ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

เทคนิคการประยุกต์ใช้ Microsoft Excel สำหรับการวางแผนและควบคุมการผลิต

February 23

เปิดรับสมัคร ยืนยัน เทคนิคการประยุกต์ใช้ Microsoft Excel สำหรับการวางแผนและควบคุมการผลิต

บรม 23 กุมภาพันธ์ 2567

 

สำหรับการวางแผนและควบคุมการผลิต      

           การวางแผนและควบคุมการผลิต (Production Planning and Control) เป็นหลักการในการกำหนดคุณค่าของการดำเนินงานผลิตและกำจัดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตออกไปได้อย่างเหมาะสม ทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง และทำให้เวลาการผลิตสั้นลงหรือเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้นโดยใช้เวลาเท่าเดิมหรือลดลง รวมถึงสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้อย่างไม่มีวันสิ้นสุด การวางแผนการผลิตที่ดีจะทำให้สามารถติดตามงานการผลิตและควบคุมการผลิตให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาการผลิตและส่งมอบที่ไม่ทันหรือไม่ครบถ้วนได้ ที่สำคัญแผนการผลิตที่ดีจะทำให้เราทราบถึงปัญหาก่อนที่มันจะเกิดและถูกป้องกันมิให้ปัญหาเหล่านั้นเกิดขึ้นมาอีกได้อีก

           การประยุกต์ใช้ Microsoft Excel เป็นเครื่องมือในการวางแผนและควบคุมการผลิตจะทำให้เห็นภาพของกระบวนการและขั้นตอนของการผลิตได้ชัดเจนยิ่งขึ้น รวมถึงการวิเคราะห์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการคำนวณระยะเวลาการผลิตที่เหมาะสม การจัดลำดับงานการผลิต การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิต การวิเคราะห์แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การจัดทำรายงานการผลิต และอื่น ๆ ได้อีกมาก 

 

วัตถุประสงค์

     เพื่อสามารถจัดระเบียบการไหลของงานในระบบผลิต และติดตามการทำงานนั้นว่าเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้หรือไม่ เพื่อที่จะได้สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ทันเวลา หรือเป็นการเตรียมและจัดการทรัพยากรและความต้องการ ตลอดจนทางเลือกต่าง ๆให้เกิดความพร้อมสำหรับการผลิต เพื่อให้บรรลุตามแผนการที่ได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด รวมถึง การปฏิบัติตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ในทุกขั้นตอนรายละเอียดอย่างครบถ้วน เพื่อสามารถผลิตสินค้าได้ตามแผนที่ต้องการ

 

เนื้อหาของหลักสูตร

         – ความหมายของการวางแผนและควบคุมการผลิต และคำจำกัดความที่เกี่ยวข้องกับการ

           วางแผนและควบคุมการผลิต

         – องค์ประกอบที่สำคัญของการวางแผนการผลิต

         – ขั้นตอนและรายละเอียดของการวางแผนการผลิต

         – การวิเคราะห์ค่า Cycle time การผลิตของกระบวนการทำงานอุตสาหกรรม

         – วิธีการใช้ Microsoft Excel ในการวิเคราะห์ค่า Cycle time                                  

         – การวิเคราะห์และเปรียบเทียบค่า Takt time & Cycle time 

         – วิธีการใช้ Microsoft Excel ในการวิเคราะห์ค่า Takt time & Cycle time                                    

         – การคำนวณค่า Process time & Cycle time & Manpower

         – วิธีการใช้ Microsoft Excel ในการการคำนวณค่า Process time & Cycle time &

           Manpower                                    

         – การปรับเรียบการผลิต : การปรับค่า Cycle time การผลิตให้สมดุลเพื่อเพิ่มผลิตภาพ

         – วิธีการใช้ Microsoft Excel ในการปรับเรียบการผลิต                                    

         – การจัดลำดับงานและตารางการผลิต (Sequencing and Scheduling)

         – วิธีการใช้ Microsoft Excel ในการจัดลำดับงานและตารางการผลิต

         – การวางแผนการผลิตด้วย Production Board

         – วิธีการใช้ Microsoft Excel ในการวางแผนและควบคุมการผลิตด้วย Production

           Board    

         – วิธีการใช้ Microsoft Excel เพื่อจัดทำรายงานและวิเคราะห์การผลิต                          

ระยะเวลาอบรม 1 วัน ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.

รูปแบบการฝึกอบรม การบรรยาย การให้คำปรึกษา แนะนำ ถาม-ตอบ การทำ Workshop (Option)

กลุ่มเป้าหมาย    กลุ่มหลัก  ผู้บริหารระดับสูง, ผู้จัดการโรงงาน/ ผู้บริหารระดับกลาง หรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร ฝ่ายผลิต ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายวางแผนการผลิต วิศวกร

วิทยากร  อนันต์ ดีโรจนวงศ์ ตำแหน่ง – ที่ปรึกษาอุตสาหกรรมด้าน Lean Production & Logistics กรม

                                                ส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

                                    – ที่ปรึกษาเครือข่าย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น 

                                    – ที่ปรึกษาอุตสาหกรรมและ Logistics & Supply Chain  

                                      Management สมาพันธ์สมาคมอุตสาหกรรมสนับสนุน

                                    – อาจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์

                                      มหาวิทยาลัยรามคำแหง, สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น, ม.ศรี     

                                      ปทุม, ม.ธุรกิจบัณฑิต       

                                    – ที่ปรึกษาสถานประกอบการดีเด่นสาขาการจัดการโลจิสติกส์    

                                      โครงการ OPOAI กระทรวงอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2557

 

สถานที่จัดอบรม :  โรงเเรม เซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26 ติด BTS อโศก

 

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: [email protected]

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: [email protected]

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ