ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

หลักสูตร การกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารงานและบริหารคนสำหรับผู้นำเชิงกลยุทธ์

20/10/2023

- 3900฿

หลักสูตร การกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารงานและบริหารคนสำหรับผู้นำเชิงกลยุทธ์ รุ่นที่ 2

(Strategic Leadership) : 20 ตุลาคม 2566

 

ความสำเร็จขององค์กรหรือหน่วยงานอยู่ที่กลยุทธ์ (Strategyและกลยุทธ์ที่ดีต้องเชื่อมโยงสู่เป้าหมายขององค์กร (Corporate KPIsหรือเป้าหมายของหน่วยงาน (Functional KPIs) ผู้บริหารยุคใหม่จึงต้องมี Competency การบริหารกลยุทธ์ (Strategic Management) ทั้งกลยุทธ์การบริหารงาน และกลยุทธ์การบริหารคน ในการขับเคลื่อนองค์กรฝ่ามรสุมการแข่งขันทางธุรกิจไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ด้วยเหตุนี้องค์กรชั้นนำยุคใหม่จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้บริหารทุกระดับในองค์กรให้เป็น “ผู้นำเชิงกลยุทธ์” เพื่อเสริมสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ (Competitive Advantage) ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมภายนอก

หลักสูตรฝึกอบรมนี้สถาบันฯ ได้ออกแบบและพัฒนาขึ้นจากประสบการณ์ในการบริหารกลยุทธ์มาถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคนิค และประสบการณ์ในรูปแบบที่ “กระชับ เข้าใจง่าย และปรับใช้งานได้จริง” 

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเป็นการเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารกลยุทธ์ สำหรับผู้บริหารยุคใหม่ (Strategic Management for Modern Executive)
 2. เสริมสร้างเทคนิคในการกำหนกกลยุทธ์องค์กรด้วย SWOT Analysis และ TOWS Matrix
 3. สามารถกำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective) ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Measures) เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Targets) และการริเริ่มเชิงกลยุทธ์ (Strategic Initiatives) ให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์องค์กรได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม
 4. สามารถผ่องถ่ายกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ (Strategic Cascade) ได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม
 5. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้และเทคนิคที่ได้รับไปปรับใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างเป็นรูปธรรม

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ : 

Module 1 :  การบริหารกลยุทธ์สำหรับผู้นำเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management for Strategic Leadership)

1) กลยุทธ์ (Strategy) ?  และการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) ?

2) ประเภทของกลยุทธ์ และระดับตำแหน่งที่ต้องบริหารกลยุทธ์ ?

3) ความสำคัญและจำเป็นของผู้นำที่ต้องวางแผนและบริหารกลยุทธ์ ?

4) กระบวนการในการบริหารแผนกลยุทธ์ (Strategic Management Process)

Module  2  :  การกำหนดกลยุทธ์การบริหารงาน (Task Management Strategy for Strategic Leadership)

  5) ขั้นตอนที่ 1 การกำหนดกลยุทธ์องค์กร (Formulate The Organizational Strategy) 

6) 3 เครื่องมือการจัดการในการวิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการที่องค์กรชั้นนำนิยมใช้

7) แนวทางการกำหนดกลยุทธ์องค์กร

  8) ขั้นตอนที่ 2 การผ่องถ่ายตัวชี้วัดระดับองค์กร (Corporate KPIs) และกลยุทธ์องค์กร (Company Strategy) สู่การปฏิบัติด้วย Balance Scorecard

9) แนวทางการกำหนดกลยุทธ์ฝ่ายงาน (Functional Strategy) ให้เชื่อมโยงกับทิศทางองค์กร/ธุรกิจ

 • Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติกำหนดกลยุทธ์ฝ่ายงาน (Functional Strategy) ให้เชื่อมโยงกับทิศทางองค์กร/ธุรกิจ

10) แนวทางการแปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติด้วยแผนปฏิบัติงานขั้นเทพ (Effective Action Plan)

  11) ขั้นตอนที่ 3 การควบคุมกลยุทธ์ ด้วยการติดตามผลลัพธ์ของการทำงาน (Strategic Control) 

12) แนวทางการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ด้วยการจัดทำบันทึกข้อตกลงผลงาน (Performance Agreement) ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์

Module  3  :  การกำหนดกลยุทธ์การบริหารคน (People Management Strategy for Strategic Leadership)

13) การกำหนดกลยุทธ์การบริหารคนให้เหมาะสมกับ DISC

14) การกำหนดกลยุทธ์การบริหารคนตามสถานการณ์ (Situation Management Strategy)

15) การกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารคนเก่ง (Talent Management)

16) การกำหนดกลยุทธ์การบริหารกลุ่ม Low Performance

 • Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติกำหนดกลยุทธ์การบริหารทีมงาน Talent และ Low Performance ให้เหมาะสมกับ DISC และสถานการณ์

รูปแบบ/วิธีการเรียนรู้ :

 • การบรรยาย (Lecture)  ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) ที่มีการระดมความคิดแบบมีส่วนร่วมระหว่างฝึกอบรม (Participative Techniques) ช่วยให้ผู้เรียนรู้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที
 • การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop) เชิงปฏิบัติการ : ที่กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น (Discussion)เรียนรู้ซึ่งกันและกัน
 • การแชร์ประสบการณ์
 • การระดมความคิด (Brain Strom) และการนำเสนอความคิดเห็น
 • การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม

วิทยากร (Trainer)  :  อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)

 • วิทยากรและที่ปรึกษาผู้ชำนาญการพิเศษด้าน HR จากประสบการณ์ 33 ปี
 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD ของ SGS ACADEMY
 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME) :

รุ่นที่ 2 วันที่  20  ตุลาคม 2566  ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.

 

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

โรงเเรม โนโวเทล สุขุมวิท 20 ติด BTS อโศก

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Details

Date:
20/10/2023
Cost:
3900฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Details

Date:
20/10/2023
Cost:
3900฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ