ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

หลักสูตร ทักษะหัวหน้างานยุคใหม่ รุ่นที่ 24 (Modern Supervisory Skills)

05/04/2023

- 3900฿

หลักสูตร ทักษะหัวหน้างานยุคใหม่ รุ่นที่ 24 (Modern Supervisory Skills) : 5 เมษายน 2566

 

Reskills and Upskills ทั้ง Soft skills และ Hard Skills ที่ได้ทั้งแบบฟอร์ม เครื่องมือ เทคนิค และวิธีการในการบริหารคนและบริหารงาน

หากองค์กรของท่านยังประสบกับปัญหาหัวหน้างานเหล่านี้ ?

 • ผู้บริหารระดับต้น หรือหัวหน้างาน ไม่รู้บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
 • ผู้บริหารระดับต้น หรือหัวหน้างาน มีความชํานาญในงานที่ปฏิบัติ แต่ขาดทักษะการบริหารงานและบริหารคนเรียกว่า “เก่งแต่งานของตน แต่ไม่เก่งการบริหารงาน และการบริหารคน”

ผู้บริหารระดับต้นหรือหัวหน้างานนับว่าเป็นทรัพยากรบุคคลอันสําคัญยิ่ง ที่มีส่วนช่วยสนับสนุนให้องค์กรประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ การเป็นหัวหน้างานถ้าแค่แต่งตั้งคนที่ “ทำงานเก่งและขยัน” ใครก็เป็นได้ แต่การเป็นหัวหน้างานที่ดีมีประสิทธิภาพนั้น ต้องใช้ความรู้และทักษะในด้านการบริหารงาน และการบริหารคน เพราะหัวหน้าต้องรับผิดชอบทั้งเป้าหมายของตนเอง (Individual KPIs) และเชื่อมโยงนโยบายและเป้าหมายขององค์กรไปสู่การปฏิบัติงานจริง   จึงมีความเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาทักษะ “หัวหน้างานยุคใหม่ให้เก่งทั้ง การบริหารงานให้เพิ่มผล และเก่งทั้งการบริหารคนให้เพิ่มค่า” เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร (Competitive Advantage)

จากหลักสูตร In-house Training ยอดนิยมของสถาบันฯ  ได้ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรขึ้นใหม่ จากประสบการณ์ในการพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหาร (Managerial Competency) และโปรแกรมการพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development Program) ของผู้บริหารระดับต้นและหัวหน้างานองค์กรธุรกิจชั้นนำมากลั่นกรองและถ่ายทอด “แบบกระชับ เข้าใจง่าย ใช้งานได้จริง” ที่จะช่วยให้ท่านและหัวหน้าในองค์กรของท่านมีความรู้ความเข้าใจ ในบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของตนเอง และมีความสามารถรอบด้านสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อนำมาซึ่งความสำเร็จขององค์กร 

วัตถุประสงค์ของการอบรม : เพื่อให้ผุ้เข้ารับการอบรม

 1. สามารถอธิบาย บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และเทคนิคการบริหารของหัวหน้างานยุคใหม่ที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการทำงานได้
 2. เสริมสร้างทักษะการบริหารคนให้งานได้ผลคนได้ใจ สำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ เพื่อความสำเร็จของหน่วยงานและตนเอง
 3. สามารถวิเคราะห์และกำหนดแนวทางการบริหารและปกครองลูกน้องได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม
 4. สามารถกำหนดแนวทางการสร้างความรักและความผูกพันได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม
 5. เสริมสร้างทักษะการบริหารงานให้งานได้ผลคนได้ใจ สำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ ในการสร้างความสำเร็จของหน่วยงานและตนเอง
 6. สามารถจัดทำแผนปฏิบัติงานยุคใหม่ให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับเป้าหมายได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม
 7. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการบริหารงานและบริหารคน ได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ

หัวข้อสำคัญของการอบรม (Course Outline) : 

ส่วนที่  1  :  ทักษะการเป็นผู้นำในการบริหารทีมงานให้อยากทำงาน (Leadership and Teamwork Skill)

 • 5 บทบาท 13 หน้าที่ และ 5 ความรับผิดชอบของหัวหน้างานในฐานะผู้บริหารระดับต้นขององค์กร
 • “รู้เรา” จิตวิทยาการบริหารสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่
 • “รู้เขา” จิตวิทยาการบริหารสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่
 • Workshop 1 : ฝึกวิเคราะห์การบริหารและปกครองลูกน้อง 4 เซียน แบบรู้เขา-รู้เรา 
 • บทบาทของผู้นำแบบ เข้าใจ-เข้าถึง-พัฒนา ในการบริหารทีมงานให้คนอยากทำงาน

ส่วนที่  2  :  ทักษะการสื่อสารระหว่างหัวหน้างานและพนักงานที่มีประสิทธิผล (Effective Communication and Coordination Skills) 

 • การสื่อสารระหว่างบุคคลอย่างมีประสิทธิผล (Interpersonal Communication)
 • แนวทางการสื่อสารประสานงานในการสร้างความสำเร็จในการทำงาน ด้วยประตูใจ…แบบสานสัมพันธ์ (Positive Communication)
 • เคล็ด (ไม่) ลับของการสื่อสารของผู้นำที่ลูกน้องปรารถนา

ส่วนที่  3  :  ทักษะการจูงใจทีมงานอย่างสร้างสรรค์ เพื่อความสำเร็จในการทำงาน (Positive Motivation Skills)

 • พื้นฐานความต้องการและความคาดหวังของ “มนุษย์เงินเดือน”
 • จูงใจ (Motivation) อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ ?
 • 11 เทคนิคการสร้างแรงจูงใจทีมงานอย่างมีประสิทธิผล (Effective Motivation Techniques)

ส่วนที่  4  :  ทักษะการสร้างบรรยากาศความผูกพันต่อองค์กร (Employee Engagement Skills)

 • 4 ความรักที่เสริมสร้างบรรยากาศความผูกพันต่อองค์กร
 • Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติกำหนดแนวทางการสร้างความรักและความผูกพัน 4 ประเภท ในองค์กร
 • 10 เทคนิคของหัวหน้างานยุคใหม่ในการสร้างบรรยากาศความผูกพันต่อองค์กร
 • แนวทางการบริหารความขัดแย้งภายในทีมงาน (Conflict Management)

ส่วนที่  5  :  ทักษะการกำหนดเป้าหมายและการวางแผนงาน (Goal Setting and Planning Skills)

 • การกำหนดเป้าหมายในการทำงานด้วย KPI กับประเภทของแผนงานตามระดับของการจัดการ
 • กุญแจทอง 3 ดอกของการจัดทำแผนปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติงานแบบ PDCA
 • Workshop  3 : ฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติงาน (Effective Action Plan) สำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ ที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับเป้าหมาย
 • 4 แผนปฏิบัติงานที่ผู้บริหารและหัวหน้างานต้องจัดทำ 

ส่วนที่  6  :  ทักษะการสอนและพัฒนางาน (Coaching and Development Skills)

 •  การวิเคราะห์ขีดความสามารถ (Competency) หรือ Skill ลูกน้องก่อนการ OJT และ Coaching
 • 13 กรณีที่ต้องหัวหน้าจำเป็นพัฒนาลูกน้อง
 • Tactic ของการ OJT ที่มีประสิทธิภาพ
 • การพัฒนาทีมงาน ด้วย Training Road Map / Training Matrix 

ส่วนที่  7  :  ทักษะการสั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงาน (Directing, Delegation and Follow up Skills)

 • กระบวนการสั่งงานและติดตามงานอย่างประสิทธิผล (Effective Directing and Follow up)
 • เทคนิคการสั่งงานสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่
 • 10 เทคนิคในการควบคุมและติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficient Follow up)
 • Workshop 4 : Case Study การสั่งงาน มอบหมาย และติดตามงาน 

ส่วนที่  8  :  ทักษะการปรับปรุงงาน เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุน (Work Improvement Skills)

 • ขั้นตอนการปรับปรุงงาน (Work Improvement Process)
 • เทคนิคการปรับปรุงงาน ด้วยข้อเสนอแนะ (Kaizen)
 • เทคนิคการปรับปรุงการประสานงานภายในองค์กรด้วย Red Tag

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ :

ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน และผู้ที่กำลังจะก้าวสู่ตำแหน่งระดับหัวหน้า

***มอบวุฒิบัตรการฝึกอบรม (Certificate)

รูปแบบ/วิธีการการเรียนรู้ :

 • การบรรยาย (Lecture)  
 • การแชร์ Case ประสบการณ์ตรง
 • การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop) และการระดมความคิด (Brain Stroming) และการนำเสนอความคิดเห็น
 • การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม

วิทยากร : อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)

 • วิทยากรและที่ปรึกษาผู้ชำนาญการด้านการพัฒนาหัวหน้างานบุคลากรจากประสบการณ์ 28 ปี
 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD ของ SGS ACADEMY
 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME) : 

รุ่นที่  24  วันที่  5  เมษายน  2566  ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.

สถานที่อบรม (VENUE) : 

โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26 กรุงเทพฯ (ใกล้สถานี BTS พร้อมพงษ์)

 

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT) 

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

Details

Date:
05/04/2023
Cost:
3900฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26

Details

Date:
05/04/2023
Cost:
3900฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ