ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

หลักสูตร 9 ทักษะความสำเร็จเพื่อยกระดับการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพ

15/11/2023

- 2500฿

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร 9 ทักษะความสำเร็จเพื่อยกระดับการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพ อบรม 15 พฤศจิกายน 2566

บรรยาย โดย อาจารย์ สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

ที่มาของหลักสูตร

                 องค์กรทั้งในปัจจุบัน และในอนาคตย่อมที่จะต้องเสาะแสวงหาหัวหน้างาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวหน้างานใหม่ ที่จะต้องเพียบพร้อมไปด้วยสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ความเป็นผู้นำ และมีบุคลิกภาพของความเป็นมืออาชีพเป็นที่น่าเชื่อถือ และศรัทธาต่อคนในองค์กรหรือผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กร สามารถนำพาองค์กรธุรกิจนั้นให้เจริญเติบโต ก้าวหน้าและประสบความสำเร็จได้  แต่องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้องค์กรธุรกิจประสบความสำเร็จได้ ก็คือ การบริหารงาน  นั่นเอง ซึ่งจะต้องหาเทคนิควิธีการ 9 ทักษะยกระดับการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพ และรูปแบบอย่างไรที่จะทำให้การบริหารงานนั้นมีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผลได้เพื่อให้ถึงเป้าหมายที่ได้วางแผนไว้อย่างถูกต้อง และเกิดผล เพราะว่าการที่สามารถบริหารจัดการงาน แม้กระทั่ง

การบริหารคน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะทำให้สามารถลดต้นทุน และเพิ่มรายได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมให้กับองค์กร จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการเรียนรู้ ทั้งแนวคิด  และรับทราบถึงวิธีการของการบริหารงานอย่างไรให้สัมฤทธิ์ผล เพื่อเป็นการเสริมสร้างพัฒนาทักษะในความเป็นมืออาชีพด้านการบริหารงาน พร้อมที่จะบริหารจัดการกับทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้

 

 

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม

  1. เพื่อให้ทราบถึงรูปแบบของหัวหน้างานยุคใหม่ที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารคน
  2. เพื่อเสริมสร้างทักษะในการเป็นผู้นำที่ได้งานและได้ใจคน
  3. เพื่อให้ได้แนวทางในการปรับปรุงงานในภารกิจของผู้นำที่เป็นหัวหน้างาน
  4. เพื่อสร้างทัศนคติเชิงบวกแก่หัวหน้างาน
  5. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมรู้และเข้าใจในทักษะและบทบาทการเป็นหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ
  6. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถประยุกต์ใช้ทักษะต่างๆที่จำเป็นในการทำงานร่วมกันเป็นทีมที่ดีเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม   :  วัน  (09.00-16.00 น.) 

หัวข้อการฝึกอบรม

Step 1 :  Leadership Skills              

–   ถอดรหัสความหมายของคำว่าผู้นำ (Leadership)

                  –   ความแตกต่างระหว่างผู้นำกับหัวหน้างาน

                  –   การพัฒนาภาวะผู้นำในเชิงแนวคิดและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

           Output : ให้เป็นที่ยอมรับจากผู้ใต้บังคับบัญชา

Step 2 :  Task & People Management Skills              

–   แนวทางการบริหารงานสมัยใหม่ที่ได้ผลและมีประสิทธิภาพ

             –   แนวคิดและแนวทางการบริหารคนให้ได้ใจ และได้งาน

             –   เทคนิคการบริหารคนในการคัดเลือกพนักงานตามความสามารถ

(Put the Right Man into the Right Job)   

Step 3 :  Communication Skills

–   ความสำคัญและความไม่เข้าใจกันในการสื่อสาร

                  –   กระบวนการสื่อสาร (การพัฒนาทักษะ)

                  –   อุปสรรคการสื่อสารต่างๆ และแนวทางการแก้ไข

Step 4 :  Planning & Problem Solving Skills

                  –   การวางแผนเชิงกลยุทธ์ เชิงยุทธวิธี และเชิงปฏิบัติการ

                  –   การคิดอย่างเป็นระบบที่เป็นทักษะพื้นฐานในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 

                  –   เทคนิคในการแก้ปัญหา และกระบวนการตัดสินใจทั้งระบบ

Step 5 :  Motivation & Delegation Skills  

–   เทคนิคการมอบหมายงานที่ลูกน้องเต็มใจทำงานและได้ผลงานที่ดี

                  –   สูตรสำเร็จการจูงใจที่เป็นกระบวนการ –> PCT. Model

                  –   เทคนิคการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานให้

                  –   Workshop :  Motivation Case Study

Step 6 :  Coaching  Skills

                –   เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

                  –   เทคนิคและวิธีการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

                  –   หลักการสอนงานในห้อง และหน้างาน (OJT)

                  –   Workshop :  Coaching Case Study

Step 7 :  Conflict  Management  Skills

              –   ประโยชน์ของความขัดแย้งในเชิงสร้างสรรค์

                  –   โมเดลรูปแบบของความขัดแย้ง

                –   การบริหารความขัดแย้งให้เกิดประโยชน์ในการบริหารงาน

                  –   Workshop :  Conflict Management Styles

Step 8 :  Change Management Skills

–   ที่มาของเหตุผลที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

                     –   เจาะลึกกระบวนการการบริหารการเปลี่ยนแปลง  

           –   การจัดทำกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง

Step 9 : Team Management Skills

–   การบริหาร และพัฒนาทีมงานในหน่วยงาน

                   –   องค์ประกอบและเทคนิคการทำงานเป็นทีม(TEAMWORK)

 

ผู้เข้าฝึกอบรม

เหมาะสำหรับผู้บริหาร ที่ปรึกษา  หัวหน้างานทุกระดับในองค์กร

 

ลงทะเบียนOnline คลิ๊ก !!

  บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

 

รูปแบบการฝึกอบรม
    – Virtual Class Online Training by Zoom Meeting

– อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สะท้อนแนวคิดร่วมกัน

– สรุปทบทวนบริบทที่สำคัญและเปิดช่วงถาม-ตอบ

 

สามารถเรียนได้ทางคอมเเละมือถือ อยู่ที่ไหน ก้อสามารถเรียนได้ ผ่านระบบโปรเเกรม ZOOM

ราคาท่านละ 2,500 บาท/ 09.00-16.00  (ไม่รวม VAT)

โปรโมรชั่น จ่าย 3 ท่าน เข้าอบรมได้ 4 ท่าน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

หลักสูตรสามารถเลือกออกเเบบเพิ่มจัดรูปเเบบ IN HOUSE  ในองค์กรเเจ้งได้ค่ะ

http://www.tesstraining.com

Details

Date:
15/11/2023
Cost:
2500฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

Online Zoom

Details

Date:
15/11/2023
Cost:
2500฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

Online Zoom
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ