ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

หลักสูตร เทคนิคการบันทึกและหลักการเขียนรายงานการประชุม ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง

July 5

Public Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน เทคนิคการบันทึกและหลักการเขียนรายงานการประชุม ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง 5 กรกฎาคม 2567

หลักสูตรนี้มีคำตอบ ที่นี่ที่เดียว
สนใจสมัครเพื่อรับองค์ความรู้ได้ที่ คุณกุ้ง 0988209929 คุณกุ้ง

 

การบริหารธุรกิจองค์กรยุคใหม่ที่มีการแข่งขันที่เข้มข้น  ซึ่งจำเป็นต้องใช้เงินทุน  กลยุทธตลอดจนมาตรการต่าง ๆ  ในการแข่งขัน ตลอดจนต้นทุนด้านศักยภาพของบุคลากรผู้บริหารในองค์กรทุกระดับร่วมกัน  บนความเป็นจริงของความสำเร็จ หรือการประสบพบปัญหาขณะดำเนินงานจากหลาย ๆ ด้าน  ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่ต้องการการแก้ไขเร่งด่วนหรือไม่ก็ตามเครื่องมือหนึ่งที่ใช้เป็นเครื่องมือสากลประกอบการบริหารงานของผู้ปฏิบัติงานในองค์กรแบบ Team Work ไม่ว่าจะอยู่ใน

สถานการณ์ที่ประสบความสำเร็จหรือมีปัญหาใด ๆ ก็ตาม  คือ  “การจัดประชุม”

ดังนั้น   “การจัดประชุมที่เกิดผล”  แต่ละครั้ง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้ความเข้าใจขอ กลุ่มบุคคลที่มีหน้ามีรับผิดชอบประสิทธิผลร่วมกัน ด้วยความพร้อมของศักยภาพในการบริหารการประชุมอย่างครบวงจร เช่น  ด้านวัตถุประสงค์   ด้านการเตรียมและจัด  ด้านการเข้าร่วมประชุม  และวงจรที่สำคัญ คือ  ด้านการเข้าจดบันทึกการประชุม  และ  การเขียนรายงานการประชุม  ด้วยศักยภาพของบุคลากรด้าน  ทักษะ “การเป็นนักฟัง” และ “การเป็นนักเขียน”  ตลอดจนความถูกต้องใน “รูปแบบ” ที่ถูกต้อง  ตลอดจนการรู้และปฏิบัติตามความรับผิดชอบของบทบาทหน้าที่ในการประชุม   เพื่อนำไปสู่ประสิทธิผลตามความมุ่งหมายของการประชุม

การจะเขียนรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิผลนั้น

ต้องอาศัยทักษะการฟังอย่างตั้งใจ การสรุปจับประเด็นสำคัญในแต่ละหัวข้อ

หรือวาระที่มีการพูดคุยกัน และการถ่ายทอดประเด็นสำคัญเหล่านั้นเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างถูกต้อง

และกระชับ ถ้าปราศจากทักษะในเรื่องเหล่านี้หรือมีบางทักษะเท่านั้น อาจทำให้ไม่อยากเขียนรายงานการประชุม

 

 

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

 1. เพื่อฝึกทักษะในการฟังจับประเด็น และสรุปสาระสำคัญในการประชุมได้อย่างถูกต้อง

ชัดเจน กระชับและตรงประเด็น

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจถึงความสำคัญ และประโยชน์ของการเขียนรายงานการประชุม
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจหลักในการจัดทำวาระการประชุม
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบและ

เทคนิคของการเขียนรายงานการประชุมที่ถูกต้อง

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรม

ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สิ่งที่จะได้รับ 

 1. เข้าใจความหมายและความสำคัญของการประชุมที่เกิดผลอย่างชัดเจน
 2. การบริหารการประชุมอย่างครบวงจร
 3. กลุ่มบุคคลผู้เข้าร่วมประชุมเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง ตลอดจนมารยาทสากลที่ต้องใช้
 4. แนวทางในการแก้ไขปัญหามาตรฐานที่พบในการประชุม
 5. เสริมสร้างประสบการณ์จาก “แบบทดสอบ” และ “กรณีศึกษา” ในการฝึกปฏิบัติ
 6. การจัด “วาระการประชุม” และ  การเขียน  “รายงานการประชุม
 7. เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงได้อย่างมั่นใจในตนเอง

หัวข้อหลักสูตร (Course outlines)

Pre-Test
การจับประเด็น และการเรียบเรียงประเด็น
รูปแบบในการเขียนรายงานการประชุม
การใช้ภาษาในการเขียนรายงานการประชุม
วงจรการบริหาร “การประชุม” ที่มีประสิทธิผล (Effective Cycle of “Meeting Administration Management)
บทบาทหน้าที่ของผู้จดบันทึก (Minutes’ taker duty)
ทักษะการจดบันทึก (Powerful techniques for minute taking)
หลักการในการจัดทำ “วาระการประชุม” (Preparation of effective “Agenda”)
พักเบรก
วงจรประสิทธิภาพการประชุม
หลักการในการจัดทำ “รายงานการประชุม” (Producing Informative “Minutes of Meeting”)
กรณีฝึกปฏิบัติ (Group Case Study Exercises) “Agenda” and “Minutes of Meeting”
รูปแบบ และ หลักการการ เขียนรายงาน
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การประชุมที่เกิดผล
สรุป “กลยุทธมาตรฐาน”
การนำเสนอผลงานกลุ่ม (Group Presentation)
พักเบรก
Case Study – โดยการฝึกปฏิบัติกลุ่ม
นำเสนอผลงานกลุ่ม และ การ วิเคราะห์
ประเมินผล (Key points evaluation & correction)
สรุป คำถาม – คำตอบ (Q & A and wrap- up)
เฉลย / คำถาม – คำตอบ

 

เทคนิคการฝึกอบรม  บรรยายสรุป อภิปราย กรณีศึกษา แบ่งกลุ่มย่อยฝึกปฏิบัติ และ Learning Games การนำเสนอผลงานหน้าห้องฝึกอบรม 

 

วิทยากร      อาจารย์ นุชจรี  จารย์ศิลา

 

ราคาท่านละ 3,900 บาท/(ไม่รวม Vat)

โปรแนะนำคือ มา 2 ท่านเหลือท่านละ 3,500 บาท

สมัคร 4 ท่านละ 2900 บาท

เวลา 09.00-16.00 น.

 ราคารวมเอกสารประกอบการสัมมนา, อาหารกลางวัน, อาหารว่างน้ำชา-กาแฟ  

 

 

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

Details

Date:
July 5
Event Category:

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

Details

Date:
July 5
Event Category:

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ