หลักสูตรยอดนิยม

รวมหลักสูตรฝึกอบรม สัมมนาฟรี 

ฝึกอบรมออนไลน์ PUBLIC TRAINING 2567

Partner

ตารางอบรมล่าสุด

หลักสูตร เทคนิคการเร่งรัดหนี้สินอย่างมืออาชีพ

July 18โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ

July 18โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร การจัดการความรู้สู่นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนองค์กร (Knowledge Management: KM)

July 18โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

หลักสูตร visa work permit ขั้นตอนการขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)

July 19Online Zoom

หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารต้นทุน ( Strategic Cost Management)

July 19Online Zoom

หลักสูตร การบริหารและการพัฒนาระบบงานธุรการ

July 19โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

หลักสูตร เทคนิคการสั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงานอย่างมีประสิทธิผล

July 19โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร

รายละเอียดที่ต้องการ