กฎหมายแรงงานต่างๆที่ HR ต้องรู้

งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นงานที่ต้องทั้งใช้ศาสตร์และศิลป์ในการปฏิบัติงาน กล่าวคือ ต้องใช้ศาสตร์ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจและจิตวิทยาเบื้องต้น เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติของบุคคลและประโยชน์ในการโน้มน้าวใจ เพราะลักษณะงานต้องดูแลคนจำนวนมาก อย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากในงานบริหารบุคคลก็คือ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ซึ่งฝ่ายบุคคลทุกคนจำเป็นต้องรู้เพื่อที่จะสามารถบริหารบุคคลได้อย่างถูกต้องตามระเบียบแบบแผนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกำหนดไว้

โดยกฎหมายแรงงานต่างๆที่ HR ต้องรู้ สามารถสรุปพอเป็นแนวทางมาให้คุณเข้าใจ ดังนี้

  1. กฎหมายคุ้มครองแรงงาน

เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องสิทธิ หน้าที่ระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง เช่น การกำหนดจ่ายค่าจ้างขั้นต่ำ  การกำหนดในเรื่องของแรงงานหญิง แรงงานเด็ก หากนายจ้างไม่รู้กฎหมายหมวดนี้และกำหนดค่าจ้างที่ขัดแย้งกับกฎหมายคุ้มครองแรงงาน สัญญาจ้างก็จะเป็นโมฆะ

  1. สัญญาจ้างแรงงาน

เป็นการจำกัดเรื่องเสรีภาพ ในการทำสัญญาจ้างลูกจ้าง เป็นข้อสัญญาระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ส่วนใหญ่จ้างโดยการทำเป็นหนังสือ ซึ่งลูกจ้างตกลงทำงานให้แก่บุคคลหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า “นายจ้าง” ต้องจ่ายค่าจ้างตลอดระยะเวลาที่ทำงานให้

  1. กฎหมายประกันสังคม

เป็นกฎหมายที่กำหนดในเรื่องของหลักประกันแก่บุคคลในสังคม โดยมีการจ่ายเงินเข้ากองทุน แล้วเฉลี่ยคืนให้กับลูกจ้าง โดยแบ่งออกเป็น 7 กรณี ดังนี้ คือ
1. กรณีเจ็บป่วย
2. กรณีคลอดบุตร
3. กรณีชราภาพ
4. กรณีทุพพลภาพ
5. กรณีสงเคราะห์บุตร
6. กรณีตาย
7. กรณีว่างงาน

  1. พระราชบัญญัติเงินทดแทน

เป็นเงินที่จ่ายให้ลูกจ้างเป็นค่าทดแทนการรักษาพยาบาล หรือเป็นเงินที่จ่ายให้ลูกจ้างตามสิทธิ  กรณีเนื่องจากการทำงาน และค่าทำศพฃ

  1. พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

เป็นระเบียบบังคับที่มีเพื่อพัฒนานิสัยในการทำงานด้วยความปลอดภัย ผู้ปฏิบัติงานต้องระมัดระวังความปลอดภัยอยู่เสมอ หากขาดความระมัดระวัง มิฉะนั้นจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของตนเอง และเพื่อนร่วมงาน รวมถึงทรัพย์สินของบริษัทหรือองค์กร ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้และเข้าใจ และปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ท่านจะปลอดภัยจากอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง

  1. พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

ระเบียบบังคับที่ให้นายจ้างหรือสถานประกอบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงาน  โดยฝึกให้บุคคลมีความรู้ความสามารถ ในวิชาชีพ มีศักยภาพในการพัฒนากำลังแรงงาน  และให้มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาฝีมือแรงงาน   ส่งเสริมให้ใช้ในผู้ประกอบการกิจการ ประเภทอุตสาหกรรม ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป โดยผู้นายจ้างต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเป็นรายปีในอัตราร้อยละ 1 ของค่าจ้างขั้นต่ำ เว้นแต่จะจัดให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ตามกฎหมายกำหนดไว้ ในสัดส่วนร้อยละ 50 ของลูกจ้างทั้งหมด

  1. พระราชบัญญัติพัฒนาคุณภาพชีวิต

เป็นกฎระเบียบด้านคนพิการ นายจ้าง หรือ เจ้าของกิจการ หรือสถานประกอบการ กล่าวคือ ถ้ามีการรับคนพิการ เข้าทำงานหรือส่งเงินเข้ากองทุน ได้รับการยกเว้นภาษีร้อยละของจำนวนเงินค่าจ้างที่จ่ายให้แก่คนพิการ

  1. พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์

ระเบียบบังคับเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง เน้นเกี่ยวกับการสภาพการจ้างของลูกจ้าง การเลิกจ้าง และการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างในสถานประกอบการ

เมื่อได้ทราบแล้วว่ามีกฎหมายอะไรบ้างที่ควรรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายบุคคลต้องค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้น และอย่าลืมอัพเดตข่าวสารแรงานเป็นประจำ เพื่อที่ท่านจะได้เป็นฝ่ายบุคคลที่มีคุณภาพที่นายจ้างและองค์กรภาคภูมิใจ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.tigersoft.co.th/2017/11/06/►-กฎหมายแรงงานต่างๆที่-hr-ต้องรู้/

ขอบคุณข้อมูลจาก www.jobdst.com

Spread the love