ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้วยเทคนิค HoRenSo

12/12/2023

- 3500฿

การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้วยเทคนิค HoRenSo

รายละเอียด
หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้วยเทคนิค Horenso
วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566
ณ โรงแรมแปซิฟิค พาร์ค อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เวลา 09.00 – 16.00 น.ข้อหัวการอบรม
• ปัญหาในระหว่างการทำงานที่มีผลกระทบต่อผลการปฏิบัติงาน
• วันเวลาเป็นของมีค่าต่อการทำงานตามวัฒนธรรมญี่ปุ่น
• ความสำคัญและแนวคิด HORENSO
• หลักการทำงานแบบญี่ปุ่น
• 3 เสาหลัก HORENSO
o Houkuoku หมายถึง การรายงานสภาพการทำงานต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง รวมถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน
o Renraku หมายถึง การแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานให้ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน หรือผู้เกี่ยวข้องทราบ การแจ้งนั้นจะต้องทำด้วยความรวดเร็ว ข้อมูลต้องถูกต้อง ตรงไปตรงมา และเป็นไปตามข้อเท็จจริง ครอบคลุม ทั่วถึง ราบรื่น ต่อเนื่อง ให้เกียรติและเป็นมิตร
o Soudun หมายถึง การปรึกษาหารือหัวหน้าหรือผู้เกี่ยวข้อง เมื่อมีปัญหาอุปสรรคในการทำงาน หรืออาจขอคำแนะนำ ขอความเห็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยจะไม่ทำงานไปโดยพลการเมื่อไม่ใช่หน้าที่หรือความรับผิดของตนเอง
• หัวใจสำคัญของ HORENSO
• การเชื่อมโยง HORENSO ไปสู่ความเป็นระบบ และความสำเร็จและยั่งยืน 

กลุ่มเป้าหมาย
หัวหน้างาน ผู้บังคับบัญชา หรือพนักงานทั่วไป ทุกแผนก ทุกฝ่าย

วิธีการอบรม
บรรยาย / Workshop

วัน/เวลา/สถานที่
วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น.

ค่าลงทะเบียน (สถาบันไม่ได้จดภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ท่านละ 3,500 บาท หักภาษี ณ ที่จ่าย 105 บาท จ่ายสุทธิ 3,395 บาท
สมัคร 2 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,000 บาท หักภาษี 90 บาท จ่ายสุทธิ 2,910 บาท
(รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารกลางวัน 1 มื้อ และอาหารว่าง 2 มื้อ)

วิธีการสมัคร
1. สมัครได้ที่ sanuphan@gmail.com หรือแอดไลน์ 0814239891 หรือโทรศัพท์ 081-423-9891
2. แจ้งชื่อบริษัทที่จะให้ออกใบเสร็จรับเงิน / ที่อยู่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / เบอร์ติดต่อ /
ชื่อผู้ประสานงาน / ชื่อผู้เข้าอบรม / ตำแหน่ง
3. เมื่อได้รับรายชื่อแล้ว ทางสถาบันจะจัดส่ง Invoice พร้อมรายละเอียดการชำระเงินมาให้
4. บริษัทฯ ชำระเงินตามวันที่ทางสถาบันกำหนดไว้
5. สถาบันจะส่งใบเสร็จรับเงินกลับไปให้

วิทยากรผู้บรรยาย
อาจารย์สานุพันธ์ ใบศรี
ประธานเจ้าหน้าที่ สถาบันพัฒนาบุคลากร โปร สมาร์ท
วิทยากรประจำ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท.
อดีต ผู้จัดการฝ่ายทรัพยกรบุคคล บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
อดีต ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ซันโย เซมิคอนดัคเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

สถานที่อบรม (Onsite หรือ Online)

โรงแรมแปซิฟิค พาร์ท อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ราคา

3500

การติดต่อ

อาจารย์สานุพันธ์ ใบศรี

Email

sanuphan.b@gmail.com

Venue

โรงแรมแปซิฟิค พาร์ท อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

Venue

โรงแรมแปซิฟิค พาร์ท อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ