ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

หลักสูตร การพัฒนาองค์กร สำหรับผู้บริหารและ HROD รุ่นที่ 8 (Organization Development)

16/10/2023 @ 09:00 - 16:30

- 3900฿

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การพัฒนาองค์กร สำหรับผู้บริหารและ HROD รุ่นที่ 8 (Organization Development) : 16 ตุลาคม 2566

ความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และปัจจัยอื่น ๆ ส่งผลกระทบต่อองค์กร การที่องค์กรจะเติบโตอย่างมั่นคงได้ ผู้บริหารและ HROD ยุคใหม่ต้องพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ (Organization Development : OD) ด้วยการวินิจฉัยองค์กร (Diagnostic) วิเคราะห์และออกแบบเครื่องมือในการพัฒนาองค์กร (Designing Interventions) อย่างเหมาะสม และลงมือพัฒนาองค์กรด้วยเครื่องมือการจัดการอย่างเป็นระบบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น  ด้วยเหตุนี้จึงเป็นความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารและ HR ต้องพัฒนาขีดความสามารถ (Competency) ในการพัฒนาองค์กรให้เหมาะสมกับสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลง

หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบและพัฒนาขึ้นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อช่วยให้ท่านสามารถวินิจฉัยและพัฒนาองค์กรเป็นระบบเป็นขั้นตอนอย่างเป็นรูปธรรม ในรูปแบบการเรียนรู้ที่ “กระชับ เข้าใจง่าย มี Workshop และเครื่องมือในการพัฒนาองค์กรที่สามารถปรับใช้งานได้จริง”

 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม

 1. สามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ขั้นตอน วิธีการ และเทคนิคการพัฒนาองค์กรได้
 2. เสริมสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
 3. สามารถวินิจฉัยความไม่สอดคล้องขององค์กรกับปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกได้
 4. สามารถวิเคราะห์และออกแบบเครื่องมือพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการวินิจฉัยองค์กร
 5. เสริมสร้างและพัฒนาเทคนิคการใช้เครื่องมือการพัฒนาองค์กรยอดนิยม การเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร การพัฒนาภาวะผู้นำ การบริหารกลยุทธ์ และการบริหารทรัพยากรบุคคล
 6. สามารถเตรียมตัวให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นด้วยการพัฒนาองค์กร

 

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ : 

ส่วนที่ 1 : การพัฒนาองค์กรกับการตอบสนองความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ

 • แนวคิดของการพัฒนาองค์กรในการสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืน
 • Organization Development (OD) VS Change Management (CM)
 • พัฒนาองค์กรแล้วพนักงานและองค์กรจะได้ประโยชน์อะไรบ้างหนอ ?
 • HROD

ส่วนที่ 2 : กระบวนการพัฒนาองค์กร (Organization Development Process)

 • 6 ขั้นตอนในการพัฒนาองค์กร

ส่วนที่ 3 : การตรวจวินิจฉัยองค์กร (Organization Diagnosis)

 • แนวทางการตรวจวินิจฉัยองค์กร (Guidelines for Organization Diagnosis)
 • ตัวอย่าง : แบบฟอร์มการตรวจวินิจฉัยองค์กร 
 • Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติตรวจวินิจฉัยองค์กร

ส่วนที่ 4 : การวิเคราะห์และออกแบบเครื่องมือการพัฒนาองค์กร (Designing Interventions)

 • ตัวอย่าง แบบฟอร์มสรุปการวินิจฉัยองค์กร (Organization Diagnosis) ในการเลือกเครื่องมือพัฒนาองค์กร ให้เหมาะสม
 • แนวทางการวิเคราะห์และออกแบบเครื่องมือการพัฒนาองค์กร (Interventions)
 • Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์และออกแบบเครื่องมือในการพัฒนาองค์กร

ส่วนที่ 5 : การพัฒนาองค์กร ด้วยการแปลงวัฒนธรรมองค์กรสู่การปฏิบัติ (OD based on Corporate Culture)

 • แนวทางการแปลงวัฒนธรรมองค์กรสู่การปฏิบัติสำหรับผู้บริหารและหัวหน้าแผนก

ส่วนที่ 6 : การพัฒนาองค์กร ด้วยการพัฒนาภาวะผู้นำ (OD based on Leadership Development)

 • แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development Approach)

ส่วนที่ 7 : การพัฒนาองค์กร ด้วยการบริหารกลยุทธ์ (OD based on Strategy Management)

 • แนวทางการบริหารกลยุทธ์ สำหรับผู้บริหารและหัวหน้าแผนก (Strategy Management)

ส่วนที่ 8 : การพัฒนาองค์กร ด้วยระบบงานทรัพยากรบุคคล (HROD)

 • แนวทางการพัฒนาองค์กร ด้วยการจัดการองค์กร (OD based on Organization Management)
 • แนวทางการพัฒนาองค์กร ด้วยการบริหารผลการปฏิบัติงาน (OD based on Performance Management)
 • แนวทางการพัฒนาองค์กร ด้วยการบริหารขีดความสามารถ (OD based on Competency Management)
 • แนวทางการพัฒนาองค์กร ด้วยการบริหารเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (OD based on Career Path Management)
 • แนวทางการพัฒนาองค์กร ด้วยการบริหารคนเก่ง (OD based on Talent Management)

ส่วนที่ 9 : ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการพัฒนาองค์กร

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ :

ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้าแผนก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล HROD และผู้สนใจทั่วไป 

รูปแบบ/วิธีการในการเรียนรู้ : 

o  การบรรยาย (Lecture) แบบ Virtual Training ผ่าน Zoom

o  การทำ Workshop เชิงปฏิบัติ : ที่กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น (Discussion) เรียนรู้ซึ่งกันและกัน

o  การระดมความคิด (Brain Strom) และการนำเสนอความคิดเห็น

o  การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม

วิทยากร : อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)

 • กรรมการผู้จัดการ สถาบัน People Develop Center  
 • วิทยากรและที่ปรึกษาผู้ชำนาญการพิเศษด้าน HR จากประสบการณ์ 33 ปี
 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD ของ SGS ACADEMY
 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME) : 

รุ่นที่  8  วันที่  16  ตุลาคม  2566  ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.

สถานที่อบรม (VENUE) : 

REMBRANDT HOTEL สุขุมวิท 18 กรุงเทพฯ (ใกล้สถานี BTS อโศก)

 

ลงทะเบียนOnline คลิ๊ก !!

  บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

 

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Details

Date:
16/10/2023
Time:
09:00 - 16:30
Cost:
3900฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

Details

Date:
16/10/2023
Time:
09:00 - 16:30
Cost:
3900฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ