ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

หลักสูตร ภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ (Leadership for Modern Supervisory)

April 22

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร ภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ (Leadership for Modern Supervisory) 23 พฤศจิกายน 2566

หลักการและเหตุผล (Introduction)

ปัจจุบันพนักงานภายในองค์กรมีความหลากหลาย ส่วนหนึ่งได้รับผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว จึงส่งผลให้พนักงานรุ่นใหม่ ๆ ก้าวสู่ระดับหัวหน้างานมีอัตราเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นหากวิเคราะห์ทางด้านคุณวุฒิต้องยอมรับว่าคนรุ่นใหม่มีอยู่แน่นอน แต่ทว่าด้านวัยวุฒิในการบริหารงาน ยังต้องมีการพัฒนาเพิ่มเติม เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการบริหารงานและการบริหารคน และเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานเป็นทีมได้

หลักสูตร ภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ (Leadership for Modern Supervisory) มุ้งเน้นพัฒนาหัวหน้าให้มีทักษะผู้นำในการบริหารคน ทักษะการทำงานร่วมกันเป็นทีม ด้านการวิเคราะห์และป้องกันปัญหาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างทันเหตุการณ์ โดยการนำเทคนิคการวางแผนงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน พร้อมทั้งพัฒนาทักษะการวิเคราะห์งาน ทักษะการบริหารเวลา เพื่อให้การบริหารงานและบริหารทีมมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และเพื่อให้สามารถสร้างผลลัพธ์ที่นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้

วัตถุประสงค์  (Objective )

 1. เพื่อให้ผู้อบรมเรียนรู้ทักษะการวิเคราะห์งาน ทักษะการบริหารเวลา และทักษะการทำงานร่วมกัน
 2. เพื่อให้ผู้อบรมสามารถวิเคราห์พฤติกรรมตนเองและผู้อื่น เพื่อทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เพื่อให้ผู้อบรมสามารถวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาในการทำงานได้อย่างถูกต้อง
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ภายในองค์กรได้จริง

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

 • ผู้จัดการ / ผู้ช่วยผู้จัดการ / หัวหน้างาน
 • ผู้ที่เตรียมความพร้อมเป็นหัวหน้างาน

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

 • การบรรยาย 40%
 • กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 50%
 • กรณีศึกษา 10%

รายละเอียดการดำเนิน

 • 1 วัน ( 6 ชั่วโมง )

 

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

เวลา หัวข้อการฝึกอบรม รายละเอียด
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 ชม.

·       สร้างความตระหนักในการเรียนรู้ร่วมกัน

·       ปรับ Mind การเป็นหัวหน้างานยุคใหม่

·       วิเคราะห์หัวหน้างานยุคเก่า vs หัวหน้างานยุคใหม่

·       เรียนรู้ทักษะการเป็นผู้นำ 6 Style

·       เรียนรู้การทำงานในสภาวะปัจจุบัน

·       เทคนิคการทำงานเชิงรุกสภาวะปัจจุบัน

·       วิเคราะห์ผู้ที่มีผลต่อการทำงานในปัจจุบัน

·       วิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์ 4 Type

·       เทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์แบบ 360 องศา

·       เทคนิคการสร้างแรงจูงใจในการสื่อสารด้วย 2C

·       เทคนิคการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

·       เทคนิคการวิเคราะห์งานและการจัดลำดับความสำคัญงาน

·       เรียนรู้คุณค่าของเวลาและเทคนิคการบริหารเวลา

·       เทคนิคการมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วย 5W

·       เทคนิคการติดตามงานอย่างมืออาชีพ

·       เทคนิคการแก้ไขปัญหาแบบ WIN-WIN

·       เทคนิคการเป็นการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่

·       สร้างความตระหนักการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่

·       สรุปภาพรวมการอบรม / ถาม-ตอบ

Workshop 1 : ค้นหาคุณสมบัติที่แท้จริง

Workshop 2 : วิเคราะห์บทบาทสำคัญผู้นำและผู้ตาม

Workshop 3 : ตั้งเป้าหมายในการทำงานแบบเชิงรุก

Workshop 4 : ร่วมมือร่วมใจพิชิตปัญหาร่วมกัน

Workshop 5 : ทลายกำแพงหัวหน้างานยุคใหม่

 

 

 

 

 

 

 

วิทยากรบรรยาย

ผู้เข้าอบรมร่วมเสนอความคิดเห็น

 

หมายเหตุ กำหนดการอบรมและรูปแบบการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของบริบทผู้เข้าอบรม

บรรยาย โดย อาจารย์ กัณฑ์เอนก เอี่ยมปัญญาสกุล

 

รูปเเบบ Public Training

ราคา โปรโมรชั่น  3,900 บาท/วัน

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่านขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี
1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)
2) ใบประกาศผ่านการอบรม
3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันโรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

รูปเเบบ Public Training

ราคา โปรโมรชั่น  3,900 บาท/วัน

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่านขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี
1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)
2) ใบประกาศผ่านการอบรม
3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันโรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ลงทะเบียนOnline คลิ๊ก !!

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

 

ติดต่อสอบถาม

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

หลักสูตรสามารถเลือกออกเเบบเพิ่มจัดรูปเเบบ IN HOUSE ในองค์กรเเจ้งได้ค่ะ

https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ