หลักสูตร เสริมพลังชีวิตและสร้างความเข้มแข็งภายในตน 3 เดือน 

ศูนย์บริการฯ สายใยครอบครัว รับสมัครผู้มีประสบการณ์ตรงกับโรคจิตเวชที่อาการทุเลา และอยากเตรียมตัวออกไปเรียนหรือทำงาน อยากสร้างชีวิตให้มีความหมาย

หลักสูตรเสริมพลังชีวิตและสร้างความเข้มแข็งภายในตน 3 เดือน 
กุมภาพันธ์-เมษายน 2561

“เรียนรู้ด้วยกัน เติบโตด้วยกัน”

หัวข้อการเรียนรู้ (ทุกวันจันทร์-ศุกร์)

 • การจัดการความเจ็บป่วยและคืนสู่สุขภาวะ (Illness Management and Recovery – IMR)
 • กิจกรรมสร้างสุข (Self-care & Personality)
 • ดนตรีและขับร้อง
 • ศิลปะแห่งความหวัง (Art for Hope)
 • ชมรมหนอนตัวเล็ก อ่าน คิด เขียน
 • สิทธิและการเป็นพลเมือง
 • การสื่อสาร
 • ภาษาอังกฤษ (English is fun)
 • การฝีมือและคอมพิวเตอร์
 • การดูแลตนเองและทักษะชีวิต (Living skill)
 • ออกกำลังกาย

http://www.thaifamilylink.net/web/node/232

Spread the love