGs กลยุทธ์การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อความยั่งยืน ESGs การบูรณาการการจัดซื้อจัดจ้างกับวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ เทคนิคการประยุกต์การวิเคราะห์ต้นทุนการจัดซื้อกับการจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร
 • ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะที่จำเป็นในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อความยั่งยืน เช่น การวิเคราะห์สินค้าด้วยระบบ ABC การวิเคราะห์ปริมาณสั่งซื้อ เครื่องมือและเทคนิคในการประเมินสิ่งแวดล้อม (คาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร) เพื่อใช้เป็นแนวทางการรายงานปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร

 

ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อความยั่งยืนตามแนวคิด ESGs
 • สามารถประยุกต์ใช้แนวคิดและเครื่องมือในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อความยั่งยืนในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
 • เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ
 • ตอบสนองความต้องการลูกค้า
 • สร้างคุณค่าให้กับองค์กรในระยะยาว

 

ประโยชน์ต่อองค์กรที่จะได้รับจากการอบรม

 • องค์กรสามารถลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
 • องค์กรสามารถเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ
 • องค์กรได้รูปแบบการวัดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการเขียนรายงาน
 • องค์กรสามารถตอบสนองความต้องการลูกค้า
 • องค์กรสามารถใช้เป็นแนวทางการรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรได้
 • องค์กรสามารถสร้างคุณค่าให้กับองค์กรในระยะยาว

 

สรุป

หลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อความยั่งยืนตามแนวคิด ESGs” นี้จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อความยั่งยืนตามแนวคิด ESGs สามารถประยุกต์ใช้แนวคิดและเครื่องมือในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อความยั่งยืนในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้เข้าอบรมและองค์กรในระยะยาว

 

ราคา โปรโมรชั่น  3,900 บาท/วัน

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่านขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี
1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)
2) ใบประกาศผ่านการอบรม
3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันโรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

สถานที่จัดอบรม :  โรงเเรม Novotel Bangkok  Sukhumvit 20 

โรงเเรม Novotel Bangkok Sukhumvit 20 ลง สถานี BTS อโศก  ทางออกประตู 6

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

หลักสูตรสามารถเลือกออกเเบบเพิ่มจัดรูปเเบบ IN HOUSE  ในองค์กรเเจ้งได้ค่ะ

http://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ