ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

หลักสูตร Competency Management and Competency Development รุ่นที่ 21

24/10/2023

- 3900฿

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร Competency Management and Competency Development รุ่นที่ 21 : 24 ตุลาคม 2566

 

โลกธุรกิจการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา เครื่องมือการบริหารจัดการก็มีการเปลี่ยนแปลง จะเห็นได้จากองค์กรชั้นนำทั้ง องค์กรธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ ต่างก็นำ Competency มาเป็นเครื่องมือ      ในการพัฒนาองค์กร (Organization Development) ในการเพิ่มประสิทธิภาพ ในบริหารจัดการองค์กรให้สอดคล้องกับทิศทางองค์กร

หลายองค์กรยังประสบกับอุปสรรคในการนำ Competency ไปใช้งาน อาทิเช่น

 • บุคลากรส่วนใหญ่ไม่มีพื้นความรู้หรือขาดความเข้าใจเกี่ยวกับ Competency
 • ไม่รู้จะวิเคราะห์หาและกำหนด Competency อย่างไรดี
 • บุคลากรที่มีความรู้เรื่อง Competency ก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มดำเนินการอย่างไรดี ?
 • บางหน่วยงานอาจมีการดำเนินการแล้ว แต่ Competency ที่มียังเน้นแต่พฤติกรรมที่วัดและจับต้องได้ยาก ไม่สอดคล้องกับงานหน้างาน หรือสิ่งที่องค์กรคาดหวัง
 • มี Competency ฉบับ Dictionary แล้ว แต่มีไว้โชว์ ไม่ได้มีไว้ใช้งาน ไม่รู้ว่าจะนำไปใช้งานได้อย่างไร ?
 • Competency ที่ได้ก็ไม่รู้จะเชื่อมโยงไปสู่การประเมินเพื่อพัฒนา หรือการประเมินผลประจำปี หรือเชื่อมโยงกับ Career Path และ Succession Plan อย่างไรดี ?  

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม

 1. สามารถอธิบายแนวคิด หลักการ และภาพรวมของ Competency ในการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์กรทั้งกระบวนการ
 2. สร้างความตระหนักถึงประโยชน์ของการนำ Competency  ไปใช้เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนาองค์กร
 3. สามารถกำหนดและทบทวน Core Competency ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจ  ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. สามารถกำหนด Managerial Competency ที่คาดหวังให้สอดคล้องเหมาะสมองค์กรและระดับตำแหน่งงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. สามารถกำหนด Functional Competency ให้สอดคล้องกับ Procedure และ Work Instruction ได้อย่างเป็นรูปธรรม
 6. เสริมสร้างเทคนิคการนำ Competency ไปใช้ในการสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานใหม่ได้อย่างเป็นรูปธรรม
 7. เสริมสร้างเทคนิคการจัดทำแผนพัฒนา Competency ด้วย Training Road Map ได้อย่างเป็นรูปธรรม
 8. เสริมสร้างเทคนิคการจัดทำ Competency ด้วยแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ได้อย่างเป็นรูปธรรม
 9. เสริมสร้างเทคนิคการนำ Competency ไปประเมินผลขีดความสามารถประจำปีได้อย่างเป็นรูปธรรม
 10. เสริมสร้างเทคนิคการนำ Competency ไปการจัดทำ Career Path Criteria ได้อย่างเป็นรูปธรรม
 11. เสริมสร้างเทคนิคการนำ Competency ไปการจัดทำ Succession Plan ได้อย่างเป็นรูปธรรม

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ : 

ส่วนที่  1  :  ภาพรวมของ Competency Management และ Competency Development

 • รหัสลับของ ISO 9001 และ IATF 16949 เกี่ยวกับ Competence
 • ความหมายและองค์ประกอบของ Competency
 • ประเภท และเครื่องมือในการกำหนด Competency
 • ประโยชน์ของการนำระบบ Competency ไปใช้ในการบริหารจัดการองค์กร

ส่วนที่  2  :  การกำหนด Level  Competency ที่คาดหวังแบบ 5 ระดับพฤติกรรม กับแบบ 4 ระดับความสามารถ  ยุคใหม่ ในการประเมินหา Competency Gap

 • การกำหนด Level Competency ที่คาดหวังแบบ 5 ระดับพฤติกรรมตาม Competency Dictionary
 • การกำหนด Level Competency ที่คาดหวังแบบ 4 ระดับความสามารถ (รู้-พอทำได้-เก่ง-เก่งและถ่ายทอดได้)
 • Workshop 1 : เปรียบเทียบจุดเด่นและจุดด้อยการกำหนด Competency แบบ 5 ระดับพฤติกรรม กับ          แบบ 4 ระดับความสามารถยุคใหม่

ส่วนที่  3  :  เทคนิคการกำหนดและทบทวนความสามารถหลักขององค์กร (Core Competency) จากวิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission) องค์กร

 • ขั้นตอนการวิเคราะห์และกำหนด Core Competency
 • เทคนิคและวิธีการกำหนดและทบทวน Core Competency ให้สอดคล้องกับทิศทางองค์กร จากวิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission) องค์กร
 • Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติกำหนด/ทบทวน Core Competency ให้สอดคล้องกับทิศทางองค์กร จากวิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission)

ส่วนที่  4  :  เทคนิคการกำหนดความสามารถทางการบริหาร (Managerial Competency) 

 • ขั้นตอนการวิเคราะห์และกำหนด Managerial Competency
 • เทคนิคและวิธีการกำหนด/ทบทวน Managerial Competency ให้เหมาะสมกับองค์กรและระดับตำแหน่งงาน
 • Workshop 3 : ฝึกปฏิบัติกำหนด/ทบทวน Managerial Competency ของผู้บริหาร ผู้จัดการ และหัวหน้าแผนก

ส่วนที่  5  :  เทคนิคการกำหนดความสามารถเฉพาะด้าน (Functional Competency) จาก Procedure และ  Work Instruction

 • ขั้นตอนการวิเคราะห์และกำหนด Functional Competency
 • เทคนิคและวิธีการกำหนด/ทบทวน Functional Competency ให้เหมาะสมกับงาน ด้วย Procedure และ Work Instruction
 • Workshop 4 : ฝึกปฏิบัติกำหนด/ทบทวน Functional Competency จาก Procedure และ Work Instruction

ส่วนที่  6 : เทคนิคการสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานสมัยใหม่ด้วย Competency (Competency-based Interview and Selection : CIS)

 • การสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานสมัยใหม่ด้วย Competency
 • ตัวอย่างแบบประเมินผลการสัมภาษณ์และคัดเลือกด้วย Competency

ส่วนที่ 7 : เทคนิคการนำ Competency ไปจัดทำเส้นทางการพัฒนาบุคลากร (Competency-based Training Road Map : CTRM)

 • การนำ Competency ไปจัดทำเส้นทางการพัฒนาบุคลากร (Training Road Map)
 • ตัวอย่าง Training Road Map

ส่วนที่ 8 : เทคนิคการนำ Competency ไปจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Competency-based Individual Development Plan : CIDP)

 • การนำ Competency ไปจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
 • ตัวอย่างแผนพัฒนารายบุคคล

ส่วนที่ 9 : เทคนิคการนำ Competency ไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี (Competency-based Performance Appraisal : CPA)

 • การนำ Competency ไปประเมินขีดความสามารถประจำปี
 • ตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีด้วย Competency

ส่วนที่ 10: เทคนิคการนำ Competency ไปใช้ในการส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Competency-based Career Path : CCP)

 • การนำ Competency ไปจัดทำ Career Path Criteria
 • ตัวอย่างเกณฑ์เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path Criteria) บนพื้นฐาน Competency

ส่วนที่ 11 : เทคนิคการนำ Competency ไปใช้ในการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Competency-based Succession Plan : CSP)

 • การนำ Competency ไปจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan)
 • ตัวอย่างกระบวนการบริหารแผนสืบทอดตำแหน่งบนพื้นฐาน Competency

รูปแบบ/วิธีการเรียนรู้ :

 • การบรรยาย (Lecture) ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) 
 • การเล่า Case ประสบการณ์
 • การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop)เชิงปฏิบัติการการกำหนด Core Competency, Managerial Competency และ Functional Competency เพื่อนำไปปรับใช้งานในองค์กร
 • การแบ่งกลุ่มเพื่อระดมความคิด (Brain Strom) กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น (Discussion) เรียนรู้ซึ่งกันและกัน และการนำเสนอความคิดเห็น
 • การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ :

ผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่าย หัวหน้าแผนก ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายประเมินผลการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ DCC และผู้สนใจทั่วไป

วิทยากร : อาจารย์ ธนุเดช  ธานี (อ.ต้น)

 • วิทยากรและที่ปรึกษาผู้ชำนาญการพิเศษด้าน HR จากประสบการณ์ 33 ปี
 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD ของ SGS ACADEMY
 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

วันและเวลาสัมมนา  : 

รุ่นที่  21  วันที่  24  ตุลาคม  2566  ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. 

สถานที่สัมมนา :

REMBRANDT HOTEL สุขุมวิท 18 กรุงเทพฯ (ใกล้สถานี BTS อโศก)

 

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

 

Details

Date:
24/10/2023
Cost:
3900฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Details

Date:
24/10/2023
Cost:
3900฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ