ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

หลักสูตร การคิดวิเคราะห์ Analytical  thinking (Analytical  thinking)

28/06/2023

- 3900฿

Public Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การคิดวิเคราะห์ Analytical  thinking (Analytical  thinking) 28  มิถุนายน 2566

โดย อาจารย์พลกฤต  โสลาพากุล

วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ

 

หลักการและเหตุผล (Introduction)

การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking) เป็นทักษะการคิดที่ต้องแยกองค์ประกอบต่างๆในเรื่องของข้อมูล ประเด็นหลัก ประเด็นย่อย ของข้อมูลเพื่อหาความสัมพันธ์ของข้อมูลแล้วนำมาวิเคราะห์โดยผ่านการ SWOT Analysis เพื่อนำมูลที่สำคัญไปดำเนินการแก้ไขอย่างเป็นระบบด้วยความคิดสร้างสรรค์ การค้นหาไดเดียใหม่ทั้งนี้การคิดวิเคราะห์ปัญหา (Analytical Thinking) เป็นการพัฒนาบุคลากรให้เกิดทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อประยุกใช้ในสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการแข่งขันเพื่อให้องค์กรนั้นอยู่รอด ลดความขัดแย้ง ความคิดเห็นไม่ตรงกัน ยกตัวอย่างเช่น 3+6 เท่ากับ 9 หรือ 4+5 เท่ากับ 9 เช่นกัน ฉะนั้นการทำงานต้องมีการคิดเชิงวิเคราะห์วิธีการต่างกันแต่ในบางครั้งเป้าหมายก็ยังเป็นเป้าหมายเดียวกัน ทำให้สามารถสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมใหม่ให้กับองค์กรได้เป็นอย่างดี (Innovation Organization) ได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์ (Objective)

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เทคนิคการ การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking) สำหรับการย่อยข้อมูลในแต่ละประเด็นสำหรับการวางแผนการบริหารงาน
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมฝึการคิดตามหลักการทำงานของสมอง การแยกแยะสภาวะอารมณ์ และหลัการบริหารผ่านการสร้างกระบวนทัศน์ในการคิด การวางแผนงาน การตัดสินใจ การติดตามงานได้อย่างเป็นระบบ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

 • หัวหน้างาน ผู้จัดการ หรือผู้ที่สนใจ

 

 

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

 • ความคิดและความต้องการของมนุษย์ตามหลักของ Maslow
 • การคิดและอยู่กับตนเองในปัจจุบัน
 • Workshop 1 :ทบทวนความคิดด้วยหน้าต่าง 4 บาน
 • Mindset & Skillset แตกต่างกันอย่างไร
 • เทคนิคและองค์ประกอบในการคิดเชิงวิเคราะห์
 • Workshop 2: กิจกรรมการจับประเด็นระดับความคิด ผ่านกรณีศึกษา
 • การคิดวิเคราะห์ในการแยกประเด็นหลัก ประเด็นย่อย ผ่าน Logic Tree หรือ ADKAR Model
 • หลักการคิดตามหลักการทำงานของสมอง
 • 4 ทักษะในการฟังเพื่อจับประเด็นนำมาคิดและวิเคราะห์
 • Workshop 3 : กิจกรรมการฟัง 4 ระดับ พร้อม Sharing
 • การวิเคราะห์ปัญหา และสาเหตุของปัญหา ผ่านเครื่องมือ
 • SWOT Analysis
 • Fishbone Diagram
 • Workshop 3 : การคิดวิเคราะห์ปัญหา และสาเหตุของปัญหา ผ่านกรณีศึกษา
 • การประเมินผลกระทบจากระบวนการคิด
 • การสรุปนำความคิด แนวคิดเพื่อไปปรับเป็นแผนเพื่อการปฏิบัติงาน
 • สรุปการเรียนรู้ ประเมินวัดผล มอบรางวัลจูงใจเพื่อส่งเสริมการคิด

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)

 • 00-16.00 น.

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

 • การบรรยาย Coaching Brainstorming  ถาม-ตอบ และการนำเสนอ

 

รูปเเบบ Public Training

ราคา โปรโมรชั่น 3,900 บาท/วัน

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่านขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันโรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

 

Details

Date:
28/06/2023
Cost:
3900฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

Details

Date:
28/06/2023
Cost:
3900฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ