ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน (SMART SUPERVISORY SKILLS)

June 26

Public Training หลักสูตร การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน (SMART SUPERVISORY SKILLS) อบรม 26 มิ.ย.67 อ.กัณฑ์เอนก

 

หลักการและเหตุผล (Introduction)
ในปัจจุบันสภาพแวดล้อมในการแข่งขันทางธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หัวหน้างานจึงต้องปรับตัว
ให้ทันสถานการณ์อยู่เสมอ หัวหน้าหรือผู้นําองค์กรระดับต้นเป็นกําลังสําคัญที่มีส่วนช่วยกําหนดความสําเร็จของ องค์กร เพราะเป็นตําแหน่งที่เชื่อมโยงนโยบายขององค์กร สู่การปฏิบัติจริง เป็นผู้ต้องรับผิดชอบทั้งเป้าหมายของตนเองและทีมงาน การเป็นหัวหน้างานนั้นไม่เพียงแค่ได้รับการแต่งตั้งใครก็เป็นได้ แต่การเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพนั้น จําเป็นต้องใช้ทักษะความรู้ในเรื่องของการบริหารงานและการบริหารคน เพื่อทํางานให้บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบาย

วัตถุประสงค์ (Objective )
1.เพื่อเสริมสร้าง พัฒนาความรู้ ความเข้าใจใน “บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ” ของหัวหน้าและความคาดหวังของ
องค์กร
2. เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นําให้กับหัวหน้างาน
3. เพื่อพัฒนาเทคนิคในการบริหารงานอย่างเป็นระบบในการตั้งเป้าหมาย การวางแผนและพัฒนา
4. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และ “รู้จักตน รู้จักคน รู้จักงาน” ที่หัวหน้างานมือใหม่ต้องใส่ใจและนําไปใช้ในการบริหารเชิง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. เพื่อทักษะในการบริหารลูกน้องอย่างมีประสิทธิภาพ
6. เรียนรู้เทคนิคและทักษะใน เครื่องมือในการทํางาน ของการเป็นหัวหน้างานที่จําเป็นและสามารถนําไปปรับใช้ได้ทันที

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)
•เจ้าหน้าที่ / หัวหน้างาน / หัวหน้าส่วน / หรือผู้ที่สนใจ

รูปแบบการการอบรม (Methodology)
วิทยากรจะเป็นผู้อํานวยความสะดวก (Facilitator) ในการที่ให้ผู้เข้าอบรมเกิดการเรียนรู้โดยใช้แนวทาง
ผสมผสานในการอบรม (Integrated Training) ซึ่งประกอบด้วย
•การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม (Activity based learning) ใช้เกมหรือ กิจกรรมที่มีประสิทธิภาพในการ
เรียนรู้ตามเนื้อหาการบรรยาย มีจุดมุ่งหมาย สนุก น่าสนใจ ช่วยกระตุ้นให้เกิดแนวความคิดและ
การเรียนรู้จากการเล่นเกมหรือทํากิจกรรม
•การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) จะเน้นกระบวนการให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
แสดงความคิดเห็น เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนําไปใช้อย่างประสบ
ความสําเร็จ เป็นการสื่อสาร 2 ทาง (interactive mode) ระหว่างวิทยากรกับผู้เข้ารับการอบรม
•การโค้ชแบบกลุ่ม (Group Coaching) ใช้ศาสตร์การโค้ชสมัยใหม่เพื่อดึงศักยภาพของผู้เรียนในเรื่อง
ที่กําลังเรียนรู้ ให้ผู้เรียนได้มองเห็นจุดที่ตนเองอยากเปลี่ยนแปลง ใช้การตั้งคําถามเพื่อกระตุ้นการ
คิดของผู้เรียน

วิทยากรบรรยาย (Lecturer)
• อาจารย์กัณฑ์เอนก เอี่ยมปัญญาสกุล
ระยะเวลาอบรม (Period)
• 1 วัน (6 ชั่วโมง)

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

09.00–10.30 น.
Module 1 : การบริหารตนเอง
• บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน (Duty & Routine)
• ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills)
• ทักษะการพัฒนาตนเอง (Self Development Skill)
Workshop 1 : เคลียร์ข้อมูลขยะในสมอง

10.30–10.45 น.พักเบรก

10.45–12.00 น.
Module 2 : การบริหารทีม
• ทักษะการทํางานเป็นทีม (Teamwork Skill)
• ทักษะการเสริมสร้างพลังให้ทีม (Motivation Skill)
• ทักษะการพัฒนาทีมงาน (Team Development Skill)
Workshop 2 : ป้อนข้อมูลที่เป็นประโยชน์เข้าสมอง

12.00–13.00 น.พักเที่ยง

13.00–14.30 น.
Module 3 : การบริหารงาน
• ทักษะการวางแผนงาน (Planning Skills)
• ทักษะการมอบหมายงาน (Job Assignment Skill)
• ทักษะการติดตามงาน (Job Tracking Skills)
Workshop 3 : สร้างเป้าหมาย เพื่อการทํางานร่วมกัน

14.30–14.45 น.พักเบรก

14.45–16.00 น.
Module 4 : บทสรุป
•ทักษะการจัดลำดับความสำคัญงาน (Job Management Skill)
•ทักษะการบริหารเวลา (Time Management Skill)
•สร้างความตระหนักการเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ
Workshop 4 : พิชิตอุปสรรคการเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ
สรุปภาพรวมการอบรม / ถาม-ตอบ

หมายเหตุ กำหนดการอบรมและรูปแบบการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของบริบทผู้เข้าอบรม

 

สถานที่จัดอบรม :  โรงเเรม Novotel Bangkok  Sukhumvit 20 

โรงเเรม Novotel Bangkok Sukhumvit 20 ลง สถานี BTS อโศก  ทางออกประตู 6

 

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

หลักสูตรสามารถเลือกออกเเบบเพิ่มจัดรูปเเบบ IN HOUSE  ในองค์กรเเจ้งได้ค่ะ

http://www.tesstraining.com

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ