ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

หลักสูตร ประสานงานเพื่อความเป็นหนึ่ง

May 22

Public Training หลักสูตร ประสานงานเพื่อความเป็นหนึ่ง อบรม 22 พฤษภาคม 2567

หลักการและเหตุผล

องค์กรสมัยใหม่ที่มีการกำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ร่วมกันในการทำงาน ผู้บริหารส่วนใหญ่ต่างตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น องค์กรที่จะประสบความสำเร็จได้นั้น ต้องอาศัยคนทำงานที่มีทักษะการทำงานอย่างมืออาชีพ โดยมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของเพื่อให้งานของส่วนงานมุ่งสู่เป้าหมายขององค์กร การมีทักษะการทำงานเป็นทีมให้เป็นหนึ่งเดียวกัน (การประสานงานเพื่อความเป็นหนึ่ง) มีทักษะในการสื่อสาร (Communication Skills)  เพื่อถ่ายทอดข้อมูล แนวคิด เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน เกิดการประสานงานงานที่ดี (Coordination) ตลอดจนมีทักษะในการควบคุมอารมณ์และบริหารจัดการตนเองได้ดี สามารถสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกัน

       สิ่งสำคัญที่เปรียบเสมือนเป็นการเสริมสร้างทางการพัฒนาให้องค์กร คือ การที่หัวหน้างานมีทักษะของผู้นำยุคใหม่และการสร้างทีมงานที่มีการทำงานไปในทิศทางเดียวกัน มีบุคลากรที่มีทักษะทางการคิดและการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่อยู่เสมอ

      ดังนั้นการฝึกคนในองค์กรให้มีความคิดเชิงสร้างสรรค์และสรรหานวัตกรรมใหม่ ถือได้ว่าเป็นกุญแจไขไปสู่การปรับปรุงและพัฒนางานอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นกระบวนการที่สำคัญ รองรับการพัฒนาองค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งหลักสูตรนี้จะช่วยให้หัวหน้างานได้ฝึกฝนทักษะต่างๆ เหล่านั้น โดยเน้นการฝึกคิดออกจากกรอบประสบการณ์เดิมและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง

 

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การทำงานร่วมกัน การรับฟัง การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของสมาชิกในทีม และการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างแผนกที่เกี่ยวเนื่องกัน
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะและเข้าใจกระบวนการสื่อสาร สามารถแสดงออกได้อย่างเหมาะสม ก่อให้เกิดการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทัศนคติและทักษะในการทำงาน สามารถบริหารจัดการตนเองได้ดี เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายขององค์กรได้

หัวข้ออบรม

·       สร้างความสัมพันธ์เรียนรู้ตัวเอง เพื่อเข้าใจผู้อื่น…จุดเริ่มต้นของ “Teamwork”

·       Generation @ Work:ต่างคน ต่างวัย จะอยู่ร่วมกันอย่างไรดี?

 

·       เมื่อต้องร่วมงานกับคนต่างวัย

·       เรียนรู้ “เทคนิคการทำงานร่วมกันแบบข้ามสายงาน กระบวนการสร้างทีมเพื่อความยั่งยืน”

·        ความสำคัญของ “การทำงานร่วมกันแบบข้ามสายงาน”

พักเบรค 15 นาที

·       การฝึกมองภาพการทำงานทั้งระบบ เพื่อปรับใช้ในการทำงาน และแนวทางการทำงานร่วมกันเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในทีมงาน

·       เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานเพื่อให้ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน

·       เข้าใจและเรียนรู้เทคนิคการสื่อสารกับคนแต่ละสไตล์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานแบบข้ามสายงาน

·       การทำงานร่วมกันแบบข้ามสายงาน กระบวนการสร้างทีมเพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืน

·       กรณีศึกษา : รูปแบบการทำงานแบบข้ามสายงานแบบต่างๆ (Cross Functional Approach)

·        Workshop :สร้างสรรค์แบบจำลองTeam Alignmentขององค์กร

พักรับประทานอาหารเที่ยง

·       เข้าใจแนวทางการทำงานร่วมกัน เสริมสร้างความแข็งแกร่งของการทำงานข้ามสายงานต่างๆในองค์กร

·       สิ่งที่คาดว่าจะได้รับหลังจากเสร็จสิ้นการอบรม

·       ผู้ผ่านการอบรมเข้าใจหลักการทำงานร่วมกันแบบข้ามสายงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผลงานภายในองค์กรให้สูงขึ้น

·       ผู้ผ่านการอบรมกล้าแสดงความคิดเห็นในกลุ่มงานมากขึ้น เกิดความเข้าใจระหว่างบุคคลมากขึ้นและพร้อมจะปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น

·       ผู้ผ่านการอบรมเกิดการใช้ศักยภาพเพิ่มขึ้นในมุมมองด้านต่างๆ เกิดความร่วมมือร่วมใจในการทำงานแบบข้ามสายงานให้เกิดประสิทธิภาพ และส่งผลให้เกิดความร่วมมือในระดับองค์กร

พักเบรค 15 นาที

·       Controlling & Monitoring

·       จิตวิทยาในการความคุมและติดตามงาน

·       5 ปัจจัยที่เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

·       การวางแผนงานโดยใช้หลัก 3 D

·       5 เคล็ดลับเพื่อการวางแผนงาน

·       Q & A ถาม-ตอบปัญหา แลกเปลี่ยนประเด็น

และแนวทางแก้ไขปัญหา

 

สถานที่จัดอบรม :  โรงเเรม เซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26 ติด BTS อโศก

 

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Venue

โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

Organizer

TESS TRAINING
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ