ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

หลักสูตร เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานและการแจ้งผลย้อนกลับแบบ 360 องศา

26/10/2023 @ 09:00 - 16:30

- 3500฿

Public Training ยืนยันจัด หลักสูตร เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานและการแจ้งผลย้อนกลับแบบ 360 องศา 26 ตุลาคม  2566

หลักการและเหตุผล

การบริหารจัดการงานทรัพยากรบุคคลทุกๆ องค์กรจะมีทิศทางและกลยุทธ์การจัดการที่ดี ด้วยการจัดสรร ออกแบบเครื่องต่างๆ ในการวัดผล ประเมินการทำงานให้ได้ผลความสำเร็จ และนำข้อมูลที่ได้รับมาจัดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์กรได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม เพื่อหาคนเก่งงาน เก่งคิด กล้าแสดงออก และกล้าตัดสินใจงานที่รับมอบหมาย มีแรงจูงใจทำผลงานได้วมบูรณ์แบบตามเป้าหมาย อยากร่วมงานกับองค์กรที่ยาวนาน การเข้าใจพนักงานของตนเอง ผู้บริหารจึงต้องเข้าใจลูกน้องของตนเองได้อย่างดี ด้วยการใช้เครื่องมือ “การประเมินผลและการให้คำแนะนำย้อนกลับ” จากผู้บังคับบัญชาโดยตรง ตนเอง เพื่อนร่วมงาน หรือแม้กระทั่งลูกค้าที่มาใช้บริการ โดยเรียกวิธีการนี้ว่า “การประเมินผลแบบ 360 องศา”

หลักสูตร เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานและการแจ้งผลย้อนกลับแบบ 360 องศา เพื่อปรับปรุงผลงาน จึงได้ออกแบบมาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ทางด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหารและหัวหน้างาน โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้หลักการและเทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้ข้อมูล การแจ้งผลย้อนกลับแบบ 360 องศา พร้อมส่งเสริมให้มีการพูดคุยและการให้ feedback ผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการสอนงานและปรับปรุงผลงานระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงาน รวมทั้งระบุและประเมินทักษะ ความรู้ ความสามารถที่สำคัญต่องานที่รับผิดชอบทั้งในปัจจุบันและในอนาคตให้สำเร็จลุล่วงอย่างมีเป้าหมาย และเป็นรูปธรรม

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจแนวทางการกำหนดปัจจัยผลงานและสมรรถนะที่

จำเป็นในการบริหารผลงานได้อย่างเป็นรูปธรรม

 1. เพื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจทักษะสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้แจ้งผลย้อนกลับแบบ 360 องศา ในตำแหน่งงานต่างๆ ที่จำเป็นของหัวหน้างานที่ต้องใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมถึงมีแนวทางการนำผลการประเมินไปใช้ในทางปฏิบัติให้เข้าใจ แนวคิด หลักการ วัตถุประสงค์ และกระบวนการบริหารผลงาน ได้ตรงตามที่ต้องการ และสอดคล้องกับความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน
 2. เพื่อให้รู้จักการใช้เครื่องมือ ขั้นตอนและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานและการแจ้งผลย้อนกลับแบบ 360 องศา ที่มีประสิทธิผล พร้อมทั้งมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ใช้ให้ดีขึ้น รวมถึงการนำผลการประเมินไปใช้ได้ถูกต้อง
 3. เพื่อส่งเสริมและเพิ่มทักษะการให้ Feedback ผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการสอนงานและปรับปรุงผลงานระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงาน ไปประยุกต์ใช้ให้ได้อย่างมีประสิทธิผลและเป็นไปใน ทิศทางที่องค์กรต้องการ

ประเด็นการสนทนา/ฝึกปฏิบัติ

หน่วยการเรียนที่ 1 : การพัฒนาการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ 360 องศา (Effective Performance Appraisal Evaluation)

 1. แนวคิด หลักการ ความสำคัญและประโยชน์การบริหารผลการปฏิบัติงาน
 2. วิธีการให้เกณฑ์คะแนนความสามารถอย่างเป็นธรรม และเป็นมาตรฐานเดียวกันตามข้อกำหนดตัวชี้วัดผลงานระดับหน่วยงานและรายบุคคล  (KPIs : Key Performance Indicator)
 3. รูปแบบการจัดหมวดความรู้ ความสามารถสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Competency Allocation)
 4. การออกแบบเครื่องมือสำหรับการประเมินผลวัดความรู้ ทักษะการทำงาน คุณลักษณะและทัศนคติการปฎิบัติงานแบบ 360 องศา
 • การสัมภาษณ์รายบุคคลและกลุ่ม (Progressive Interview)
 • การทำข้อสอบวิชาชีพ (Knowledge Test)
 • การประชุมกลุ่ม (Group Dynamic Discussion)
 • การสังเกตการณ์ในพื้นที่ (On-site Observation)
 • การสื่อสารและนำเสนอผลงาน (Job Story Telling)
 1. WORKSHOP : กรณีศึกษาการประเมินศักยภาพของพนักงาน และการออกแบบเครื่องมือต่างๆ สำหรับการประเมินผลงานการปฏิบัติงานแบบ 360 องศา การวิเคราะห์ผลการประเมินและความสัมพันธ์ ของการนำผลการประเมินมาวิเคราะห์ ชั่งน้ำหนัก จัดลำดับ ของตัวชี้วัดในการประเมินแบบ 360 องศา
 2. เทคนิคการประเมินผลงานให้เชื่อมโยงกับเป้าหมาย และแผนขององค์กร
 • การปฏิบัติตนก่อน ระหว่าง และหลังการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 • มาตรฐานเป้าหมายต่างๆ ขององค์กร เช่น Goal Setting, Core Value, Competency, หรือ Quality Statemen
 • การกับการพัฒนาบุคลากร การขึ้นเงินเดือนและจ่ายโบนัส การเลื่อนตำแหน่ง และ/หรือการรักษาบุคลากร

 

หน่วยการเรียนที่ 2 : การแจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ 360 องศา (Effective Feedback & Counselling)

 1. ข้อปฏิบัติของผลการปฏิบัติงานและแจ้งผลการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์
 2. วิธีการและขั้นตอนการแจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน การทดสอบประเมินอย่างสร้างสรรค์
 • การแจ้งผลการที่จะมีผลกระทบทางบวก
 • การแจ้งผลการที่จะมีผลกระทบทางลบ
 • การแจ้งเรื่องที่พึงระมัดระวังในการแจ้งผล
 1. เทคนิคการแจ้งผลการประเมินต่อผู้ใต้บังคับบัญชา หรือลูกน้องทราบจุดแข็งและจุดอ่อนในการปฏิบัติงานการทดสอบประเมินอย่างมีประสิทธิภาพ                          
 2. เทคนิคการให้คำปรึกษากับผู้ใต้บังคับบัญชา หรือลูกน้องเพื่อพัฒนา “คน” และ “ผลงาน”

WORKSHOP : กรณีศึกษา-บทบาทสมมุติ (Role-Play) การแจ้งผลการปฏิบัติงาน และการให้คำ

ปรึกษาในรูปแบบต่างๆ ในการพัฒนาบุคลากรในลักษณะต่างๆ

 1. เทคนิคการประเมินผลงานประจำปี และการให้ Feedback ผลการปฏิบัติงาน
 • การให้Feedback พนักงาน เพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงาน
 • การให้ Feedback ผลการปฏิบัติงานพนักงานในสถานการณ์ต่างๆ
 • การรักษา ดูแล และกระตุ้นจูงใจพนักงาน ให้ได้ใจ

สรุปประเด็น/คำถามแลกเปลี่ยนประสบการณ์/ปิดการสัมมนา

วิธีการฝึกอบรม – สัมมนา

เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Dynamic & Workshop) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึ่งประกอบด้วย

{ การบรรยาย       { กิจกรรม และเกม    { การแสดงออก

{ กลุ่มสัมพันธ์       { การแสดงความคิด ถาม – ตอบ

วิทยากรนำการสัมมนา

ดร.พิพัฒน์พล  เพ็ชรเที่ยง (อ.ปีเตอร์/ดร.ปื๊ด)

 • Managing Director : PLAN AND WORK CENTER
 • ที่ปรึกษาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร : DE WISDOM Training Institute
 • ที่ปรึกษาอิสระพัฒนาพนักงานขายและพนักงานสัมพันธ์ลูกค้าด้วยกระบวนการ

Sales Consultant, Customer Service and Call Center Assessment or Development Center

 • ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบหลักสูตร และเครื่องมือสำหรับการพัฒนาบุคลากรมากกว่า 10 ปี

อดีตที่ทำงาน

 • ที่ปรึกษาอาวุโสด้านพัฒนาบุคลากร Adecco Consulting Limited (Thailand)
 • ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาบุคลาการ Thailand Duty Free Shop Co., Ltd. (ททท.)
 • ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล King Power Duty Free Co., Ltd. (เอกชน)
 • ผู้จัดการฝ่ายบริการส่วนหน้า และผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม Bangkapi Royal Rose Hotel

Kasikorn Thai Bank, Ambassador Hotel Bangkok

การศึกษา

– ปริญญาเอก สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

  (HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT )  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

   ชื่อเรื่องดุษฎีนิพนธ์ การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการสอนงานของหัวหน้างานในโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ไทย

A Development of the Coaching Training Curriculum for Supervisor in Thai Electronic Industries.

– ปริญญาโท สาขาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

  (HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT )  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

– ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ENGLISH COMMUNICATION ART)

  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ศิษย์เก่าดีเด่นปี พ.ศ. 2539 รางวัลนพรัตน์เชิดชูเกียรติ ประเภทผู้ให้บริการสังคม

Certificated to Mini Master of Management (MMM) NIDA

Certificated to Service Plus as Service Training for Trainer

DDI-Development Dimensions International (Thailand)

Certified to DJ Professional Training KPN MUSIC ACADEMY

รูปเเบบ Public Training

ราคา โปรโมรชั่น  3,900 บาท/วัน

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่านขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี
1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)
2) ใบประกาศผ่านการอบรม
3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันโรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining  

Line id : @inwtraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

 

 

Details

Date:
26/10/2023
Time:
09:00 - 16:30
Cost:
3500฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

Details

Date:
26/10/2023
Time:
09:00 - 16:30
Cost:
3500฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ