ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

ยืนยันจัดอบรม หลักสูตร เจาะลึกการค้นหารากเหง้าของปัญหาให้ตรงจุดตรงประเด็น

June 12

เปิดรับสมัคร อบรมออนไลน์ หลักสูตร เจาะลึกการค้นหารากเหง้าของปัญหาให้ตรงจุดตรงประเด็น อบรม 12 มิถุนายน 2567

 

หลักการและเหตุผล

การทำงานของพนักงานทุกระดับล้วนแต่ต้องมีการแก้ปัญหาตลอดเวลา แต่เมื่อต้องแก้ปัญหาจริงๆ เรามักเกิดอาการกลัวปัญหา หนีปัญหา เห็นเป็นเรื่องยุ่งยาก แก้ไม่จบ จนบางครั้งเลิกแก้ปัญหาถึงแม้แก้ปัญหาได้แล้ว ก็ผิดพลาด ล้มเหลว แก้ปัญหาไม่ตรงจุด แก้ไขปัญหาผิดพลาด ทำให้เกิดความเสียหาย เสียค่าใช้จ่าย และเสียเวลาเพราะความสามารถในการแก้ปัญหาที่แท้จริงหรือวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของปัญหาได้ (Root Cause Analysis)และสามารถวางมาตรการการแก้ไข รวมทั้งมีการวางแผนป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นทำให้เกิดประสิทธิผล เป็นทักษะที่สำคัญประการหนึ่งในการบริหารงาน เนื่องจากการปฏิบัติงานไม่ว่าในตำแหน่งหน้าที่ใดจะต้องเผชิญกับปัญหาและสภาวการณ์ที่จะต้องแก้ปัญหาอยู่ตลอดเวลา หลักสูตรนี้มุ่งเน้นอยู่บนหลักการ และข้อมูล การคิดวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่แท้จริง การแก้ปัญหา การวางแผนแก้ไขและป้องกันปัญหาโดยใช้พื้นฐานการจัดระเบียบความคิดให้เป็นระบบ ประยุกต์ใช้กับเครื่องมือต่างๆให้เกิดเป็นทักษะและความชำนาญในการแก้ปัญหาในทุกสถานการณ์ได้อย่างประสบความสำเร็จ

 

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม

1. เข้าใจถึงความสำคัญของการกำหนดปัญหาและเจาะจงปัญหา

2. มีความรู้และสามารถในการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง(สาเหตุรากเหง้า)ได้อย่างเป็นระบบ

3. มีความรู้ในการใช้เครื่องและเทคนิคในการกำหนดปัญหา การวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง และ

วางแผนการแก้ไขรวมทั้งการป้องกันปัญหา

4. รู้จักคิดในเชิงเหตุ และผล การคิดในเชิงระบบ อันเป็นพื้นฐานในการแก้ไขปัญหาในเชิงป้องกัน

และการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

 

หัวข้อและกิจกรรมการเรียนรู้

Module1 : Systematic Thinking Skill in action

การเชื่อมโยงระหว่างความรู้ ความคิดเห็น และความเป็นจริง
ระบบกระบวนการคิดของสมองอย่างเป็นระบบทั้ง 3มิติ
มิติที่1 :Analytical Thinking
มิติที่2 :Logical Thinking
มิติที่3 :Creative Thinking –>Workshop
Module2 : Root Cause Analysis Skill in action

ทำความเข้าใจในปัญหา และสาเหตุที่แท้จริง(รากเหง้า)
ขั้นตอนการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของปัญหา
ระบุสาเหตุที่เป็นไปได้ของปัญหา –>Identify Cause
Workshop :Cause and Effect Analysis

ความสัมพันธ์สาเหตุของปัญหา –>Relation Cause
Workshop :Cause Relation Analysis

ค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา–>Root Cause
Workshop :Why-Why Analysis (5-Whys)

Module3 :Solution and Prevention Skill in action

มาตรการการแก้ปัญหา –> Alternative/Measure
Workshop : Tree Diagram

ชั่งน้ำหนักมาตรการที่ดีที่สุดและจัดลำดับ
Workshop : 1) Weigh Score Diagram(เชิงปริมาณ)

2)Metrix Diagram(เชิงประสิทธิภาพ)

ตรวจวัดความก้าวหน้า
-กำหนดจุดPNR(Point of No Return)

-มาตรการสำรอง (Scenario Alternative)

· การวางแผนป้องกันและลดปัญหาที่เกิดซ้ำ

***สรุปทบทวนบริบทที่สำคัญของหลักสูตร และการนำไปใช้จริง

วิธีการและรูปแบบการฝึกอบรม
-การบรรยาย =40% ,กิจกรรมการเรียนรู้= 60%

– กิจกรรมประกอบการเรียนรู้(Learning in Action)

-การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และฝึกปฏิบัติร่วมกัน(Workshop)

-สรุปทบทวนบริบทและถามคำถามในแต่ละ Module ทดสอบความเข้าใจ

Remark :รบกวนให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้เตรียมปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในหน้างานล่วงหน้าก่อนเข้า

ฝึกอบรมเพื่อจะนำมาฝึกปฏิบัติในกิจกรรมการเรียนรู้

ผู้เข้าฝึกอบรม
ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานทุกระดับของหลายๆหน่วยงานในองค์กร

 

รูปเเบบ Public Training

ราคา โปรโมรชั่น 3,900 บาท/วัน

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่านขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี
1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)
2) ใบประกาศผ่านการอบรม
3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันโรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Line id : @inwtraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ