ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

หลักสูตร ภาวะผู้นำและการบริหารพัฒนาคน LEADERSHIP & PEOPLE SKILLS

22/03/2023

- 3900฿

Public Training หลักสูตร ภาวะผู้นำและการบริหารพัฒนาคน LEADERSHIP & PEOPLE SKILLS 22 มี.ค.66

 

หลักสูตรนี้มีคำตอบ ที่นี่ Tess training
สนใจสมัครเพื่อรับองค์ความรู้ได้ที่ คุณกุ้ง 0988209929 คุณกุ้ง

 

หลักการเเละเหตุผล

แนวทางการพัฒนา : Result-based Goals (Managerial Skills)

การประเมินผลและติดตามความสามารถ

ระดับความสามารถ

ระดับ 1 ระบุปัจจัย แนวทาง เป้าหมาย หรือแผนงานการทำงานให้บรรลุผลตามปัจจัยอย่างสร้างสรรค์

ระดับ 2 สื่อสาร และกระตุ้นให้ทีมงานเข้าใจทิศทางการทำงาน ส่งเสริมสนับสนุนศักยภาพ และ

ความสามารถที่เหมาะสมของแต่ละบุคคล

ระดับ 3 วิเคราะห์ปัญหา มีข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานสม่ำเสมอ เปิดโอกาส ส่งเสริม และสร้างบรรยากาศ

ในการทำงาน

ระดับ 4 ออกแบบ และพัฒนางาน พัฒนาคน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และการเปลี่ยนแปลง ด้วยการ

สื่อสารแบบมีส่วนร่วม

 

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีพลังการเป็นผู้นำที่แท้จริงที่สามารถขับเคลื่อนตนเอง ทีมงาน และองค์กรไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมปรับทัศนคติในการเป็นผู้นำยุคใหม่ให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ท้าทายต่างๆได้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุด
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาทักษะการมีภาวะผู้นำ และการบริหารจัดการคนที่สร้างสรรค์ อันนำไปสู่การเกิดความคิดสร้างสรรค์ วิธีการแก้ปัญหา และทางออกใหม่ๆ เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน
 4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำคุณสมบัติ และวิธีปฏิบัติของผู้นำที่มีประสิทธิผลไปประยุกต์ใช้ ในการสร้างบรรยากาศการทำงานแบบร่วมแรงร่วมใจ และไว้เนื้อเชื่อใจในองค์กร
 5. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำองค์รวมของคุณสมบัติ และวิธีการเป็นผู้นำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ และความท้าทายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง ได้อย่างมีประสิทธิผล

 

 

ประเด็นการสัมมนา

ส่วนที่ 1 ผู้นำและภาวะผู้นำ (Leader and Leadership)

 1. ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้นำและภาวะผู้นำ
 • ความหมายและความสำคัญระหว่าง “ผู้นำ” กับ “ภาวะผู้นำ”
 • ความแตกต่างระหว่าง “ผู้จัดการที่ดี” กับ “ผู้นำที่ยิ่งใหญ่”
 • การพัฒนาทัศนคติและพฤติกรรมของผู้นำกับการรับมือการเปลี่ยนแปลง
 • ค้นหาสไตล์การเป็นผู้นำของคุณที่เป็นจุดแข็ง
 • เทคนิคการอ่านสไตล์ของลูกน้องและคนรอบข้าง
 • การแปลงวิสัยทัศน์ไปสู่พันธะกิจและเป้าหมาย

กิจกรรมการเรียนรู้ : ระดมความคิดค้นความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของผู้นำทีมงานกับการบริหารทีมงาน ประเด็นการจัดการ 3 เรื่อง การวางแผนก่อนการทำงาน (Pre Task Planning Awareness) การสังเกตระหว่างการทำงาน (Observation Intervention Awareness) การบริหารสัมพันธภาพของทีมงาน (Teamwork Relation Awareness)

 1. กระบวนการบริหารจัดการของผู้นำเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
 • PLAN DO CHECK ACT (PDCA) Techniques
 • INPUT PROCESS OUTPUT for Productivity and Satisfaction Techniques
 • ความเสี่ยงการทำงาน (Risk)
 • ความคุ้มค่า คุ้มทุนการบริหารจัดการ (ROI : return on investment)
  1. ทักษะภาวะผู้นำ (Leadership Competency) กับความสามารถการบริหารจัดการที่มุ่งความสำเร็จ

ขององค์กร  

 • ความรู้ในธุรกิจของหน่วยงาน (Business Acumen)
 • ความเป็นเจ้าของและจิตสำนึกทางธุรกิจ (Entrepreneurship)
 • การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving and Decision Making)
 • การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
 • การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม (Participative Communication)

WORKSHOP ฝึกทักษะกิจกรรมการเรียนรู้ “ภาวะผู้นำของหัวหน้างานในการทำงาน”

การสังเกตระหว่างการทำกิจกรรมของทีมโดยแบ่งออกเป็นทีม แล้วทำงานชิ้นเดียวกันให้สำเร็จตามเป้าหมายของงาน ในแต่ละทีมจะพบปัญหา อุปสรรค ในการทำงานร่วมกัน ซึ่งหัวหน้างานจะต้องใช้วิธีการบริหารจัดการพื้นฐาน การจัดการความเสี่ยง การป้องกันความปลอดภัยในการทำงาน เป็นต้น ซึ่งระหว่างการทำกิจกรรม อาจพบการทำงานของแต่ละทีมได้ดังต่อไปนี้

 • การขาดการสื่อสาร และประสานงานที่ดี ทำให้เกิดความไม่เข้าใจระหว่างกัน เกิดความแตกแยกทางความคิด ขาดความสามัคคี ทะเลาะเบาะแว้ง โทษกันไปมา
 • การทำงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองอย่างสุดความสามารถ โดยไม่รู้หน้าที่ของผู้อื่น เหมือนเป็นการทำงานโดยสูญเปล่า เพราะผลผลิตที่ได้ไม่ได้ตามเป้าหมายที่ควรจะเป็น ทำให้องค์กรสูญเสียทั้งเวลาและโอกาส
 • การขาดความช่วยเหลือ แนะนำ สอนงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเพื่อนร่วมงานที่ยังไม่มีความชำนาญอันจะนำไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพ
 • การขาดการวางแผน การวิเคราห์งานหรือปรับเปลี่ยน หมุนเวียนหน้าที่ให้ตรงกับความสามารถ ความชอบ ความถนัด ของลูกน้องได้
 • การค้นหาความสูญเสียที่เกิดขึ้น ไม่ควรหาผู้กระทำผิดเป็นอันดับแรก แต่ควรหาวิธีการที่ผิดหรือการลงมือทำที่ผิดพลาดก่อน แม้ว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นประเด็นเดียวกัน
 • การสื่อสารอย่างมีสว่นร่วมหากพบข้อผิดพลาดในการทำงาน ควรแสดงความคิดที่ตรงไปตรงมา และร่วมมือกันแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด โดยการแก้ไขปัญหาให้คำนึงถือผลได้ผลเสีย เช่น
  • บุคลากรที่ปฏิบัติงานต้องได้รับความปลอดภัยสูงสุดจากการปฏิบัติงาน
  • บุคลากรต้องได้รับความสะดวกสบายจากการปฏิบัติงาน
  • ลูกค้าต้องได้รับความพึงพอใจจากผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา
  • องค์กรของเราต้องได้ประโยชน์ไม่สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

ส่วนที่ 2 การบริหารพัฒนาคน (People Development)

 1. ความเข้าใจใน บุคลิกภาพ (Personality) และการรับรู้ (Perception) 
 • อ่านขาด! บุคลิกและพฤติกรรมของแต่ละคน เพื่อจัดสรรงาน
 • เข้าใจและยอมรับในรูปแบบพฤติกรรมของคนอื่น
 • รู้ความถนัดของตัวเองและคนอื่น เพื่อค้นหาจุดเด่น และสิ่งที่ควรพัฒนา

กิจกรรมการเรียนรู้ : เรียนรู้จุดแข็ง ข้อจำกัดของแต่ละคุณลักษณะบุคคล เทคนิคการอ่านคน การวิเคราะห์คุณลักษณะบุคคล และเรียนรู้ความแตกต่างของบุคคล เพื่อการทำงานร่วมกันในกลุ่มบุคคลที่มีคุณลักษณะต่างกัน

 1. การพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่ (New Age Leadership) และพัฒนาทีมงานสไตล์ CPA
 • การออกความคิด (Concept)
 • การกำหนดกระบวนการ (Process)
 • การนำไปใช้ให้บรรลุเป้าหมาย (Application)
 1. ผู้นำกับการพัฒนาทีมงานสไตล์โค้ช (Leader as Coach)
 • หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการโค้ชชิ่ง
 • ความแตกต่างของการสอบงานแบบโค้ชชิ่งกับรูปแบบอื่นๆ
 • กระบวนการสอนงานในรูปแบบโค้ชชิ่ง
 • การให้คำปรึกษา สร้างแรงจูงใจ และให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ (Counseling & Motivation & Feedback)

WORKSHOP  ฝึกทักษะกิจกรรมการเรียนรู้  การพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่ (New Age Leadership) 

 • ด้วยการประยุกต์ใช้ CPA กับการปฏิบัติงานจริง และสื่อสารกับทีมงานอย่างมี

   ศิลปะ “ART” A : Approach : เข้าหาและการบริหารคนตามสภาวการณ์และสไตล์การทำงาน

R : Rapport : พิชิตจิตใต้สำนึกและจูงใจทีมงานกับความแตกต่างทางบุคลิกภาพอัน

                        ส่งผลต่อความไว้วางใจ และความขัดแย้งของผู้คน

T : Trust : การสร้างความไว้วางใจ และสร้างศรัทธาสำหรับผู้นำ

  สรุปประเด็น/คำถามแลกเปลี่ยนประสบการณ์/ปิดการสัมมนา

 

 

วิธีการฝึกอบรม – สัมมนา

เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Dynamic & Workshop) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึ่งประกอบด้วย

{ การบรรยาย       { กิจกรรม และเกม    { การแสดงออก

{ กลุ่มสัมพันธ์       { การแสดงความคิด ถาม – ตอบ

 

 

วิทยากรนำการสัมมนา

ดร.พิพัฒน์พล  เพ็ชรเที่ยง (อ.ปีเตอร์/ดร.ปื๊ด)

 • Managing Director : PLAN AND WORK CENTER
 • ที่ปรึกษาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร : DE WISDOM Training Institute
 • ที่ปรึกษาอิสระพัฒนาพนักงานขายและพนักงานสัมพันธ์ลูกค้าด้วยกระบวนการ

Sales Consultant, Customer Service and Call Center Assessment or Development Center

 • ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบหลักสูตร และเครื่องมือสำหรับการพัฒนาบุคลากรมากกว่า 10 ปี

อดีตที่ทำงาน

 • ที่ปรึกษาอาวุโสด้านพัฒนาบุคลากร Adecco Consulting Limited (Thailand)
 • ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาบุคลาการ Thailand Duty Free Shop Co., Ltd. (ททท.)
 • ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล King Power Duty Free Co., Ltd. (เอกชน)
 • ผู้จัดการฝ่ายบริการส่วนหน้า และผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม Bangkapi Royal Rose Hotel

Kasikorn Thai Bank, Ambassador Hotel Bangkok

การศึกษา

– ปริญญาเอก สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

  (HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT )  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

   ชื่อเรื่องดุษฎีนิพนธ์ การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการสอนงานของหัวหน้างานในโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ไทย

A Development of the Coaching Training Curriculum for Supervisor in Thai Electronic Industries.

– ปริญญาโท สาขาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

  (HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT )  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

– ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ENGLISH COMMUNICATION ART)

  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ศิษย์เก่าดีเด่นปี พ.ศ. 2539 รางวัลนพรัตน์เชิดชูเกียรติ ประเภทผู้ให้บริการสังคม

Certificated to Mini Master of Management (MMM) NIDA

Certificated to Service Plus as Service Training for Trainer

DDI-Development Dimensions International (Thailand)

Certified to DJ Professional Training KPN MUSIC ACADEMY

 

รูปเเบบ Public Training

ราคา โปรโมรชั่น  3,900 บาท/วัน

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่านขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี
1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)
2) ใบประกาศผ่านการอบรม
3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันโรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

สถานที่จัดอบรม :  โรงเเรม เซนเจมส์ สุขุมวิท 26 ติด BTS พร้อมพงษ์

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

หลักสูตรสามารถเลือกจัดรูปเเบบ IN HOUSE  ในองค์กรเเจ้งได้ค่ะ

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Details

Date:
22/03/2023
Cost:
3900฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

Details

Date:
22/03/2023
Cost:
3900฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ