ตารางอบรม รายปี 2566

Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

หลักสูตร เทคนิคการสอนงานให้ได้ทั้งงานได้ทั้งใจ สำหรับผู้บริหารและหัวหน้างาน (Effective Coaching Techniques for Management and Supervisor)

June 6

- 3900฿

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการสอนงานให้ได้ทั้งงานได้ทั้งใจ สำหรับผู้บริหารและหัวหน้างาน (Effective Coaching Techniques for Management and Supervisor) : 6 มิถุนายน 2566

 

ยุคปัจจุบันสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันทางธุรกิจ (Five Force) มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว องค์กรยุคใหม่หันมาให้ความสนใจปรับการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง (Change Management)   หัวหน้างานยุคใหม่เองก็ต้องปรับเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่ของตนเอง จากผู้สั่งการหรือควบคุมงานมาเป็น “ผู้ฝึกสอน (Coach)” ที่กระตุ้นและจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้เรียนรู้เกิดการเปลี่ยนความคิด พฤติกรรม และการกระทำ รวมทั้งวิธีการทำงาน ให้บรรลุเป้าหมายหรือตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicators) ที่องค์กรกำหนดไว้ เพื่อผลความสำเร็จร่วมกันของทุกคนในองค์กร

หลักสูตรฝึกอบรมนี้สถาบันฯ ได้ออกแบบและพัฒนาขึ้นจากประสบการณ์ในการพัฒนาบุคลากรกว่า 29 ปี มาเป็นหลักสูตรการเรียนรู้ประกอบ Workshop ที่กระชับ เข้าใจง่าย ใช้ปฏิบัติงานได้จริง ด้วยเทคนิคการ Coaching ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับผลการปฏิบัติงาน ที่สามารถนำไปปรับใช้งานได้จริงอย่างเป็นรูปธรรมทันทีหลังการฝึกอบรมสัมมนา

สิ่งที่จะได้รับจากการอบรม 

 1. สามารถอธิบายบทบาท หน้าที่ รูปแบบ ขั้นตอน วิธีการ และเทคนิคการสอนงานสำหรับผู้บริหารยุคใหม่แบบ Coaching ได้
 2. สามารถวิเคราะห์และกำหนดหัวข้อเรื่องที่จะทำการ Coaching ในการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการปฏิบัติงาน (Performance Coaching) ที่จำเป็นต่อเป้าหมายการทำงานในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม
 3. สามารถวิเคราะห์และกำหนดหัวข้อเรื่องที่จะทำการ Coaching ขีดความสามารถ (Competency Coaching) ที่จำเป็นต่อการทำงานในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม
 4. สามารถวิเคราะห์สไตล์และพฤติกรรมการทำงานของทีมงาน ในการเตรียมการโค้ชชิ่งและการพัฒนาทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชัดเจน เป็นรูปธรรม
 5. เสริมสร้างทักษะในสอนงานหรือถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคนิค และประสบการณ์ให้แก่ทีมงาน ด้วยวิธีการ Coaching แบบงานก็ได้ผลคนก็ได้ใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 6. เสริมสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์ในการทำงานอันดีระหว่างผู้สอนกับผู้ถูกสอน ด้วยการสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 7. สามารถนำความรู้และเทคนิคที่ได้รับไปปรับใช้ในการ Coaching ได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพ

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้

ส่วนที่  1  :  ปฐมบทเรื่องควรรู้เกี่ยวกับสอนงาน และให้คำชี้แนะที่ดี (Overview Coaching)

 • การฝึกสอน (Coaching) คืออะไร ?
 • ความสำคัญและเป้าหมายของการสอนงาน
 • บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารในการเป็นผู้ฝึกสอนและแนะนำงานที่ดี
 • คุณสมบัติการเป็น Coach และให้คำชี้แนะที่ดี
 • 13 กรณีที่หัวหน้างานต้องทำฝึกสอนลูกน้อง

ส่วนที่  2  :  รูปแบบและกระบวนการของการสอนงานที่มีประสิทธิภาพ

 • ขั้นตอนและวิธีการสอนงานแบบโค้ชชิ่ง (Coaching)
 • ขั้นตอนและวิธีการสอนงานแบบพี่เลี้ยง (Mentor)
 • ขั้นตอนและวิธีการสอนแนะนำงานแบบ OJT
 • กระบวนการของการสอนงานที่มีประสิทธิภาพ
 • Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติกำหนดแนวทางการสอนงานของตนเอง

ส่วนที่  3  :  เทคนิคการวิเคราะห์และกำหนดหัวข้อเรื่องที่จะทำการ Coaching

 • 6 หมวดหลักที่จำเป็นในการสอนงานบุคลากร
 • แนวทางการวิเคราะห์และกำหนดหัวข้อเรื่องที่จะทำการ Coaching ผลการปฏิบัติงาน (Performance Coaching)
 • แนวทางการวิเคราะห์และกำหนดหัวข้อเรื่องที่จะทำการ Coaching ขีดความสามารถในการทำงาน (Competency Coaching)
 • แนวทางการวิเคราะห์และกำหนดหัวข้อเรื่องที่จะทำการ Coaching พฤติกรรมการทำงาน (Work Behavior Coaching)
 • Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์และกำหนดหัวข้อเรื่องที่จะทำการ Coaching

ส่วนที่  4  :  การเตรียมการโค้ชชิ่งและการพัฒนาทีมงาน ด้วยการวิเคราะห์สไตล์และพฤติกรรมการทำงานของทีมงาน

 • การวิเคราะห์ทีมงานในการเตรียมการสอนงานให้เหมาะสมกับลูกน้องแต่ละสไตล์ (DISC)
 • การวิเคราะห์ทีมงานในการเตรียมการสอนงานให้เหมาะสมกับลูกน้องแต่ละพฤติกรรมการทำงาน (4 Behaviors)
 • การวิเคราะห์ทีมงานในการเตรียมการสอนงานให้เหมาะสมกับลูกน้องแต่ละ Generation
 • Workshop 3 : ฝึกปฏิบัติกำหนดแนวทางการโค้ชชิ่งและพัฒนาทีมงานให้สอดคล้องกับสไตล์และพฤติกรรมการทำงานของทีมงานแต่ละคน

ส่วนที่  5  :  เทคนิคการสอนงานลูกน้องอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Coaching Techniques)

 • ทักษะพื้นฐานของการเป็น Coaching ทีมงาน
 • เทคนิคการโค้ชอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการตั้งคำถาม
 • เทคนิคการโค้ชอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการรับฟัง
 • เทคนิคการโค้ชอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการชื่นชม

ส่วนที่  6  :  4 รูปแบบการสื่อสารในการสอนงาน

 • 4 รูปแบบการสื่อสารในการสอนงาน
 • การสื่อสารจูงใจที่ทำให้การสอนงานประสบความสำเร็จ

ส่วนที่  7  :  เทคนิคการประเมินผลหลังการพัฒนาทีมงาน (Competency Assessment Techniques)

 • วิธีการติดตามและประเมินผลความสามารถของทีมงานหลังการพัฒนา 

ส่วนที่  8  :  ปัจจัยสำคัญของการเป็น “ผู้สอนงาน” ที่ประสบความสำเร็จ (Key Success Factors of “Coach”)

 • 7 ปัจจัยสำคัญของการเป็น “ผู้สอนงาน” ที่ประสบความสำเร็จ
 • จิตวิทยาพื้นฐานที่หัวหน้างานควรรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของทีมงาน
 • Workshop 4 : แนวทางการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้สอนงานที่ดีมีประสิทธิภาพ

ส่วนที่  9  :  เทคนิคการสอนงาน : งานเป็นผล คนเป็นสุข

 • เข้าใจ : งาน ปัญหา ความสามารถ และความต้องการของลูกน้อง
 • เข้าถึง : ประตูใจในการสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และสร้างความไว้วางใจ
 • พัฒนา : เทคนิคการ Coaching และตอกย้ำจุดเด่น เน้นการชื่นชม

รูปแบบ/วิธีการในการเรียนรู้ 

 • การบรรยาย (Lecture)  ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) 
 • Workshop ฝึกปฏิบัติ
 • การแชร์ประสบการณ์
 • การถามตอบ

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ :

ผู้จัดการ และหัวหน้างานทุกคนทุกระดับ

วิทยากร : อาจารย์ ธนุเดช  ธานี (อ.ต้น)

 

 • วิทยากรและที่ปรึกษาผู้ชำนาญการพิเศษด้าน HR จากประสบการณ์ 33 ปี 
 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD ของ SGS ACADEMY
 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย

วันและเวลาสัมมนา :   

วันที่  6  มิถุนายน  2566  ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.

สถานที่สัมมนา : 

โรงแรม St.James (สุขุมวิท 26 ใกล้สถานี BTS พร้อมพงษ์)

ค่าลงทะเบียนอบรม 

พิเศษ 3,500 บาท/ท่าน เมื่อชำระก่อนการอบรม 7 วันทำการ 

(ปกติ 4,000 บาท/ไม่รวม Vat)

พิเศษลงทะเบียน 5 ท่าน ชำระเพียง 4 ท่าน

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Details

Date:
June 6
Cost:
3900฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26

Details

Date:
June 6
Cost:
3900฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร