ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

หลักสูตร การวิเคราะห์ สอบข้อเท็จจริง และแก้ไขปัญหา สำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ

19/08/2023

- 3900฿

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การวิเคราะห์ สอบข้อเท็จจริง และแก้ไขปัญหา สำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ : 19 สิงหาคม 2566

หนึ่งในความรับผิดชอบของหัวหน้างาน คือ การวิเคราะห์ สอบสวน และแก้ไขปัญหา ไม่ว่าปัญหานั้นจะเกิดขึ้นจากการทำงานหรือเกิดจากคน   ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาความคิดอย่างเป็นระบบ เป็นขั้น เป็นตอน     ในการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา ตัดสินใจเลือกทางเลือก  ในการแก้ไขปัญหาในทันกับสถานการณ์ไม่ให้บานปลาย หากหัวหน้างานนำกระบวนการคิดนี้มาใช้ปรับในการปฏิบัติงาน จะช่วยให้งานที่รับผิดชอบมีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพตอบสนองเป้าหมายธุรกิจมากยิ่งขึ้น ช่วยลดเวลาในการทำงาน ลดความขัดแย้ง รวมทั้งลดภาระงานของผู้จัดการในการแก้ไขปัญหา

สถาบันฯ ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรที่ช่วยให้หัวหน้างานของท่านวิเคราะห์ สอบสวนพนักงาน และแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้นหลักสูตรฝึกอบรมนี้สถาบันฯ ได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรขึ้นเป็นพิเศษจากประสบการณ์วิทยากรในองค์ธุรกิจเอกชนชั้นนำกว่า 33  ปี ที่จะช่วยให้ผู้นำในองค์กรของท่านสามารถบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายและสอดคล้องกับทิศทางของธุรกิจ

ประโยชน์ของหลักสูตรที่จะได้รับ (Key Benefits)

 1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด และเทคนิคการวิเคราะห์ แก้ปัญหา และการสอบสวนพนักงานของหัวหน้างานในระยะเวลาอันสั้น
 2. เสริมสร้างและพัฒนาการสอบข้อเท็จจริงอย่างมีชั้นเชิง ด้วย 7 กรณีหลักที่ต้องสอบข้อเท็จจริง 4 หัวใจในการสอบ  ข้อเท็จจริง และประเภทของพยานหลักฐาน
 3. สามารถสอบข้อเท็จจริงประกอบการวิเคราะห์ แก้ปัญหาได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน
 4. ช่วยนำเสนอทางเลือกให้ผู้บริหารตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันกับสถานการณ์ไม่ให้บานปลาย
 5. เรียนรู้เครื่องมือพื้นฐานในการวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาในการทำงานเบื้องต้น รวมทั้ง แนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องคน

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ (Key Contents)

ส่วนที่  1  :  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ แก้ปัญหา และการสอบสวนสำหรับหัวหน้างาน

 1. สิ่งผิดปกติกับปัญหา
 2. ประเภทของปัญหา
 3. สาเหตุของปัญหา

ส่วนที่  2  :  กระบวนการวิเคราะห์ปัญหา 

 1. กระบวนการวิเคราะห์ปัญหา (Problem Analyze)
 2. Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติค้นหาและคัดเลือกปัญหา

ส่วนที่  3  :  สอบข้อเท็จจริงอย่างไรให้มีชั้นเชิง

 1. วัตถุประสงค์ของการสอบข้อเท็จจริง
 2. 7 กรณีหลักที่หัวหน้างานต้องสอบข้อเท็จจริง
 3. Workshop 2 : Check list การสอบข้อเท็จจริง 7 กรณีหลัก
 4. 4 หัวใจในการสอบข้อเท็จจริง
 5. ประเภทของพยานหลักฐาน
 6. Workshop 3 : Check list การรวบรวมพยานหลักฐานในการสอบข้อเท็จจริง

ส่วนที่  4  :  เทคนิคการสอบข้อเท็จจริงสำหรับหัวหน้างาน

 1. กระบวนการสอบข้อเท็จจริง
 2. ตัวอย่างที่ 1 แบบฟอร์มรายงานการสอบข้อเท็จจริง
 3. ตัวอย่างที่ 2 แบบฟอร์มบันทึกการให้ข้อเท็จจริง
 4. Workshop 4 : ฝึกปฏิบัติกำหนดแนวปฏิบัติในการสอบข้อเท็จจริง
 5. 5 อุปสรรคที่หัวหน้าต้องเตรียมรับมือในการสอบสวนข้อเท็จจริง
 6. ทักษะที่หัวหน้างานจำเป็นต้องมีในการสอบข้อเท็จจริง

ส่วนที่  5  :  เครื่องมือพื้นฐานในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาสำหรับหัวหน้างาน

 1. 5W1H
 2. Why-Why Analysis การใช้คำถาม ทำไม? ทำไม? เพื่อค้นหาต้นตอของปัญหา
 3. Work Flow Analysis
 4. ผังก้างปลา (Fishbone Diagram)

ส่วนที่  6  : ขั้นตอนการตัดสินใจเลือกทางเลือกในการแก้ไขปัญหาในการทำงาน

 1. ขั้นตอนการตัดสินใจเลือกทางเลือกในการแก้ไขปัญหาในการทำงาน
 2. กฎของการระดมความคิดในการแก้ไขปัญหา
 3. 5 ระดับของการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาในการทำงาน
 4. การแก้ไขปัญหาแบบ Small Group Activity (SGA)

ส่วนที่  7  :  แนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องคนสำหรับหัวหน้างาน

 1. ปัญหาคน ต้องแก้ด้วย “การบริหารคน” (People Management)
 2. แนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในการทำงาน (Conflict Management)

รูปแบบ/วิธีการในการเรียนรู้

 • การบรรยาย (Lecture)  ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) 
 • การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop): ที่กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น (Discussion)เรียนรู้ซึ่งกันและกัน
 • การระดมความคิด (Brain Strom) และการนำเสนอความคิดเห็น
 • การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ

ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน และผู้ที่เตรียมตัวเป็นหัวหน้างาน

วิทยากร : อาจารย์ ธนุเดช  ธานี (อ.ต้น)

 • วิทยากรและที่ปรึกษาผู้ชำนาญการพิเศษด้าน HR จากประสบการณ์ 33 ปี
 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD ของ SGS ACADEMY
 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย

วันและเวลาสัมมนา :

วันที่  19  สิงหาคม  2566  ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. 

สถานที่อบรม (VENUE) : 

โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26 กรุงเทพฯ (ใกล้สถานี BTS พร้อมพงษ์)

 

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

 

Details

Date:
19/08/2023
Cost:
3900฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26

Details

Date:
19/08/2023
Cost:
3900฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ