เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร 8 ทักษะหัวหน้างานยุคใหม่ (Modern Supervisory Skills) : 22 ตุลาคม 2563 อ.ธนุเดช ธานี22 ต.ค. 2563

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร 8 ทักษะหัวหน้างานยุคใหม่ (Modern Supervisory Skills) : 22 ตุลาคม 2563 อ.ธนุเดช ธานี

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร 8 ทักษะหัวหน้างานยุคใหม่ (Modern Supervisory Skills) : 22 ตุลาคม 2563 อ.ธนุเดช ธานี

องค์กรของท่านเคยประสบกับปัญหาเหล่านี้บ้างไหม ?

 • ผู้บริหารระดับต้นหรือหัวหน้างานไม่รู้บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
 • ผู้บริหารระดับต้นหรือหัวหน้างานมีความชํานาญในงานที่ปฏิบัติ แต่ขาดทักษะการบริหารงานและบริหารคนเรียกว่า “เก่งแต่งานของตน แต่ไม่เก่งการบริหารงาน และการบริหารคน”

หัวหน้างานนับว่าเป็นทรัพยากรบุคคลอันสําคัญยิ่ง ที่มีส่วนช่วยสนับสนุนให้องค์กรประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ การเป็นหัวหน้างานถ้าแค่แต่งตั้งคนที่ “ทำงานเก่งและขยัน” ใครก็เป็นได้ แต่การเป็นหัวหน้างานที่ดีมีประสิทธิภาพนั้น ต้องใช้ความรู้และทักษะในด้านการบริหารงาน และการบริหารคน เพราะหัวหน้าต้องรับผิดชอบทั้งเป้าหมายของตนเอง (Individual KPIs) และเชื่อมโยงนโยบายและเป้าหมายขององค์กรไปสู่การปฏิบัติงานจริง   จึงมีความเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาทักษะ “หัวหน้างานยุคใหม่ให้เก่งทั้ง การบริหารงานให้เพิ่มผล และเก่งทั้งการบริหารคนให้เพิ่มค่า” เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร (Competitive Advantage)

จากหลักสูตร In-house Training ยอดนิยมของสถาบันฯ  ได้ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรขึ้นใหม่ จากประสบการณ์ของวิทยากรในการพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ของหัวหน้างานในองค์กรธุรกิจชั้นนำขนาดใหญ่มากลั่นกรองและถ่ายทอด ที่จะช่วยให้ท่านและหัวหน้าในองค์กรของท่านมีความรู้ความเข้าใจ ในบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของตนเอง และมีความสามารถรอบด้านสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อนำมาซึ่งความสำเร็จขององค์กร 

วัตถุประสงค์ของการอบรม :

 1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของหัวหน้างานยุคใหม่ที่ส่งผลต่อความสำเร็จในงาน
 2. เสริมสร้างทักษะในการบริหารงาน สำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ เพื่อความสำเร็จของตนเองและหน่วยงาน
 3. เสริมสร้างทักษะในการบริหารคน สำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ เพื่อความสำเร็จของตนเองและหน่วยงาน
 4. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการบริหารงานและบริหารคน ได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ

หัวข้อสำคัญของการอบรม (Course Outline) : 

ส่วนที่  1  :  ทักษะการเป็นผู้นำในการบริหารทีมงานให้อยากทำงาน (Leadership and Teamwork Skill)

 • 5 บทบาท 13 หน้าที่ และ 5 ความรับผิดชอบของหัวหน้างานในฐานะผู้บริหารระดับต้นขององค์กร
 • “รู้เรา” จิตวิทยาการบริหารสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่
 • “รู้เขา” จิตวิทยาการบริหารสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่
 • Workshop 1 : รู้เขา-รู้เรา หัวหน้า 4 ประเภท VS ลูกน้อง 4 ประเภท
 • บทบาทของผู้นำแบบ เข้าใจ-เข้าถึง-พัฒนา ในการบริหารทีมงานให้คนอยากทำงาน

ส่วนที่  2  :  ทักษะการสื่อสารระหว่างหัวหน้างานและพนักงานที่มีประสิทธิผล (Effective Communication and Coordination Skills) 

 • การสื่อสารระหว่างบุคคลอย่างมีประสิทธิผล (Interpersonal Communication)
 • แนวทางการสื่อสารและประสานงาน เพื่อความสำเร็จในการทำงาน ด้วยประตูใจ…แบบสานสัมพันธ์ (Positive Communication)
 • แนวทางการสื่อสารกับทีมงานแต่ละ Generation

ส่วนที่  3  :  ทักษะการจูงใจทีมงานอย่างสร้างสรรค์ เพื่อความสำเร็จในการทำงาน (Positive Motivation Skills)

 • พื้นฐานความต้องการและความคาดหวังของ “มนุษย์เงินเดือน”
 • จูงใจ (Motivation) อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ ?
 • 8 เทคนิคการจูงใจสำหรับผู้บังคับบัญชา

ส่วนที่  4  :  ทักษะการสร้างบรรยากาศความผูกพันต่อองค์กร (Employee Engagement Skills)

 • 4 ความรักที่สร้างบรรยากาศความผูกพันต่อองค์กร
 • Workshop 2 : แนวทางการสร้างความรัก 4 ประเภท ในองค์กร
 • 10 เทคนิคของหัวหน้างานยุคใหม่ในการสร้างบรรยากาศความผูกพันต่อองค์กร
 • แนวทางการบริหารความขัดแย้งภายในทีมงาน (Conflict Management)

ส่วนที่  5  :  ทักษะการกำหนดเป้าหมายและการวางแผนงาน (Goal Setting and Planning Skills)

 • การกำหนดเป้าหมายในการทำงานด้วย KPI กับประเภทของแผนงานตามระดับของการจัดการ
 • กุญแจทอง 3 ดอกของการจัดทำแผนปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติงานแบบ PDCA
 • Workshop  3 : ฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) สำหรับหัวหน้างานยุคใหม่
 • 4 แผนปฏิบัติงาน ที่ผู้บริหารและหัวหน้างานต้องจัดทำ 

ส่วนที่  6  :  ทักษะการสอนและพัฒนางาน (Coaching and Development Skills)

 •  การวิเคราะห์ขีดความสามารถ (Competency) ลูกน้องก่อนการ OJT และ Coaching
 • 12 กรณีที่ต้องหัวหน้าจำเป็นพัฒนาลูกน้อง
 • Tactic ของการ OJT ที่มีประสิทธิภาพ
 • การพัฒนาทีมงาน ด้วย Training Road Map/Training Matrix  

ส่วนที่  7  :  ทักษะการสั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงาน (Directing, Delegation and Follow up Skills)

 • กระบวนการสั่งงานและติดตามงานอย่างประสิทธิผล (Effective Directing and Follow up)
 • เทคนิคการสั่งงานสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่
 • 10 เทคนิคในการควบคุมและติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficient Follow up)
 • Workshop 4 : Case Study การสั่งงาน มอบหมาย และติดตามงาน 

ส่วนที่  8  :  ทักษะการปรับปรุงงาน เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุน (Work Improvement Skills)

 • แนวทางการปรับปรุงงาน (Work Improvement)
 • เทคนิคการปรับปรุงงานด้วยข้อเสนอแนะ (Kaizen)
 • เทคนิคการปรับปรุงการประสานงานภายในองค์กรด้วย Red Tag

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรมสัมมนา :

ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน และผู้ที่กำลังจะก้าวสู่ตำแหน่งระดับหัวหน้า

***มอบวุฒิบัตรการฝึกอบรม (Certificate)

รูปแบบการอบรม :

o  การบรรยาย (Lecture)  ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) ที่มีการระดมความคิดแบบมีส่วนร่วมระหว่างฝึกอบรม (Participate Techniques) ช่วยให้ผู้เรียนรู้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที

o  การแชร์ Case ประสบการณ์ตรง

o  การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop) และการระดมความคิด (Brain Stroming) และการนำเสนอความคิดเห็น

o  การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม

วิทยากร : อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)

 • วิทยากรและที่ปรึกษาผู้ชำนาญการพิเศษด้าน HR จากประสบการณ์ 30 ปี
 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD ของ SGS ACADEMY
 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • อาจารย์พิเศษคณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) มหาวิทยาลัยภาครัฐ
 • อาจารย์พิเศษคณะรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (M.P.A.) มหาวิทยาลัยเอกชน
 • อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย
 • ที่ปรึกษาบริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด
 • ราคาบุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท

  ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

  ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

  ราคาดังกล่าว ฟรี

  1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

  2) ใบประกาศผ่านการอบรม

  3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

  วันที่อบรม : 22/10/2563

  ติดต่อสอบถาม

  Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

  E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

  Line id : @Tesstraining

  Facebook : tesstrainingpage

  บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

  เลขที่31/155หมู่ที่1ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12110
  เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

  Website: www.tesstraining.com

  Website: www.INWtraining.com

Spread the love