ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

หลักสูตร การควบคุมเอกสารและบันทึกตามระบบการจัดการ (DOCUMENT CONTROL) ทุกระบบ

May 16

Public Training เปิดรับสมัคร ยืนยันจัด หลักสูตร การควบคุมเอกสารและบันทึกตามระบบการจัดการ (DOCUMENT CONTROL) ทุกระบบ อบรม 16 พฤษภาคม 2567

 

ฝึกปฎิบัติจริง ผู้เข้าอบรมเตรียมNotebook (โน๊ตบุ๊ค) มาด้วยค่ะ วันอบรม

การควบคุมเอกสารและการบันทึกเอกสารคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญสำหรับองค์กรเนื่องจากเป็นเอกสารตามมาตรฐาน วิธีการทำงานและคู่มือในการดำเนินงานสำหรับทุกคนและผู้ที่เกี่ยวข้องในองค์กร หากมาตรฐานดังกล่าว ไม่มีการควบคุมอย่างเหมาะสมและทันสมัยอาจทำให้เกิดการดำเนินงานที่ผิดพลาด องค์กรเกิดความเสี่ยงสูงในการดำเนินการ

 

การควบคุมเอกสารและการบันทึกเอกสารคุณภาพ ถือเป็นหลักฐานในการปฏิบัติงานที่สำคัญหากองค์กรไม่มีวิธีการในการควบคุมและจัดเก็บที่เหมาะสมและสอดคล้องกับข้อกำหนดตามระบบการจัดการ เช่น ISO  GHP&HACCP เป็นต้น ก็อาจทำให้เกิดปัญหาในกระบวนการถัดไปหรือการสอบกลับหาข้อมูลได้ยาก ดังนั้น ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการควบคุมเอกสารและบันทึกจึงจำเป็นจะต้องมีความรู้และความเข้าใจถึงวิธีการควบคุมที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์กร

 

การควบคุมเอกสารและการบันทึกเอกสารคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญสำหรับองค์กรเนื่องจากเป็นเอกสารตามมาตรฐาน วิธีการทำงานและคู่มือในการดำเนินงานสำหรับทุกคนและผู้ที่เกี่ยวข้องในองค์กร หากมาตรฐานดังกล่าว ไม่มีการควบคุมอย่างเหมาะสมและทันสมัยอาจทำให้เกิดการดำเนินงานที่ผิดพลาด องค์กรเกิดความเสี่ยงสูงในการดำเนินการ

 

การควบคุมเอกสารและการบันทึกเอกสารคุณภาพ ถือเป็นหลักฐานในการปฏิบัติงานที่สำคัญหากองค์กรไม่มีวิธีการในการควบคุมและจัดเก็บที่เหมาะสมและสอดคล้องกับข้อกำหนดตามระบบการจัดการ เช่น ISO 9001:2015  ISO14001: 2015 ISO45001: 2018 และ IATF 16949:2016 เป็นต้น ก็อาจทำให้เกิดปัญหาในกระบวนการถัดไปหรือการสอบกลับหาข้อมูลได้ยาก ดังนั้น ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการควบคุมเอกสารและบันทึกจึงจำเป็นจะต้องมีความรู้และความเข้าใจถึงวิธีการควบคุมที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์กร

 

วัตถุประสงค์ : หลักสูตรนี้ มุ่งหมายให้ผู้เข้ารับการเรียนรู้…

 1. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรม เข้าใจถึงโครงสร้างของเอกสารในระบบการจัดการ
 2. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมทราบถึงความสำคัญของการควบคุมเอกสารและบันทึก และออกแบบวิธีการควบคุมเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับข้อกำหนดของ ISO 9001:2015 ISO14001: 2015 ISO45001: 2018 และ IATF 16949:2016
 3. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรม เข้าใจถึงวิธีการในการจัดทำเอกสารในรูปแบบของการเขียนพรรณนาและรูปแบบของการเขียน Flow Chart
 4. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรม เข้าใจถึงขั้นตอนในการอนุมัติเอกสาร การระบุสถานะในการเปลี่ยนแปลง การควบคุมการแจกจ่าย การควบคุมเอกสารจากภายนอก และ การควบคุมเอกสารที่ไม่ใช้งาน
 5. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรม เข้าใจวิธีการควบคุมในการชี้บ่ง การจัดเก็บ การป้องกัน การนำออกมาใช้ ระยะเวลาในการจัดเก็บ และการทำลายบันทึก
 6. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรม เข้าใจถึงแนวทางในการควบคุมเอกสารและบันทึกโดย ระบบ Hard Copy และระบบ Electronic Media

 

หัวข้อเรียนรู้ :

 

เวลา                                          กิจกรรมการเรียนรู้

08.30 – 09.00 น.              ลงทะเบียน

09.00 – 12.00 น.                          การบริหารงานแบบ PDCA

โครงสร้างของระบบเอกสาร

Module 1   การตีความข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเอกสารตามข้อกำหนดตามระบบการจัดการ เช่น ISO 9001:2015  ISO14001: 2015 ISO45001: 2018 และ IATF 16949:2016 เป็นต้น

Module 2   การเขียนระเบียบปฏิบัติการควบคุมเอกสารและบันทึก

 • ระเบียบปฏิบัติงาน Procedure คืออะไร
 • องค์ประกอบสำคัญของระเบียบปฏิบัติงาน Procedure ที่ต้องมี
 • เทคนิคในการจัดทำระเบียบปฏิบัติงาน Procedure ที่ถูกต้อง
 • เคล็ดลับในการจัดทำระเบียบปฏิบัติงาน Procedure ที่มีประสิทธิภาพ
 • ปัจจัยหลักและประเด็นที่ต้องทบทวน Procedure ก่อนอนุมัติใช้

Module 3 การชี้บ่งเอกสารระบบคุณภาพ

 • การจัดทำ เปลี่ยนแปลงแก้ไข และยกเลิกเอกสารสารสนเทศโดยใช้ “ใบขอดำเนินการเอกสาร (DAR)”
 • อะไรคือ ใบ DAR
 • เมื่อไหร่ที่ต้องใช้ใบ DAR
 • ขั้นตอนการใช้ใบ DAR
 • เมื่อออกใบ DAR แล้ว ใครต้องทำอะไรต่อ
 • อะไรคือ Outcome ของใบ DAR
 • การควบคุมเอกสารภายในและภายนอก ด้วยลายน้ำหรือประทับตรา “สำเนาฉบับควบคุม”
 • การยกเลิกเอกสาร เช่น เอกสารภายนอก เป็นต้น

 

12.00 13.00 น.                    พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13.00 – 16.00 น.                Module 4 การควบคุมเอกสาร

 • การอนุมัติเอกสาร ก่อนนำไปใช้งาน
 • การจัดทำ Master Lists ที่ถูกต้อง
 • การจัดทำบัญชีผู้ครอบครองเอกสาร Holder Lists ที่ดี
 • การ update เอกสารสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
 • การทบทวน ปรับปรุงเอกสารให้ทันสมัย
 • การแสดงสถานะปัจจุบันของการปรับปรุงเอกสาร
 • การแจกจ่ายเอกสารฉบับที่เกี่ยวข้องไป ณ จุดปฏิบัติงาน

Module 5 การควบคุมการบันทึก

 • จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 • การชี้บ่งบันทึกคุณภาพ / การจัดเก็บ / การนำมาใช้การป้องกันการเสียหาย
 • บันทึกต้องอ่านได้ง่าย มีการบ่งชี้ และนำมาใช้ได้โดยสะดวก

Module 6 การจัดเก็บเอกสารและบันทึกในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์

 • การจัดเก็บและควบคุมเอกสารคุณภาพ บันทึกคุณภาพ ที่อยู่ในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์
 • การชี้บ่งหรือการตั้งชื่อ สถานะของข้อมูล , เวอร์ชั่น หรือ วันเวลาที่ทำการแก้ไข / การจัดเก็บ / การป้องกันการสูญหาย/การสำรองข้อมูล

 

 

รูปแบบการเรียนรู้ :

+  บรรยายแบบกระชับ (Mini-Lecture) 60%

+  การฝึกปฏิบัติการ (Workshops)      40%

 

 

วันจัดฝึกอบรม : ระยะเวลา 1 วัน ตามวันที่บริษัทกำหนด   

 

ระยะเวลา : ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น.  

 

กลุ่มเป้าหมาย :  บุคลากรในองค์กร กลุ่มหัวหน้างาน หรือ ผู้จัดการ

 

จัดอบรม โรงเเรม สถานที่จัด โรงเเรม โนโวเทล สุขุมวิท 20 ติด BTS อโศก เดินทางสดวก

 

ลงทะเบียนOnline คลิ๊ก !!

  บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

 

รูปเเบบ Public Training

ราคา โปรโมรชั่น  3,500 บาท/วัน

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่านขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี
1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)
2) ใบประกาศผ่านการอบรม
3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันโรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ลงทะเบียนOnline คลิ๊ก !!

  บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

 

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ