ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

หลักสูตร การเสริมสร้างทักษะ “การเขียนหนังสือราชการ” อย่างมืออาชีพ

28/03/2023

- 3900฿

Public Training หลักสูตร การเสริมสร้างทักษะ “การเขียนหนังสือราชการ” อย่างมืออาชีพ อบรม 28 มีนาคม 266

 

หลักการเเละเหตุผล

ในการแข่งขันดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบันทเี่พิ่มความเข้มข้น ศักยภาพหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่โดดเด่น คือ ทักษะ “การเขียน” ซึ่งเป็นทักษะหนึ่งที่ส าคัญในการติดต่อ ประสานงาน เพื่อมุ่งสู่ความ “เข้าใจที่ตรงกัน” และ “ประทับใจ” เพื่อเกิดผลการตอบรับที่รวดเร็ว และ ชัดเจนจากผู้อ่าน ตลอดจนมีการต่อเนื่องอย่างยั่งยืน ดังนั่น องค์ประกอบของศักยภาพ “การเขียนที่เเกิดผล” ดังกล่าว เช่น การใช้ค าศัพท์,การใช้ ส านวน,การใช้ค าเชื่อม,การเว้นวรรค,การย่อหน้า และที่ส าคัญคือ หลักการใช้โครงสร้างการใช้กระบวนการการใช้รูปแบบที่ถูกต้องตลอดจนการใช้มารบาท และบุคลิกภาพของผู้เขียน จ าเป็นจะต้องได้ท าความเข้าใจ และน าไปปฏิบัติในบทบาทหน้าที่เป็นประจ า เพื่อเสริมสร้างทักษะใน การเป็น “นักเขียนที่เกิดผล” อย่างช านาญและเชี่ยวชาญ เพื่อสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีต่อบุคลกรใน องค์กรต่อไป

 

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม
1. เพื่อจะได้เห็นความส าคัญของ “ทักษะการเขียนที่เกิดผล

2. เพื่อความเข้าใจใน “การใช้หลักการ” และ “การใช้กระบวนการ

3. เพื่อเสริมสร้างความช านาญ การใช้ “ค าศัพท์” และ “ส านวน” ให้ตรงกับความหมายที่ต้องการ สื่อ

4. เพื่อการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นสู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง

5. เพื่อเป็นเวทีในการฝึกปฏิบัติใช้ “รูปแบบ” ที่ถูกต้องกับหน่วยงานธุรกิจ และ ราชการ

6. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเขียนเชิงทางธุรกิจได้อย่างมี ประสิทธิผล หัวข้อเนื้อหา

 

หัวข้อเนื้อหา

เป้าหมายการสื่อด้าน “การเขียน” และความสำคัญ
มาตรฐาน/องค์ประกอบการเขียนเชิง ธุรกิจ /ราชการ
การใช้คำศัพท์ และ สำนวน
การใช้ “คำเชื่อม” ระหว่าง “คำ” และ “วรรค”
การใช้สรรพนาม
กลยุทธการเป็น “นักเขียนที่ดี”
ขั้นตอนในการฝึก
พักเบรก
หลัก “โครงสร้าง” และ “ตรวจทานครบ 5 Cs
การยึดหลักการเขียนด้วย “กระบวนการ”
ประกอบเทคนิค “Information Mapping”
การวิเคราะห์รูปแบบ
“จดหมายธุรกิจ ”
“จดหมายราชการ”
พักรับประทานอาหารกลางวัน
แบ่งกลุ่ม – ฝึกปฏิบัติกรณีศึกษา (Group Case Study)
โดยใช้ “เรื่อง” จริงจากบทบาทหน้าที่ผู้เข้าอบรม
การเขียน รูปแบบ “จดหมายธุรกิจ การเขียน รูปแบบ “จดหมายราชการ”
นำเสนอผลงานกลุ่ม
พักเบรก
ประเมินและวิเคราะห์ “องค์ประกอบ” ทีละกลุ่ม
นำเสนอ และประเมินผลงานทีละกลุ่ม …..ต่อ
สรุป คำถาม / คำตอบ

 

เป้าหมายการเรียนรู้

  • เพื่อให้สามารถอธิบายลักษณะของหนังสือติดต่อราชการและความแตกต่างของหนังสือภายนอก หนังสือภายในและหนังสือประทับตราได้
  • เพื่อให้สามารถอธิบายการเขียนหนังสือติดต่อราชการให้ถูกต้อง ถูกแบบ ถูกเนื้อหา ถูกหลักภาษา
  • เพื่อให้สามารถเขียนหนังสือติดต่อราชการได้บรรลุจุดประสงค์และเป็นผลดี

 

ประเด็นการเรียนรู้

  • ลักษณะของหนังสือติดต่อราชการ
  • วิธีการเขียนหนังสือติดต่อราชการให้ดี
  • ฝึกปฏิบัติ การเขียนหนังสือราชการ : เสริมทักษะการเขียนหนังสือราชการ

 

ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม        

เวลา 9.00-16.00

 

วิทยากร  อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ วิทยากรดีเด่น ประจำปี 2560 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
อดีต เลขานุการฝ่ายจัดการและผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไป บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน), เลขานุการกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสโซ่ แสตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด, เลขานุการผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ปัจจุบัน อาจารย์และวิทยากรอิสระในมหาวิทยาลัยและบริษัทชั้นนำต่างๆ, ผู้เขียนหนังสือ “ความสุขที่แท้จริงของอาชีพเลขานุการ” และหนังสือ “ศักยภาพการบริหารงานธุรการแบบครบวงจร”

 

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

สถานที่จัดอบรม :  โรงเเรม Novotel Bangkok  Sukhumvit 20 

โรงเเรม Novotel Bangkok Sukhumvit 20 ลง สถานี BTS อโศก  ทางออกประตู 6

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

หลักสูตรสามารถเลือกออกเเบบเพิ่มจัดรูปเเบบ IN HOUSE  ในองค์กรเเจ้งได้ค่ะ

http://www.tesstraining.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Details

Date:
28/03/2023
Cost:
3900฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

Details

Date:
28/03/2023
Cost:
3900฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ