ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

หลักสูตร Update กฎหมายแรงงานที่มีผลบังคับใช้ ปี2566

16/05/2023

- 3900฿

Public Training หลักสูตร Update กฎหมายแรงงานที่มีผลบังคับใช้ ปี2566 อบรม 16 พฤษภาคม 2566

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้นายจ้าง-ผู้บริหารงานบุคคลทราบถึงการทำสัญญาจ้าง-เทคนิคการแก้ไข-เปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างและการออกระเบียบปฏิบัติเพื่อให้สวัสดิการที่จ่ายให้ลูกจ้าง ไม่ให้เป็นค่าจ้าง ต้องเขียนอย่างไร..?
  2. เพื่อให้ผู้บริหารงานบุคคลและหัวหน้างานทราบหรือเข้าใจถึงกรอบในการลงโทษทางวินัยต่อพนักงานและการพิจารณาความผิดที่กำหนดลงโทษทางวินัยความผิดลักษณะใดเป็นการตักเตือนหรือในกรณีใดเป็นความผิดที่ร้ายแรงถึงจะต้องมีการเลิกจ้างพนักงาน
  3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้จริงในการออกหนังสือเลิกจ้างในกรณีต่างๆ เขียนให้ดีให้มีผลทางกฎหมายและป้องกันมิให้ลูกจ้างฟ้องศาลแรงงานภายหลังได้ต้องเขียนอย่างไร..?

หัวข้อการสัมมนา
1. ทำสัญญารับลูกจ้างเข้าทำงานแล้ว เมื่อถึงวันทำงานนายจ้างไม่รับเข้าทำงานจะมีความผิดชดใช้ค่าเสียหายอย่างไร..?
2. ทำสัญญาเพื่อเข้าทำงานกับนายจ้างแล้ว เมื่อถึงวันทำงานลูกจ้างไม่มาทำงานจะมีความผิดชดใช้ค่าเสียหายอย่าไร..?
3. ทำสัญญาจ้างพนักงานประจำบริษัทฯต้องกำหนดค่าจ้าง สวัสดิการ และเงื่อนไขการจ้างไว้ในสัญญาจ้างอย่างไร..?
4. คนที่ฉลาดแต่ขยัน,คนที่ฉลาดแต่ขี้เกียจ,คนที่โง่แต่ขี้เกียจ,คนที่โง่แต่ขยัน คนประเภทใดสมควรเก็บไว้ทำงาน….
5. ในกรณีเลิกจ้างลูกจ้างที่ไม่ผ่านการทดลองงาน การบอกกล่าวล่วงหน้าที่ถูกต้องตามกฎหมายต้องแจ้งเมื่อใด..?
6. นายจ้างมีสิทธิเรียกรับเงินประกันการทำงานกับลูกจ้างได้มีตำแหน่งงานใดบ้าง..และเรียกเก็บได้ไม่เกินเท่าใด..?
7. นายจ้างทำสัญญาจ้างหรือทำข้อตกลงกับลูกจ้างที่ขัดต่อกฎหมายนำไปปฏิบัติไม่ได้ (เป็นโมฆะ) มีกรณีใดบ้าง..?
8. สวัสดิการที่นายจ้างจ่ายให้อะไร..เป็นค่าจ้าง อะไร..ไม่เป็นค่าจ้าง นายจ้างไม่อยากให้เป็นค่าจ้างต้องทำอย่างไร..?
9. ลูกจ้างมาทำงานสายบ่อยๆนายจ้างหักค่าจ้างไม่ได้ การปฏิบัติที่ไม่ทำให้ผิดกฎหมายแรงงานต้องทำอย่างไร..?
10. การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน เปลี่ยนสภาพการทำงาน ถือว่าเป็นเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างหรือไม่..เพราะอะไร..?
11. มีพฤติกรรมชอบตั้งใจเล่นโทรศัพท์ในเวลาทำงานจนเป็นอาจิณ จะลงโทษทางวินัยพิจารณาจากอะไร..?
12. มีพฤติกรรมชอบดื่มสุรา หรือเสพสิ่งมึนเมาแล้วเข้ามาทำงานนายจ้างจะลงโทษเพื่อเลิกจ้างต้องทำอย่างไร..?
13. ลงชื่อเข้าทำงานในวันหยุดหรือทำงานล่วงเวลา ( ทำOT.) เมื่อถึงเวลาแล้วไม่ทำ นายจ้างลงโทษอะไรได้บ้าง..?
14. เบิกค่าล่วงเวลา ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าที่พัก ไม่เป็นไปตามความเป็นจริง การเลิกจ้างต้องทำอย่างไร..?
15. ลางานไม่ถูกระเบียบบ่อยๆ เช่น โทรศัพท์ลางานไลน์ลางาน ฝากเพื่อนลางาน ลางานกับโต๊ะทำงานต้องทำอย่างไร..?
16. มีพฤติกรรมหยุดงานบ่อยๆเพื่อทำยอดในรอบปีแล้วมักจะลาป่วยเท็จ จะลงโทษหรือเลิกจ้าง ต้องจัดการอย่างไร..?
17. หยุดงานไป 4 วันโดยไม่ได้ลาวันที่ 5 มาทำงานและยื่นใบรับรองแพทย์ประกอบการลาป่วยนายจ้างต้องทำอย่างไร..?
18. มีพฤติกรรมชอบมาทำงานสายบ่อยๆ หรือออกนอกหน่วยงานเป็นอาจิณจะลงโทษหรือเลิกจ้าง ต้องจัดการอย่างไร..?
19. ลูกจ้างชอบมีพฤติกรรมมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้มาติดต่องานกับนายจ้าง จะมีความผิดได้รับโทษทางวินัยอย่างไร..?
20. ลูกจ้างหัวร้อน ชอบมีพฤติกรรม ด่าทอเพื่อนร่วมงาน ชอบโต้เถียงผู้บังคับบัญชา ลงโทษทางวินัยอะไร..ได้บ้าง..?
21. ลูกจ้างโพสต์ข้อความด่าบริษัทฯ ด่าผู้บังคับบัญชา ด่าเพื่อนร่วมงานลงทางไลน์ ทางเฟชบุกจะมีความผิดอย่างไร..?
22. ลูกจ้างชอบดื่มสุราหรือเสพสารเสพติดแล้วเข้ามาทำงาน ให้กับนายจ้าง จะมีความผิดได้รับโทษทางวินัยอย่างไร..?
23. สภาพการจ้างที่เกิดขึ้นจากนายจ้าง หรือที่เกิดขึ้นจากข้อตกลงระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง มีกรณีใดบ้าง..?
24. นายจ้างมีนโยบาย ลดค่าจ้าง ลดสวัสดิการ งดจ่ายค่าเดินทาง งดจ่ายค่าน้ำมันรถยนต์ ทำได้ไหม เพราะอะไร..?
25. กรณีนายจ้างมีนโยบาย แก้ไข หรือยกเลิกสวัสดิการ เพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง ต้องดำเนินการอย่างไร..?
26. ใช้สถานที่ทำงานแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตน เช่น รับแทงหวย ปล่อยเงินกู้ ขายยาเสพติด จะเลิกจ้างต้องอย่างไร..?
27. สัญญาจ้างระบุว่าระหว่างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้างหรือลูกจ้างออกจากงานไปแล้วภายใน 2 ปี ห้ามมิให้ลูกจ้างไปทำงาน หรือนำความลับทางการค้าของนายจ้างไปเปิดเผยให้กับบุคคลภายนอกทราบ กรณีลูกจ้างฝ่าฝืนจะมีความผิดอย่างไร..?
28. ลูกจ้างลาออกจากงานทำงานไม่ครบ 30 วันตามที่ระบุไว้ในหนังสือลาออก จะรับผิดชดใช้ค่าเสียหายอย่างไร..?
29. ทำสัญญาจ้างปีต่อปีเมื่อครบสัญญาจ้าง 1 ปีแล้วไม่มีการจ้างกันต่อไปอีกลูกจ้างจะได้รับสิทธิอะไรบ้าง..?
30. ทำผิดวินัยร้ายแรงหลายคนต้องการเลิกจ้างพนักงานเป็นบางคนนายจ้างทำได้ไหม..เพราะไร..?
31. ในกรณีลูกจ้างออกจากงานแล้ว ได้ร้องทุกข์ต่อสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายจ้างต้องรับมืออย่างไร..?
32. กรณีลูกจ้างออกจากงานนายจ้างไม่ออกใบสำคัญการทำงานให้จะมีความผิดชดใช้ค่าเสียหายต่อลูกจ้างอย่างไร..?
33. กรณีลูกจ้างออกจากงาน ลาออก ถูกไล่ออกจะได้รับสิทธิวันลาพักผ่อน และวันลาพักผ่อนที่สะสมไว้อย่างไร..?
34. เมื่อลูกจ้างออกจากงาน ลาออก ถูกไล่ออกจะได้รับสิทธิการว่างงานจากสำนักงานประกันสังคมในอัตราเท่าใด..?
35. การพิจารณาความผิดเพื่อกำหนดลงโทษทางวินัยเป็นหนังสือเตือน หรือหนังสือสั่งพักงานเป็นความผิดอย่างไร..?
36. กรณีพนักงานไม่ยอมเซ็นชื่อ ไม่สนใจ และไม่ยอมรับความผิดในหนังสือเตือนผู้บริหารจะดำเนินการอย่างไร..?
37. การทำผิดวินัยเป็นกรณีร้ายแรง และจะต้องเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยเป็นความผิดที่เกิดขึ้นในลักษณะใด..?
38. ตัวอย่าง ที่ถือว่าเป็นสัญญาจ้างแรงงาน มีกรณีใดบ้าง..?
39. ตัวอย่าง ที่ไม่ถือว่าเป็นสัญญาจ้างแรงงาน มีกรณีใดบ้าง..?
• มีตัวอย่าง การออกหนังสือเลิกจ้าง แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย
• ถาม – ตอบ – แนะนำ

 

  • ให้คำปรึกษาหลังการสัมมนา “ ฟรี ” ตลอดกาลไม่มีค่าใช้จ่าย
  • วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านแรงงาน อาจารย์ สมบัติ  น้อยหว้า
  • ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

จัดโรงเเรม โนโวเทล สุขุมวิท 20

 

อัตราค่าลงทะเบียนอบรม ออนไลน์
2,500 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat) 09.00-16.00
พิเศษลงทะเบียน 4 ท่าน ชำระเพียง 3 ท่าน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Details

Date:
16/05/2023
Cost:
3900฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

Details

Date:
16/05/2023
Cost:
3900฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ