ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

หลักสูตร Logical Thinking to Success (การคิดเชิงตรรกะเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จในการทำงาน)

April 22 @ 09:00 - 16:30

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร Logical Thinking to Success (การคิดเชิงตรรกะเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จในการทำงาน) อบรม 22 เมษายน 2567

 

วิทยากร: อาจารย์ สุพจน์ กฤษฎาธาร. ประวัติการศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร (Executive MBA) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ปริญญาตรี อื่นๆ

 

18 ธันวาคม 2566

09.00 – 16.00 น.

 

 

 

 

หลักการและเหตุผล

การปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรไม่ว่าจะดำรงตำแหน่งในระดับใดก็ตาม ขอบเขตความรับผิดชอบของงานจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวนั้น ต้องอาศัยปัจจัยหลัก 2 ประการ คือ การคิด และการลงมือทำ บุคลากรจำนวนมากมักจะมีจุดอ่อนในเรื่องของการคิด ด้วยสาเหตุที่ตนเองไม่ได้ถูกฝึกฝนตั้งแต่อยู่ในระบบการศึกษา และ ระบบการทำงาน…ผลที่ตามมาก็คือ บุคลากรเหล่านั้น ขาดหลักและวิธีการคิดที่ถูกต้องจนทำให้ผลลัพธ์ของงาน หรือ สิ่งต่างๆ ที่ทำนั้น ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

หลักสูตรการคิดเชิงตรรกะนี้ จึงถูกออกแบบเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดการพัฒนาความคิดอย่างต่อเนื่อง จนสามารถนำความคิดนั้นมาต่อยอดและประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังได้เรียนรู้กระบวนการความคิดในองค์รวมที่จะเป็นตัวช่วยส่งเสริมให้เกิดความคิดเชิงตรรกะ โดยผู้เข้าอบรมจะได้ร่วมทำกิจกรรม Workshop และ เกมส์  เพื่อพัฒนาความคิดของตนเองและนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดพัฒนาการทำงานให้ประสบความสำเร็จ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจถึงการคิดเชิงตรรกะได้อย่างลึกซึ้ง
 2. เพื่อให้เข้าอบรมสามารถนำการคิดเชิงตรรกะไปต่อยอดเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดและพัฒนาองค์กรให้ประสบความสำเร็จ

หัวข้อการบรรยาย

Module 1 การคิดเชิงตรรกะ (Logical Thinking)

 1. ความหมายและความสำคัญของการคิดเชิงตรรกะ (Logical Thinking)
 2. ประโยชน์ของการคิดเชิงตรรกะที่หลายคนไม่รู้ !!!
 3. ตัวอย่าง การคิดเชิงตรรกะ
 4. กระบวนการความคิดในองค์รวมที่ส่งผลต่อการคิดเชิงตรรกะ
  • ความคิดสร้างสรรค์
  • ความคิดเป็นระบบ
  • ความคิดวิเคราะห์
  • ความคิดอื่น ๆ
 5. การพัฒนากระบวนการความคิดเพื่อต่อยอดสู่การคิดเชิงตรรกะ
 6. กิจกรรม Workshop : พัฒนากระบวนการความคิด…..สู่การคิดเชิงตรรกะ

Module 2 การพัฒนาการคิดเชิงตรรกะ..สู่ความสำเร็จในการทำงาน

 1. การประยุกต์ใช้การคิดเชิงตรรกะเพื่อพิชิตความสำเร็จในการทำงาน
  • การวางแผนการทำงาน
  • การจัดลำดับความสำคัญในการทำงาน
  • การแก้ปัญหาและตัดสินใจ
  • อื่น ๆ
 2. เครื่องมือพัฒนาการคิดเชิงตรรกะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • การใช้แผนภาพ
  • อื่น ๆ
 3. กิจกรรม Workshop : การคิดเชิงตรรกะอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จ
 4. แนวทางการฝึกฝนการคิดเชิงตรรกะด้วยตัวเอง
 5. การปลูกฝั่งจิตสำนึกและสร้างนิสัยให้ตัวเองมีความคิดเชิงตรรกะ
 6. สรุป คำถาม และ คำตอบ

ลงทะเบียนOnline คลิ๊ก !!

  บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

ราคา โปรโมรชั่น  3,900 บาท/วัน

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่านขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี
1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)
2) ใบประกาศผ่านการอบรม
3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันโรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

Details

Date:
April 22
Time:
09:00 - 16:30
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

Details

Date:
April 22
Time:
09:00 - 16:30
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ