ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

หลักสูตร แนวทางการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร 4.0 

20/03/2023

- 3900฿

Public Training หลักสูตร แนวทางการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร 4.0  20 มี.ค.66

 

หลักการเเละเหตุผล

การปลูกฝังวัฒนธรรมใหม่ๆ ด้วยการสร้างบรรยากาศในการทำงานใหม่ ๆ เพื่อให้คนของเราพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมและบรรยากาศในการทำงานใหม่นี้ ต้องเอื้อต่อการทำงานในโลกแห่งอนาคต

ในขณะที่technologyก้าวหน้าไปด้วยspeed แบบกราฟexponentialเพราะฉะนั้น องค์กรต้องมีแนวทางการขับเคลื่อนยุคแข่งขันได้ คือยุค4.0ด้วยอุดมการณ์มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”           ดังนั้น การขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร จำเป็นต้องอาศัยคุณค่าทรัพยากรบุคคลทีมงานที่เข้มแข็งด้วยทักษะเป็นเลิศในการทำงานเป็นทีม ตลอดจนก่อให้เกิดจิตวิญญาณทีมงานและทัศนคติเชิงบวกในการทำงานร่วมกันมีความรัก ความสามัคคี ความรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน (WE ARE ONE)ซึ่งจะเกิดประสิทธิผลต่อองค์กร ต่อลูกค้า และต่อคุณค่าทรัพยากรบุคคลความสุขใจในที่สุดวัตถุประสงค์การอบรม1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานร่วมกันและต่อองค์กร สร้างความผูกพันต่อองค์กรและความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน 2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้และเข้าใจหลักการทำงานเป็นทีมเพื่อนำไปใช้ในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขและเพื่อความสำเร็จของเป้าหมายขององค์กร 3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน และประยุกต์ใช้แนวทางการขับเคลื่อน4.0ด้วยวิสัยทัศน์นักคิดและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง 4.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เห็นความสำคัญของวัฒนธรรมองค์กร ทีมงานและร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรยุค4.0ได้อย่างยั่งยืน

หัวข้อการสัมมนา

-กิจกรรม”ละลายพฤติกรรม” (รู้เขา-รู้เรา)

(Knowing yourself and people’s game)

-มาตรฐานองค์กรยุคการแข่งขัน

(Organizational competitive Standardization)

-วัฒนธรรมองค์กรยุคใหม่

(Modern Culture)

-ศักยภาพบุคลากรยุคใหม่

(Modern Competencies)

-การพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ (แบบทดสอบ)

(Excellency Development by Case Study)

– “การรู้จักตนเอง” (การพัฒนาตนเอง)

(Self-assessment – Person)

– “เคล็ดลับความสำเร็จ”(การพัฒนางาน)

(Competencies – Workplace)

-การบริหารความขัดแย้ง

(Conflict Management)

-ร่วมการวิเคราะห์กิจกรรมกลุ่ม และ นำเสนอผล”

(Group Case Study and presentation)

-ความหมาย (Definition)

-ผลเสียหาย และ สาเหตุ (Affect & Cause)

-แนวทางแก้ไขสู่ความสำเร็จ (Successful keys for a way out)

oด้านบุคคล (Person)

oด้านวิธีการ (Methodology)

-การเสริมสร้างปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ

การบริหารทีมงานแบบWin-Win (To create high engagement for win- win Teamwork)

-กิจกรรมกรณีศึกษากลุ่ม “Team Work”

(Group Case Study “Teamwork”)

-การนำเสนอกิจกรรมแต่ละกลุ่ม Group Presentation)

-การประเมินผล (Evaluation)

-สรุป และ คำถาม-คำตอบ (Conclusion & Q&A)

 

วิธีการฝึกอบรม บรรยายสรุป อภิปราย กรณีศึกษา แบ่งกลุ่มย่อยฝึกปฏิบัติ และLearning Gamesการนำเสนอผลงานหน้าห้องฝึกอบรม

 

อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์

 

 

โรงแรม โนโวเทล สุขุมวิท 20 ติด Bts อโศก

 

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

 

ราคาดังกล่าว

ฟรี1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม3) อาหารเบรก 2 มื้อ

อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน 

 

ติดต่อสอบถาม

 

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpageทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด 

เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

Details

Date:
20/03/2023
Cost:
3900฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

Details

Date:
20/03/2023
Cost:
3900฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ