ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

หลักสูตร ทักษะการจัดการ สำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ

February 7

เปิดรับสมัคร หลักสูตร ทักษะการจัดการ สำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ อบรม 7 กุมภาพันธ์ 2567

 

ภาคเช้าTraining Road Map

1.      ความสำคัญของ Training Road Mapและทำเพื่ออะไร

2.      องค์ประกอบ รูปแบบของTraining Road Map

3.      ขั้นตอนการจัดทำ Training Road Map

4.      วงจรการฝึกอบรม การพัฒนาบุคลกร และการวางแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

§ การกำหนด นโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์การฝึกอบรม

§ การวิเคราะห์หาความจำเป็นในการฝึกอบรม และพัฒนา

§ การกำหนดกรอบระยะเวลาของการดำรงตำแหน่ง

§ การกำหนดหลักสูตรฝึกอบรม และพัฒนา

§ กำหนดหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับความรู้ และทักษะในงาน

§ กำหนดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อการพัฒนางาน

§ กำหนดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อรองรับความก้าวหน้าในอาชีพ

§ การจัดทำแผนการฝึกอบรมและพัฒนารายบุคคล (IDPs)

§ การประเมินหาช่องว่างความสามารถ (CGA)

§ การประเมิน และการติดตามผลการฝึกอบรม และพัฒนา

5.      WORKSHOP :การเชื่อมโยงTraining Road Mapกับระบบการบริหารบุคลากร

 

ภาคบ่ายIDP Based on Competency

1.      ความเข้าใจเกี่ยวกับCompetency และการเชื่อมโยง

§  Core Competency (CC)

§  Functional Competency (FC)

§  Supervisory Competency (SC)

§  Managerial Competency (MC)

3.     การกำหนดCore FunctionalและManagerial Competency

4.     การกำหนดหลักสูตรฝึกอบรมตามระดับของCompetency โดยแบ่งเป็นหลักสูตรด้านCC Course, FC CoursesและMC Coursesและให้เนื้อหาอยู่ในขอบเขตของJD

5.     WORKSHOP :ฝึกการเขียนCompetency Based Training Roadmapพร้อมนําเสนอ

§  การวางผังTRM ของแต่ละตำแหน่ง และประมาณการค่าใช้จ่ายฝึกอบรม

§  ระยะเวลาของตำแหน่งงานกับความก้าวหน้าในอาชีพ Career Path

§  การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP: Individual Development Plan)โดยใช้Competency

§  การประเมินและติดตามผลIDP รวมถึงFeedback

6.     ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาเมื่อต้องนำCompetency ไปใช้ในการพัฒนาบุคลลากร

วิธีการฝึกอบรม – สัมมนา

เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Dynamic & Workshop) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึ่งประกอบด้วย

{ การบรรยาย       { กิจกรรม และเกม    { การแสดงออก

{ กลุ่มสัมพันธ์       { การแสดงความคิด ถาม – ตอบ

 

 

วิทยากรนำการสัมมนา

ดร.พิพัฒน์พล  เพ็ชรเที่ยง (อ.ปีเตอร์/ดร.ปื๊ด)

  • Managing Director : PLAN AND WORK CENTER

  • ที่ปรึกษาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร : DE WISDOM Training Institute

  • ที่ปรึกษาอิสระพัฒนาพนักงานขายและพนักงานสัมพันธ์ลูกค้าด้วยกระบวนการ

Sales Consultant, Customer Service and Call Center Assessment or Development Center

  • ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบหลักสูตร และเครื่องมือสำหรับการพัฒนาบุคลากรมากกว่า 10 ปี

อดีตที่ทำงาน

  • ที่ปรึกษาอาวุโสด้านพัฒนาบุคลากร Adecco Consulting Limited (Thailand)

  • ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาบุคลาการ Thailand Duty Free Shop Co., Ltd. (ททท.)

  • ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล King Power Duty Free Co., Ltd. (เอกชน)

  • ผู้จัดการฝ่ายบริการส่วนหน้า และผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม Bangkapi Royal Rose Hotel

          Kasikorn Thai Bank, Ambassador Hotel Bangkok

การศึกษา

                   – ปริญญาเอก สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

  (HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT )  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

   ชื่อเรื่องดุษฎีนิพนธ์ การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการสอนงานของหัวหน้างานในโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ไทย

   A Development of the Coaching Training Curriculum for Supervisor in Thai Electronic Industries.

– ปริญญาโท สาขาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

  (HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT )  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

                – ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ENGLISH COMMUNICATION ART)

                  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

  ศิษย์เก่าดีเด่นปี พ.ศ. 2539 รางวัลนพรัตน์เชิดชูเกียรติ ประเภทผู้ให้บริการสังคม

  Certificated to Mini Master of Management (MMM) NIDA

  Certificated to Service Plus as Service Training for Trainer

                  DDI-Development Dimensions International (Thailand)

                  Certified to DJ Professional Training KPN MUSIC ACADEMY

 

โรงเเรมโนโวเทล สุขุมวิท 20 ติด BTS อโศก เดินทางโดยรถไฟฟ้า : ท่านสามารถเดินทาง โดยรถไฟฟ้า 

ราคา ท่าน ละ 3,900 บาท

สมัครอบรม 5ท่านขึ้นไปท่านละ 2,900 /คน

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)
2) ใบประกาศผ่านการอบรม
3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันโรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: [email protected]

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

หลักสูตรสามารถจัด In-house องค์กรเเจ้งขอข้อมูลได้ค่ะ

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ