“DBD ให้คำปรึกษา พร้อมยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการร้านค้าส่งค้าปลีก สู้วิกฤตเศรษฐกิจ”26 พ.ค. 2563

“DBD ให้คำปรึกษา พร้อมยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการร้านค้าส่งค้าปลีก สู้วิกฤตเศรษฐกิจ”

รายละเอียด

กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการร้านค้าส่งค้าปลีกให้สามารถแข่งขันได้

กิจกรรม

· ประเมิน วิเคราะห์ วินิฉัยคุณภาพการบริหารจัดการโดยผู้เชี่ยวชาญ

· แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์การบริหารจัดการร้านค้าต้นแบบ

· ให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจค้าส่งค้าปลีก

· ให้คำปรึกษาแนะนำและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานจริงแก่ร้านค้าส่งค้าปลีก

ประโยชน์ที่ได้รับ

· ยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการร้านค้าส่งค้าปลีกให้สามารถแข่งขันได้

· เพิ่มโอกาสทางธุรกิจจากการสนับสนุนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

· ได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

สิทธิพิเศษ

· ได้รับการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

· สร้างโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

· ได้รับการส่งเสริมให้เข้าถึงแหล่งทุนและบริการทางการเงินจากธนาคารชั้นนำที่ร่วมโครงการกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ขั้นตอนกิจกรรม

· 26 พ.ค.-2 มิ.ย. 2563 Online Kickoff Seminarเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาออนไลน์

· 8 มิ.ย. 2563 Announcement ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมทางเว็บไซต์www.dbd.go.th

· มิ.ย. 2563 Showcase Learningดูงานธุรกิจต้นแบบที่มีการบริหารจัดการที่ดี

· 24 มิ.ย. – 25 ส.ค. 2563 One on One Coaching & Standard Assessmentที่ปรึกษาเข้าให้คำปรึกษา รวมทั้งประเมินและวิเคราะห์ศักยภาพการบริหารจัดการ ณ สถานประกอบการ รายละ 3ครั้ง

· 1 ก.ย. 2563 The Certification Dateรับใบประกาศเกียรติคุณและประกาศต้นแบบร้านค้าส่งค้าปลีกที่ได้มาตรฐาน

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

– จดทะเบียนนิติบุคคล หรือ จดทะเบียนพาณิชย์ หรือ มีหลักฐานการดำเนินธุรกิจที่หน่วยงานราชการออกให้

– เป็นเจ้าของกิจการร้านค้าส่งค้าปลีกหรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าของกิจการ ซึ่งทราบรายละเอียดของธุรกิจค้าส่งค้าปลีก

– มีความพร้อมและตั้งใจเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลาโครงการ

– มีทัศนคติที่ต้องการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ได้มาตรฐานคุณภาพ

– ส่งใบสมัครและหลักฐานครบถ้วน

สอบถามเพิ่มเติม :
เจ้าของโครงการ : กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ที่ปรึกษา : สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สมัคร Onlne : https://bit.ly/2zixCEJ
โทร 085-482-8873
อีเมล dbd.trade2020@gmail.com
(คุณพัชรินทร์ อินทรักษา , คุณวรศุลี ไกยวงศ์)

วันที่อบรม : 26/05/2020

ราคา : 0

การติดต่อ : สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/คุณพัชรินทร์/085-482-8873

Email : dbd.trade2020@gmail.com

Spread the love