หลักสูตร เลขานุการผู้ช่วยผู้บริหารยุค 4.024 พ.ย. 2563

หลักสูตร เลขานุการผู้ช่วยผู้บริหารยุค 4.0

รายละเอียด

หัวข้อการอบรม
การเสริมสร้างความเข้าใจ “ความสำคัญ” และ “บทบาทหน้าที่”
– “เลขานุการบริหาร 4.0” คือใคร
– ความสำคัญของตำแหน่ง
– การเสริมสร้างทัศนคติ และจิตสำนึกที่ดี
– จรรยาบรรณ
– บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
– แนวทางการพัฒนาความก้าวหน้าสายอาชีพ
การพัฒนาศักยภาพความเป็นเลิศ “ทักษะ” และ “ประสบการณ์”
– การขับเคลื่อนสู่ความเป็นมืออาชีพ
• การใช้จิตวิทยาในการบริหารงาน เพื่อบริหารความเครียด
• การสร้างความมั่นใจในตนเอง ด้วยบุคลิกภาพอย่างมีระดับ
• การสร้างสมประสบการณ์สู่ความเป็นเลิศเพื่อความคิดสร้างสรรค์
• การพัฒนาทักษะการสื่อสารที่เกิดผล
• การเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม
• สรุปทฤษฎี : สัญลักษณ์ศักยภาพ 4.0
กลยุทธ์การบริหารงานอย่างมีระบบ
– การวางแผนและบริหารเวลางาน
– การบริหารระบบเอกสาร
– การบริหารการนัดหมาย
– การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

วันที่อบรม : 24/11/2020

ราคา : 3500

การติดต่อ : คุณอิศราภรณ์ (พลอย) บจก.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โทร : 089-7737091

Email : hrdcentertraining@gmail.com

Spread the love