ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

หลักสูตร กฎหมายแรงงานสำหรับนายจ้างและผู้บริหารงานบุคคล

May 22

Public Training เปิดรับสมัคร ยืนยันจัดอบรม หลักสูตร กฎหมายแรงงานสำหรับนายจ้างและผู้บริหารงานบุคคล ปี 2567
อบรม 22 พฤษภาคม 2567

วัตถุประสงค์

เพื่อให้นายจ้าง-ผู้บริหารงานบุคคลทราบถึงการทำสัญญาจ้าง-เทคนิคการแก้ไข-เปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างและการออกระเบียบปฏิบัติเพื่อให้สวัสดิการที่จ่ายให้ลูกจ้าง ไม่ให้เป็นค่าจ้าง ต้องเขียนอย่างไร..?
เพื่อให้ผู้บริหารงานบุคคลและหัวหน้างานทราบหรือเข้าใจถึงกรอบในการลงโทษทางวินัยต่อพนักงานและการพิจารณาความผิดที่กำหนดลงโทษทางวินัยความผิดลักษณะใดเป็นการตักเตือนหรือในกรณีใดเป็นความผิดที่ร้ายแรงถึงจะต้องมีการเลิกจ้างพนักงาน
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้จริงในการออกหนังสือเลิกจ้างในกรณีต่างๆ เขียนให้ดีให้มีผลทางกฎหมายและป้องกันมิให้ลูกจ้างฟ้องศาลแรงงานภายหลังได้ต้องเขียนอย่างไร..?

ภาคเช้า เริ่มเวลา 09.00 น – 12.00 น

หมวดที่ 1 การทำสัญญาจ้าง การจ่ายค่าจ้างและการจ่ายค่าตอบแทนจากการทำงาน

ข้อ. 1 การทำสัญญาจ้าง อาคารโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อใช้เป็นสำนักงานในการประกอบธุรกิจทางการค้าต้องกำหนดอย่างไร..?

ข้อ. 2 การทำสัญญาจ้างบริษัทฯรับเหมาเอาซอส เพื่อให้นำแรงงานเข้ามาทำงานให้กับบริษัทฯ ต้องกำหนดเงื่อนไขการจ้างอย่างไร..?

ข้อ. 3 การทำสัญญาจ้างที่ปรึกษา ด้านแรงงาน ที่ปรึกษาด้านขบวนการผลิต หรือที่ปรึกษาด้านการตลาด ซึ่งเป็นสัญญาจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาในการจ้าง เช่น สัญญาจ้าง 3 เดือน สัญญาจ้าง 6 เดือน หรือสัญญาจ้าง 1 ปี ต้องกำหนด เงื่อนไขในการจ้างอย่างไร..?

ข้อ. 4 การทำสัญญาจ้างเพื่อรับบุคคลภายนอกเข้ามาทำงานเป็นพนักงานประจำของบริษัทฯ ต้องกำหนดการจ่ายค่าจ้าง การจ่ายสวัสดิการ กำหนดข้อห้าม ต้องกำหนดหลักเกณฑ์หรือมีเงื่อนไขการจ้างไว้ในสัญญาจ้างอย่างไร..? (เป็นสัญญาจ้างปลายเปิด)

ข้อ. 5 ในกรณีลูกจ้างไม่ผ่านการทดลองงาน การออกหนังสือแจ้งการบอกกล่าวล่วงหน้า และการออกหนังสือเลิกจ้าง ต้องทำอย่างไร..?

ข้อ. 6 กรณีลูกจ้างผ่านการทดลองงาน การออกหนังสือแจ้งพนักงาน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานประจำและการกำหนดจ่ายค่าจ้าง การกำหนดจ่ายสวัสดิการ เพื่อมิให้มีผลผูกพันเป็นค่าจ้าง ต้องกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายอย่างไร..?ข้อ 7 กรณีลูกจ้างออกจากงาน เช่น เกษียณอายุในการทำงาน ลาออก ขาดงานเกิน 3 วันนายจ้างปลดออก เลิกแจ้งโดยจ่ายค่าชดเชยให้ หรือทำผิดวินัยกรณีร้ายแรงนายจ้างเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย กรณีออกจากงานดังนี้ นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินให้ลูกจ้างเมื่อใด..? เช่น

1.) ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด เงินเบี้ยเลี้ยง หรือเงินอื่นๆ

2.) สวัสดิการที่ได้รับตามกฎหมายกำหนด หรือนายจ้างได้กำหนดให้

3.) วันลากิจได้รับค่าจ้าง วันลาพักผ่อนประจำปี วันลาพักผ่อนที่สะสม เงินประกันการทำงาน

4.) เงินกองทุนต่างๆ

ข้อ 8 มีตัวอย่าง การเขียนเอกสารสัญญาและสัญญาจ้างตามข้อ.1 ,2,3,4,5 และข้อ.6 แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา” ฟรี “

หมวดที่ 2 วินัยและการพิจารณากำหนดความผิดเพื่อลงโทษทางวินัย

ภาคบ่าย เริ่มเวลา 13.00 น. – 16.00 น

ข้อ. 1 การทำผิดวินัยที่นายจ้างลงโทษทางวินัยเป็น หนังสือเตือน หนังสือสั่งพักการทำงานโดยไม่จ่ายค่าจ้าง สั่งให้พักการทำงาน โดยจ่ายค่าจ้างให้ 50 เปอร์เซ็น หรือสั่งให้พักการทำงานโดยไม่มีกำหนด และจ่ายค่าจ้างให้ เป็นความผิดที่เกิดขึ้นในลักษณะใด…?

ยกตัวอย่าง 10 กรณี พร้อมคำอธิบาย

ข้อ. 2 การทำผิดวินัยในการทำงานที่นายจ้างลงโทษทางวินัยและตีความว่าเป็นความผิดกรณีร้ายแรง และนายจ้างใช้สิทธิเลิกจ้างลูกจ้างได้โดยไม่จ่ายค่าชดเชย หรือไม่จ่ายเงินอื่นใด เป็นความผิดที่เกิดขึ้นในลักษณะใด…?

ยกตัวอย่าง 10 กรณี พร้อมคำอธิบาย

ข้อ. 3 ในกรณีลูกจ้างปฏิบัติตนละเมิดต่อนายจ้าง และเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อม การตีความว่ามีความเสียหายเกิดขึ้น และต้องดำเนินคดีฟ้องลูกจ้าง เพื่อให้ชดใช้ค่าความเสียหาย เป็นความผิดที่เกิดขึ้น ในลักษณะใด…?

ยกตัวอย่าง 5 กรณี พร้อมคำอธิบาย

· หลักสูตรนี้ วิทยากรจะเน้นทางด้าน ยกตัวอย่างข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น และ ถาม – ตอบ จะบรรยายตามหัวข้อ แล้วแนะนำ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนานำไปปฏิบัติในการบริหารงานได้อย่างถูกต้อง เมื่อลูกจ้างทำผิดวินัย การตีความอะไรเป็นตัวชี้วัด

· เพื่อให้ผู้บริหารได้ลงความเห็นว่า กรณีดังนี้ ต้องลงโทษทางวินัยเป็นหนังสือเตือน กรณีใดเป็นความผิดร้ายแรงและเลิกจ้างได้

· เมื่อลูกจ้างดำเนินคดีและเรียกร้องสิทธิทางศาลแรงงาน เพราะอะไร…? ทำไม…?นายจ้างถึงแพ้คดี และต้องจ่ายเงินเป็นหมื่น หรือเป็นแสนๆ สาเหตุมาจากอะไร…? การเลิกจ้างมีจุดอ่อนตรงไหน..? นายจ้างจะป้องกันอย่างไร…?

· นายจ้างไม่ควร ลองผิด ลองถูก นอกจากจะเสียเวลาแล้ว ต้องเสียเงินอีกด้วย ถ้าอยากรู้จริง อยากปฏิบัติให้ถูกต้อง ต้องเรียนหลักสูตรนี้

************************************************

วิทยากร อาจารย์ สมบัติ น้อยหว้า

….ประสบการณ์ ด้านแรงงานที่ต่างประเทศ….ประเทศมาเลเซีย พ.ศ. 2546

….ประเทศญี่ปุ่น พ.ศ. 2554….นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ พ.ศ. 2551

ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์

เป็นผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลางกรุงเทพฯ 9 ปี
เป็นผู้ประนอมคดีแรงงานในศาลแรงงานกลางกรุงเทพฯ
เป็นกรรมการ (บอร์ด) ค่าจ้างขั้นต่ำ ที่กระทรวงแรงงาน
เป็นที่ปรึกษาด้านแรงงาน จดทะเบียน ที่กระทรวงแรงงาน
เป็น อนุกรรมการประกันสังคม ณ สำนักงานใหญ่ จ. นนทบุรี
เป็นที่ปรึกษาด้านแรงงานบริษัทฯเอกชนในเขตุกรุงเทพฯและต่างจังหวัด
เป็นวิทยากรสอนกฎหมายแรงงานให้กับบริษัทฯเอกชนมากกว่า 20 หลักสูตร

******************************************************

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ