ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

หลักสูตร ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ในการบริหารการเปลี่ยนแปลง

August 17 @ 09:30 - 16:30

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ในการบริหารการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 3 (Transformative Leadership in Change Management) :17 สิงหาคม 2567

ผู้นำการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่แค่ต้อง Up Soft Skills แต่มีต้อง Hard Skills ทั้ง Organization Development และ Change Management รวมทั้ง Management Tools

การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น เทคโนโลยี การบริหารจัดการ การดูแลสุขภาพ ฯลฯ เห็นได้ชัดเจนจากนำระบบ Online ผ่าน application มาใช้ในการติดต่อธุรกิจกันมากยิ่งขึ้น เทคโนโลยีนั้นแข่งขันกันได้ถ้ามีเงินทุนเพียงพอ แต่คนคุณภาพต้องอาศัยระยะเวลาในการแข่งขัน องค์กรยุคใหม่เชื่อมั่นว่าบุคลากร (Man) คือ ทรัพยากรทางการบริหารที่สำคัญที่สุดขององค์กร เพราะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจให้กับองค์กรได้ แต่การที่องค์กรจะมีคนคุณภาพที่เป็นทุนมนุษย์ (Human Capital) ที่สามารถจะผลักดันองค์กรไปสู่เป้าหมายทางธุรกิจที่กำหนดไว้ (Corporate KPIs) ผู้บริหารและหัวหน้างานยุคใหม่ต้องเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Transformative Leadership / Leading Change) ในการบริหารคน บริหารงาน และบริหารความคิด ให้พร้อมรับและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง

สถาบันฯ ได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้น จากประสบการณ์ของวิทยากรและที่ปรึกษาด้านพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารและหัวหน้างานในองค์กรธุรกิจชั้นนำที่จะช่วยให้องค์กรของท่านพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงให้พร้อมรับและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจขององค์กร

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม

สามารถอธิบายเกี่ยวกับผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจขององค์กรได้
ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจขององค์กรให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง
สามารถกำหนดแนวปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงทีมงานให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพ
สามารถวิเคราะห์หาสิ่งที่องค์กรหรือหน่วยงานต้องเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับทิศทางองค์กรได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม
เสริมสร้างเทคนิคการพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
เสริมสร้างเทคนิคการสร้างวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงในองค์กร
เพื่อกระตุ้นสื่อสารให้ผู้อื่นเปิดใจ เข้าใจ ชี้ให้เห็นถึงโอกาส และเกิดการยอมรับจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานกระบวนการทำงาน และเครื่องมือในการทำงาน โดยสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้
สามารถจัดทำแผนงานสื่อสารการเปลี่ยนแปลงในองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ
สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงและบริหารความเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม
หัวข้อสำคัญที่ท่านจะได้เรียนรู้ :
ส่วนที่ 1 : การบริหารการเปลี่ยนแปลง ด้วยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง

ความสำคัญของผู้นำการเปลี่ยนแปลง ในการบริหารการเปลี่ยนแปลง
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Leadership for Change / Transformative Leadership)
6 บทบาทของผู้นำการเปลี่ยนแปลง
3 หลักของผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Transformative Leadership Principles)
ส่วนที่ 2 : ทำอย่างไรให้ทีมงานพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
ผู้นำการเปลี่ยนแปลงในองค์กรของท่านมีความพร้อมจำนวนกี่ % ???
การสำรวจความพร้อมของผู้นำการเปลี่ยนแปลง
Workshop 1 : ฝึกวิเคราะห์กำหนดแนวปฏิบัติการเปลี่ยนทีมงานให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนเขาไม่ได้ เปลี่ยนเราอย่างไรดี
ส่วนที่ 3 : ความท้าทายของผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Challenge of Transformation Leadership)
ความท้าทายของผู้นำการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบและสาเหตุของการต่อต้านของบุคลากรในองค์กร
สิ่งที่ผู้นำต้องเผชิญหน้าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในองค์กร
ทางเลือกของการเปลี่ยนแปลง
องค์กรหรือหน่วยงานของเราต้องเปลี่ยนแปลงสิ่งใดบ้างหนอ ?
Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์หาสิ่งที่องค์กรหรือหน่วยงานต้องเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับทิศทางองค์กร
ส่วนที่ 4 : การสื่อสารการเปลี่ยนแปลงในองค์กรอย่างมีประสิทธิผล สำหรับผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Effective Communication Change for Transformation Leadership)
การสื่อสารการเปลี่ยนแปลงในองค์กร สำหรับผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Effective Communication Change)
5 ขั้นตอนการสื่อสารการเปลี่ยนแปลง
4 ขั้นตอนการสื่อสารขจัดแรงต้านการเปลี่ยนแปลง
3 ขั้นตอนการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลง
การจัดทำแผนงานสื่อสารการเปลี่ยนแปลงในองค์กร (Communication Action Plan for Change)
Workshop 3 : ฝึกปฏิบัติจัดทำแผนงานสื่อสารการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร
ส่วนที่ 5 : กระบวนการวิเคราะห์องค์กรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงด้วย Organization Development Process
Plan to Change
Organization Development Process ที่ผู้นำการเปลี่ยนแปลงต้องเรียนรู้
ส่วนที่ 6 : เครื่องมือการจัดการการเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Management Tools for Transformative Leadership)
4 เครื่องมือการจัดการการเปลี่ยนแปลงที่ทรงพลัง (Powerful Change Management Tools)
เครื่องมือการจัดการการเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Management Tools for Transformative Leadership)
ส่วนที่ 7 : การพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง (Competency Development for Change Readiness)
วิธีการวิเคราะห์และกำหนด Competency ให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร กลยุทธ์ธุรกิจ และการเปลี่ยนแปลง
วิธีการพัฒนาความสามารถบุคลากรรายบุคคลด้วย Individual Development Plan
ส่วนที่ 8 : การสร้างวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงในองค์กร (Culture Change) ในการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ
7 เรื่องที่ผู้นำและ HR ต้องทำในการสร้างวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงในองค์กร
แนวทางการสร้างวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร กลยุทธ์ธุรกิจ และการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบ/วิธีการในการเรียนรู้ :
การบรรยาย (Lecture) ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning)
การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop): ที่กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น (Discussion)เรียนรู้ซึ่งกันและกัน
การระดมความคิด (Brain Strom) และการนำเสนอความคิดเห็น
การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม
หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ :
ผู้นำทุกระดับในองค์กร และผู้ที่เตรียมตัวจะเป็นผู้นำ

วิทยากร : อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)
วิทยากรและที่ปรึกษาผู้ชำนาญการพิเศษด้าน HR จากประสบการณ์ 34 ปี
วิทยากรพิเศษด้าน HRD ของ SGS ACADEMY

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

โรงเเรม โนโวเทล สุขุมวิท 20 ติด BTS อโศก

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Details

Date:
August 17
Time:
09:30 - 16:30
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

Details

Date:
August 17
Time:
09:30 - 16:30
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ