ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

หลักสูตร ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Communication Skill)

July 31

เปิดรับสมัคร ยืนยันจัดอบรม หลักสูตร ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Communication Skill)  31 กรกฎาคม 2567

 

หลักการและเหตุผล (Introduction)

การสื่อสารถือเป็นสิ่งสำคัญในยุคปัจจุบัน หากสื่อสารแล้วผู้อื่นเข้าใจหรือผู้รับสารยอมรับถือว่าประสบความสำเร็จแล้วในระดับหนึ่ง แต่มนุษย์มีความแตกต่างกันในทุกด้าน อาทิ การรับรู้ การเข้าใจ การตัดสินใจ ดังนั้นหากเราต้องการเรียนรู้ว่าคนแต่ละประเภทมีจุดเด่นและจุดด้อยอย่างไร เราจำเป็นต้องมีทักษะ และใช้วิธีการที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถสื่อสารอย่างเป็นระบบและสามารถเข้าถึงวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร

หลักสูตร การสื่อสารและประสานงาน เพื่อการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ (Communication and Coordination for Teamworkเป็นหลักสูตรที่เน้นเรียนรู้คนแต่ละประเภท เพื่อการปรับเปลี่ยน เพื่อสร้างวิธีการในการประสานงานให้ผลลัพธ์ของงานนั้นออกมาตามเป้าหมายของหน่วยงานและสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร โดยการเรียนรู้ผ่านทฤษฎีจิตวิทยาในการแบ่งกลุ่มของมนุษย์ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ได้รับความนิยมในการนำมาประยุกต์กับการสื่อสารและการประสานงานภายในองค์กร เพื่อให้การค่านิยมในการทำงานเป็นทีมได้

วัตถุประสงค์  (Objective )

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ และเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์แต่ละประเภท
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ความจำเป็นของการสื่อสารและการประสานงานภายในองค์กร
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์ จุดอ่อน-จุดแข็งของตนเอง และนำไปปรับใช้ในการแก้ไขปัญาในการทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและเห็นถึงความสำคัญของการสื่อสาร และประสานงานที่ดีในการทำงานร่วมกัน
 5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวทาง เทคนิคการสร้างความประทับใจ สร้างความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกัน
 6. เพื่อให้ผู้อบรมมี ความเข้าใจคุณสมบัติ บุคลิกภาพของผู้ประสานงานที่ดี
 7. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ และฝึกวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาของหลักสูตร

Module 1 : การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

 • ปรับมุมมองด้านการสื่อสาร
 • หัวใจสำคัญในการสื่อสารและประสานงาน
 • เทคนิคการสร้างแรงจูงใจในการสื่อสาร
 • เทคนิคการเพิ่มมูลค่าให้การสื่อสาร
 • เทคนิคการสื่อสารในองค์กร
 • การยอมรับความต่างของบุคคล เทคนิคการเข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อื่นด้วยหลักพฤติกรรมศาสตร์ DISC Model มาปรับใช้ในการสื่อสารในบุคคลที่มีบุคลิกภาพแตกต่างกันเพื่อเป้าหมายในงาน
 • ความสำคัญของการสร้างสัมพันธ์ทีดีในองค์กรให้ได้งานตามเป้าหมาย
 • เทคนิคการฟังอย่างมีคุณภาพ การใช้ภาษากายที่เหมาะสม

Workshop 1 : Change Your Mind

Module 1 : การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

 • ปรับมุมมองด้านการสื่อสาร
 • หัวใจสำคัญในการสื่อสารและประสานงาน
 • เทคนิคการสร้างแรงจูงใจในการสื่อสาร
 • เทคนิคการเพิ่มมูลค่าให้การสื่อสาร
 • เทคนิคการสื่อสารในองค์กร
 • การยอมรับความต่างของบุคคล เทคนิคการเข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อื่นด้วยหลักพฤติกรรมศาสตร์ DISC Model มาปรับใช้ในการสื่อสารในบุคคลที่มีบุคลิกภาพแตกต่างกันเพื่อเป้าหมายในงาน
 • ความสำคัญของการสร้างสัมพันธ์ทีดีในองค์กรให้ได้งานตามเป้าหมาย
 • เทคนิคการฟังอย่างมีคุณภาพ การใช้ภาษากายที่เหมาะสม

Workshop 1 : Change Your Mind

Module 2 : การประสานงานเพื่อผลสำเร็จของงาน

 • วิเคราะห์ความต้องการและความแตกต่างของมนุษย์
 • เรียนรู้พฤติกรรมของมนุษย์แต่ละแบบ
 • เทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการประสานงาน
 • 5 เคล็ดลับการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การเพิ่มโอกาสในการตอบตกลง ลดการถูกปฏิเสธ
 • วิธีการสื่อสาร ประสานงานที่มีประสิทธิภาพในองค์กรที่ควรจะเป็นเพื่อลดความผิดพลาดของงานตนเอง
 • การสื่อสารแบบสันติเพื่อการทำงานที่ราบรื่นและการสร้างศรัทธาในทีมงาน

Workshop 3 : วิเคราะห์พฤติกรรมตนเองและผู้อื่น

Module 2 : การประสานงานเพื่อผลสำเร็จของงาน

 • วิเคราะห์ความต้องการและความแตกต่างของมนุษย์
 • เรียนรู้พฤติกรรมของมนุษย์แต่ละแบบ
 • เทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการประสานงาน
 • 5 เคล็ดลับการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การเพิ่มโอกาสในการตอบตกลง ลดการถูกปฏิเสธ
 • วิธีการสื่อสาร ประสานงานที่มีประสิทธิภาพในองค์กรที่ควรจะเป็นเพื่อลดความผิดพลาดของงานตนเอง
 • การสื่อสารแบบสันติเพื่อการทำงานที่ราบรื่นและการสร้างศรัทธาในทีมงาน

Workshop 3 : วิเคราะห์พฤติกรรมตนเองและผู้อื่น

 สรุปการเรียนรู้ร่วมกัน ถาม-ตอบ
 การวางแผนนำสู่การปฏิบัติในแต่ละคน

กลุ่มเป้าหมาย
ระดับผู้จัดการ ระดับหัวหน้างาน
รูปแบบการสัมมนา
1. การบรรยายแบบมีส่วนร่วม 30 %
2. กิจกรรมกลุ่ม/ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม คลิป 70 %
3. มอบของรางวัลในการจัดทำกิจกรรม

ระยะเวลาอบรม :
จำนวน 1 วัน ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.

อาจารย์ กัณฑ์เอนก เอี่ยมปัญญาสกุล

 

ค่าอบรมสัมมนา
ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)
สมาชิกท่านละ 3,500 บาท
สมัครอบรม 5 ท่านขึ้นไปท่านละ 2900 เข้าอบรมได้ 6 ท่าน

ราคาดังกล่าว ฟรี
1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)
2) ใบประกาศผ่านการอบรม
3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันโรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

สถานที่จัดอบรม โรงเเเรมโนโวเทล สุขุมวิท 20 ติดBTS อโศก

ติดต่อสอบถาม
Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง
E-mail: inwtraining.sale@gmail.com
Line id : @Tesstraining
Facebook : tesstrainingpage
ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร
หลักสูตรสามารถเลือกจัดรูปเเบบ IN HOUSE ในองค์กรเเจ้งได้ค่ะ

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ